TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Benzapen LA F­la­kon IMTüm-Ekip

Pe­ni­si­lin G ben­zat­i­n

Ambalaj: 1.200.000 IUx1 fla­kon ve 4 mL’lik çözücü am­pul ::2.400.000 IUx1 fla­kon­ ve 6 mL’lik çözücü am­pu­l.

Eşdeğeri: De­po­si­lin F­la­kon:1.200.000 IUx1 fla­kon, 2.400.000 IUx1 flakon (İ.E. Ula­gay); Pe­na­dur-LAF­la­kon: 1.200.000 IUx1 fla­kon,2.400.000 IUx1 fla­kon (Wyeth); Pen­tin-LA F­la­kon: 1.200.000 IUx1 fla­kon, 2.400.000 IUx1 fla­kon (Bi­lim).

Benzapen 6.3.3 Enjektabl F­la­konIM

Pe­ni­si­lin G ben­zat­i­n600.000 IU, pe­ni­si­lin G so­dyum 300.000 IU, Pe­ni­si­lin G pro­ka­i­n300.000 IU

Ambalaj: 1 flakon ve 2 mL’lik 1 çözücü ampul.

Eşdeğeri: De­po­si­lin 6.3.3 F­la­kon:1.200.000 IUx1 fla­kon (İ.E. Ula­gay); Pe­na­dur6.3.3 F­la­kon: 1.200.000IUx1 fla­kon (Wyet).

End.: Fa­ren­jit gi­bi üst so­lu­numyo­lu­nun ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki en­fek­si­yon­la­rı ve strep­to­kok­salpi­yo­der­mi; si­fi­lis, fram­be­zi, be­jel ve pin­ta gi­bi züh­re­vi en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca ro­ma­tiz­mal ateş ya da cho­rea nük­sü­nüön­le­me­de Ben­za­tin Pe­ni­si­lin G’nin et­kin­li­ği ka­nıt­lan­mış­tır. Ro­ma­tiz­malkalp has­ta­lı­ğı ve akut glo­me­rü­lo­nef­rit­te iz­le­yi­ci pro­fi­lak­tik te­da­viola­rak da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pe­ni­si­lin­le­rdenher­han­gi bi­ri­ne aşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş olan­lar için kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­ra­pi­sin­de­ki has­ta­lar­da ba­zen çokcid­di ve şid­det­li hi­per­sen­si­ti­vi­te (ana­fi­lak­to­id) re­ak­si­yon­la­rınoluş­tu­ğu kay­de­dil­miş­tir. Pe­ni­si­lin müs­tah­zar­la­rı­nın ön-yan-kal­ça­dade­vam­lı ay­nı böl­ge­ye IM en­jek­si­yo­nu, at­ro­fi ve dört baş­lı fe­mo­risfib­ro­zu oluş­tur­du­ğu ra­por edil­miş­tir. Si­ni­re ya da ya­kı­nı­na enj­ek­si­yonka­lı­cı nö­ro­lo­jik ha­sar mey­da­na ge­ti­rir. Pe­ni­si­lin pla­sen­ta­ya he­men ge­çer;ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin G an­nesü­tü­ne ge­çer; em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ma­kü­lo­pa­pü­lererup­si­yon­dan eks­fo­li­atif der­ma­ti­te ka­dar va­ran de­ri kı­zar­tı­la­rı;ür­ti­ker; la­ren­je­al ödem; tit­re­me, ateş, ödem, art­ral­ji ve da­ya­nık­sız­lıkda­hil se­rum has­ta­lı­ğı re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Ba­zan göz­lem­le­nentek re­ak­si­yon ateş ya da eo­zi­no­fi­li ola­bi­lir. He­mo­li­tik ane­mi, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, nö­ro­pa­ti ve nef­ro­pa­ti sey­rek gö­rü­len re­ak­si­yon­lar­dırve ge­nel­lik­le yük­sek doz­lar­da pa­ren­te­ral pe­ni­si­lin ile bağ­lan­tı­lı­dır.Si­fi­li­sin di­ğer re­ak­si­yon­la­rın­da gö­rü­len Ja­risch-Herx­he­imer re­ak­si­yo­nura­por edil­miş­tir.

Etkileş.: Bak­te­ri­yos­ta­tik bir an­ti­bi­yo­tikolan tet­ra­sik­lin, pe­ni­si­li­nin bak­te­ri­sid et­ki­si­ni an­ta­go­ni­zeet­ti­ğin­den, bu iki ilaç ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin­le­rinit­rah hı­zı, pro­be­ne­sid­le uy­gu­lan­ma­la­rı so­nu­cu aza­lır. Pro­be­ne­sid,pe­ni­si­lin­le­rin kan­da­ki dü­zey­le­ri­ni ar­tı­rır ve uza­tır.

Doz Önerisi:Benzapen Flakon: Strep­tokok enfeksiyonları tedavisinde: Farenjit, tonsilit, strep­to­kokalboğaz rahatsızlıkları, erizipel, kızıl, vb.): Yetişkinlerde 1.200 000 IU'liktek enjeksiyon. Çocuklarda 900.000 IU'lik tek enjeksiyon. 30 kg'­nin altındakiçocuklarda: 600.000 IU tek enjeksiyon. Sifiliz: Primer, sekonder ve latent: 2.400.000IU'lik tek doz; Late (tersiyer ve nörosifiliz): 2.400.000 IU'lik tek doz 7 günara ile üç kez tekrarlanır; Kon­jenital (2 yaşın altındaki çocuklarda): 50.000IU/kg (vücut ağırlığı); 2-12 yaş arasındaki çocuklarda: Dozaj yetişkinlerin doztablosuna göre ayar­lanır. Yaws, bejel ve pinta: 1.200.­000 IU'lik bir enjeksiyon uygulanır. Profilaksi: Roma­tizmal ateş ve glomerü­lonefritiçin; akut atağı takiben ayda bir kez 1.200.000 IU veya her iki haftada bir600.000 IU verilebilir. Benzapen 6.3.3. Flakon: Streptokokkal (A grubu)enfeksiyonlar:Üst-solunum yolunun farenjit ve tonsilit gibi hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarındave kı­zıl, erizipel ve piyoderm gibi yumuşak doku enfeksiyonlarında çocuklardatek doz 1.200.000 IU yeterlidir. Yetişkinlerde 2-3 günde bir tek doz olarakuygulanır ve uygulamaya tedavinin gerektir­diği kadar devam edilir. Pnömokok enfeksiyonları(pnömokoksik menenjit dışında): Hafif ve orta şiddetteki otitis media ve pnömonide,hastalığın 1. ve 2. gü­nün­de tek doz uygulanır. Bu doz hastanın vücutsıcaklığı 48 saat süre ile normale dönene kadar 2 veya 3 gün aralıklarlatekrarlanır. Uygulama: Gerek Benzapen LA gerekse Benzapen 6.3.3 4 cm uzunlu­ğunda 1-2 no'lu iğne ile çö­zü­cü (enjeksi­yon­luksu) enjektöre çekilir ve fla­kon baş aşağı tutularak kuvvetle içine enjekteedilir. Su ilavesi sıra­sında ve sonrasında süspansiyon homojen oluncaya kadarflakon devamlı çalkalanır ve süspansiyon hazırlandıktan sonra bekletilmedenkullanılır. Bir defada kullanılmayan kısım atılır. Benzapen 6.3.3 ve Benzapen LA derin IM enjeksiyon yoluyla kalçanınüst dış kadranına (yenidoğanlar, bebekler ve küçük çocuklarda ise tercihen üstbacağın orta-lateral bölgesine) uygulanır.

Benzapen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki