TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Be­co­na­se Na­sal Sprey    GSK

Bek­lo­met­azon dip­ro­pi­o­nat

Ambalaj: 50 mg/dozx200doz­luk özel ambalaj.

Be­co­na­se Aqu­e­o­us Na­sal Sprey

Bek­lo­met­azon dip­ro­pi­o­nat

Ambalaj: 50 mg/dozx200doz­luk özel ambalaj.

End.:Pe­ren­ni­alve mev­sim­sel aler­jik ri­nit ve va­zo­mo­tor ri­nit­le­rin te­da­vi ve pro­fi­lak­si­sin­deen­di­ke­dir. Ay­rı­ca, na­zal po­li­pek­to­mi ge­çir­miş has­ta­lar­da, na­zalpo­lip nüks­le­ri­ni önem­li öl­çü­de ge­cik­ti­rir. Nük­set­miş po­lip­le­rinbü­yü­me­le­ri­ni ön­le­ye­bi­lir.

Kontr.E.:Aşı­rı du­yar­lı­ğıolan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Na­zal po­lip­le­rin bek­lo­me­ta­zon­late­da­vi­si, po­lip­le­rin cer­ra­hi te­da­vi­siy­le ve/ve­ya bek­lo­me­ta­zo­nunbu­run içi­ne nü­fuz et­me­si­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak ilaç­lar­la bir­lik­te dü­şü­nül­me­li­dir.Na­zal cer­ra­hi iş­lem­ler, trav­ma, na­zal sep­tal ül­ser­ler gi­bi çe­şit­line­den­ler­le oluş­muş ye­ni ya­ra­la­rın iyi­leş­me­si­ni ge­cik­ti­re­ce­ğin­den,iyi­le­şin­ce­ye ka­dar kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Bek­lo­me­ta­zon mev­sim­selaler­jik ri­ni­ti ço­ğu du­rum­lar­da kont­rol eder­se de, ağır yaz al­ler­jen­le­ri­nema­ruz ka­lı­nan du­rum­lar­da özel­lik­le göz semp­tom­la­rı­nı kont­rol içinila­ve te­da­vi ge­re­ke­bi­lir. Bek­lo­me­ta­zo­nun in­san ge­be­li­ğin­de kul­la­nı­mı­nıngü­ve­nir­li­ği hak­kın­da ye­ter­li ka­nıt yok­tur. An­ne sü­tü­ne önem­li dü­zey­ler­degeç­me­si bek­len­me­mek­te­dir.

Yan E.:Na­di­renku­ru­luk, bu­run ve bo­ğaz­da ir­ri­tas­yon, hoş ol­ma­yan lez­zet ve ko­ku vebu­run ka­na­ma­sı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler ve 6 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da(6-12 yaş ço­cuk­lar­da çok zo­run­lu ol­du­ğun­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır)öne­ri­len doz her bir bu­run de­li­ği­ne gün­de 2 kez uy­gu­la­ma­dır. Her bi­rbu­run de­li­ği­ne gün­de 3 ve­ya 4 kez bir uy­gu­la­ma­lı doz re­ji­mi ter­cihedi­le­bi­lir. Top­lam gün­lük uy­gu­la­ma nor­mal ola­rak 8 uy­gu­la­ma­yı geç­me­me­li­dir.

Beconase adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki