TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bact­rim Am­pul IVRoc­he

Tri­me­top­rim 80 mg,sül­fa­me­tok­sa­zol 400 mg

Ambalaj: 5 mLx1 ampul.

Bact­rim Oral Süs­pan­si­yon

Tri­me­top­rim 40 mg,sül­fa­me­tok­sa­zol 200 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Bak­ton Oral Süs­pan­si­yon:100 mL (İl­san); Ke­mop­rim Oral Süs­pan­si­yon:100 mL (İ.E.Ulagay); Me­top­rim Pe­di­yat­rikSüs­pan­si­yon: 100 mL (Mü­nir Şa­hin); Mik­ro­sidOral Süs­pan­si­yon: 100 mL (Gün­sa); Tri­fenOral Süs­pan­si­yon: 100 mL (Aro­ma); Tri­moksPe­di­yat­rik Süs­pan­si­yon: 100 mL (Ata­bay).

Bact­rim Tab­let

Tri­me­top­rim 80 mg,sül­fa­me­tok­sa­zol 400 mg

Ambalaj: 30 tab­let.

Eşdeğeri: Bak­ton Tab­let: 30 tab­let (İl­san); Ke­mop­rim Tab­let:30 tab­let (İ.E.Ula­gay); Me­top­rim Tab­let: 30 tab­let (Mü­nirŞa­hin); Tri­moksTab­let: 30 tab­let (Ata­bay).

Bact­rim Forte Tab­let

Tri­me­top­rim 160 mg,sül­fa­me­tok­sa­zol 800 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri: Bak­ton Forte Tab­let:20 tab­let (İl­san); Ke­mop­rim Fort Tab­let:20 tab­let (İ.E.Ulagay); Me­top­rim Forte Tab­let:20 tab­let (Mü­nirŞa­hin); Mik­ro­sidForte Tab­let: 20 tab­let(Gün­sa); Tri­fenFort ­Tab­let: 20 tab­let(Aro­ma); Tri­moksForte Tab­let: 20 tab­let(Ata­bay).

End.:Duyarlı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rınet­ken ol­du­ğu akut ve kro­nik bron­şit, bron­şi­ek­ta­zi, pnö­mo­ni (Pne­umocys­tis ca­ri­nii pnö­mo­ni­si da­hil), fa­ren­jit, si­nü­zit, oti­tis me­dia,akut ve kro­nik sis­tit­ler, pi­ye­lo­nef­rit, üret­rit, pros­ta­tit, go­no­kok­kalüret­rit de da­hil, her iki cins­te ras­la­nan ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar, ti­fo,ateş­li pa­ra­ti­fo ve inat­çı ta­şı­yı­cı­la­rın te­da­vi­sin­de, ba­sil­li di­zan­te­ri,ko­le­ra (sı­vı ve elekt­ro­lit te­da­vi­si­ne ek ola­rak), pyo­der­ma, fu­ron­kü­lo­zis,ab­se ve en­fek­te ya­ra­lar, akut ve kro­nik os­te­omi­ye­lit, akut bru­sel­loz,No­car­di­osis, mi­çe­tom (ger­çek man­tar­lar­la oluş­ma­mış­sa), Gü­ney Ame­ri­kablas­to­mi­ko­zu, yol­cu­luk is­hal­le­ri ve Q-fe­ver (en­do­kar­di­tis) ol­gu­la­rın­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Be­lir­ginka­ra­ci­ğer pa­ren­ki­ma ha­sa­rı olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Eğerplaz­ma kon­sant­ras­yon ta­yin­le­ri tek­rar­la­na­rak ya­pı­la­mı­yor­sa ağırböb­rek yet­mez­li­ği olan­lar­da da kont­ren­di­ke­dir. TM-SMZ kom­bi­nas­yo­nuya­şam­la­rı­nın ilk 6 haf­ta­sı sı­ra­sın­da pre­ma­tü­re ve ye­ni do­ğan­la­rave­ril­me­me­li­dir. TM ve­ya SMZ’den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıol­anlarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Na­di­ren de ol­sa kan disk­ra­zi­le­ri, ek­sü­da­tiferyt­he­ma mul­ti­for­me (Ste­vens-John­son send­ro­mu), tok­sik epi­der­malnek­ro­liz (Lyell send­ro­mu) gi­bi ağır re­ak­si­yon­lar ve ful­mi­nant ka­ra­ci­ğernek­ro­zu gi­bi yan et­ki­le­re bağ­lı ölüm bil­di­ril­miş­tir. Böb­rek ha­sa­rıdu­ru­mun­da doz ayar­lan­ma­lı­dır. TM ve SMZ pla­sen­ta­ya geç­tik­le­ri vefo­lik asit me­ta­bo­liz­ma­sı­na ka­rış­tı­ğı için, bu kom­bi­nas­yon an­cakfe­tu­sa po­tan­si­yel ya­ra­rı ol­du­ğu doğ­ru­la­nır­sa ge­be­lik sı­ra­sın­dave­ril­me­li­dir. Ge­be­li­ğin son dev­re­sin­de kul­la­nıl­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.TM ve SMZ an­ne sü­tü­ne ge­çer. Be­be­ğe ve­re­ce­ği risk (ker­nik­te­rus, aşı­rıdu­yar­lık) an­ne­ye sağ­la­ya­ca­ğı te­ra­pö­tik ya­ra­ra ka­rşı tar­tı­la­rakve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Bu­lan­tı(kus­ma ile ve­ya kus­ma ol­ma­dan), sto­ma­tit, di­ya­re, na­di­ren he­pa­titve bir­kaç psö­do­memb­ra­nöz en­te­ro­ko­lit ol­gu­su gö­rül­müş­tür. Ka­rın ağ­rı­sı ve ano­rek­si gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Ay­nı za­man­dabaş­ta ti­azid­ler ol­mak üze­re, be­lir­li di­üre­tik­ler alan yaş­lı has­ta­lar­dapur­pu­ra ile bir­lik­te trom­bo­si­to­pe­ni in­si­dan­sın­da bir ar­tış göz­len­miş­tir.Var­fa­rin gi­bi an­ti­ko­agü­lan kul­la­nan has­ta­lar­da TM-SMZ’nin prot­rom­binza­ma­nı­nı uza­ta­bil­di­ği bil­di­ril­miş­tir. TM-SMZ, fe­ni­to­inin ka­ra­ci­ğer­deme­ta­bo­li­ze olu­şu­nu en­gel­le­ye­bi­lir. Sül­fo­na­mid­ler, me­tot­rek­sa­tıplaz­ma pro­te­in­le­ri­ne bağ­lan­ma yer­le­rin­den ayı­ra­bi­lir ve böy­le­ceser­best me­tot­rek­sat kon­sant­ras­yo­nu­nu ar­tı­rır­lar. TM-SMZ hi­pog­li­se­mikilaç­la­rın doz­la­rı­nı da et­ki­le­ye­bi­lir. İndometasin alan has­ta­la­rınSMZ kan dü­zey­le­rin­de art­ma gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Bactrim Ampul: Bact­rim ile pa­ren­te­ral uy­gu­la­ma, oral yol­la ve­ri­le­me­di­ğin­deözel­lik­le pre- ve pos­to­pe­ra­tif en­fek­si­yon­lar­da, ti­fo ya da pa­ra­ti­fo­dadu­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­lar ol­du­ğun­da en­di­ke­dir. IV en­füz­yon içinam­pul, an­cak uy­gun en­füz­yon so­lüs­yon­la­rı ile sey­rel­til­dik­ten son­rauy­gu­la­na­bi­lir. Ye­tiş­kin­ler ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar içinstan­dart doz: Sa­bahve ak­şam uy­gun sey­rel­tim­ler ya­pıl­dık­tan son­ra gün­de 2 kez 1 (5 mL) am­pul(10 mL); gün­lük mak­si­mum doz (özel­lik­le ağır ol­gu­lar için), gün­de 2 kezsa­bah ve ak­şam 3x1 (5 mL) am­pul (15 mL). 12 ya­şı­na ka­dar ço­cuk­lariçin stan­dart doz: Gün­lük or­ta­la­ma doz yak­la­şık 2 mL/5 kg vü­cut ağır­lı­ğı;sa­bah ve ak­şam ol­mak üze­re iki eşit do­za bö­lü­nür. Böy­le­ce ço­cuk­la­raöne­ri­len doz kg ba­şı­na gün­lük 6 mg tri­me­top­rim ve 30 mg sül­fa­me­tok­sa­zol­dur.Te­da­vi sü­re­si: Ge­nel bir ku­ral ola­rak Bact­rim’in pa­ren­te­ral for­mü­las­yon­la­rıoral te­da­vi­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı hal­ler­de ve­ril­me­li­dir. Stan­dartdoz ar­ka ar­ka­ya 5 gün­den faz­la, mak­si­mum doz da 3 gün­den faz­la kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Bactrim Oral Süspansiyon: Ço­cuk­lar için stan­dart doz 6 haf­ta-5 ay sü­rey­le sa­bahya­rım öl­çek, ak­şam ya­rım öl­çek­tir. 6 ay-5 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da sa­bah1, ak­şam 1 öl­çek; 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da sa­bah 2, ak­şam 2 öl­çek­tir.Da­ha ağır en­fek­si­yon­lar­da bu doz­lar %50 ar­tı­rı­la­bi­lir. BactrimTablet: Gün­lükdoz ye­tiş­kin­ler ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da stan­dart doz sa­bah 2tab­let ve­ya 1 for­te tab­let; mi­ni­mum doz ve 14 gün­den uzun sü­ren te­da­vi­ler­desa­bah 1, ak­şam 1 tab­let ve­ya ya­rım­şar for­te tab­let; özel­lik­le ağır ol­gu­lariçin yük­le­me do­zu sa­bah 3, ak­şam 3 tab­let ve­ya 1’er bu­çuk for­te tab­let,ye­mek­ler­den son­ra ve­ri­lir.

Bactrim adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki