TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ben­zi­dan FilmTab­letDe­va

Ben­zi­da­min HCl

Ambalaj: 50mgx20 tablet.

Eşdeğeri: TanF­lex Dra­je: 50 mgx20 dra­je­ (Abdi İbrahim); Tan­tum Dra­je: 50 mgx20 dra­je­ (Çınay).

End.: İl­ti­hap­lı do­ku ame­li­yat­la­rı;bur­kul­ma, çı­kık, ezik, ten­di­nit, bur­sit, ya­nık ve ben­ze­ri du­rum­lar;diş ve di­ş e­tiy­le il­gi­li il­ti­hap ve ame­li­yat­lar­da ve plas­tik cer­ra­hiuy­gu­la­ma­la­rın­da; ton­sil­lit, si­nü­zit gi­bi enf­la­mas­yon­lu du­rum­lar­da,ku­lak ve bu­run ame­li­yat­la­rın­da; üro­lo­ji ve ji­ne­ko­lo­ji­de il­ti­hap­lıdu­rum­lar ve ame­li­yat­lar­da; so­lu­num yol­la­rı has­ta­lık­la­rın­da ve ve­no­pa­ti­ler­deanti­enf­la­ma­tu­var ve anal­je­zik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ben­zi­da­mi­nekar­şı da­ha ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.Ge­be­ler­de gü­ve­nir­li­ği ka­nıt­lan­ma­dı­ğın­dan, kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar ka­ra­ci­ğer bo­zuk­lu­ğu olan ki­şi­ler­de an­cak çok ge­rek­li ol­du­ğun­dakul­la­nıl­ma­lı ve uzun sü­re­li te­da­vi gö­ren­ler­de ka­ra­ci­ğer fonk­si­yontest­le­ri ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.: En çok gö­rü­len yan et­ki­ler bu­lan­tı,epi­gast­rik ba­sınç ve yan­ma his­si­dir. Nons­te­ro­id ilaç­la­rın yan et­ki­le­riyaş­lı has­ta­lar­da da­ha sık gö­rül­dü­ğün­den, bun­lar­da en dü­şük et­ki­lidoz kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Etkileş.: Bü­tün nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­largi­bi, di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Bir ke­re­lik oral doz 0.7-1 mg/kg’dir. Ola­ğan doz gün­de3 kez 1 tab­let olup, tok kar­nı­na alın­ma­lı­dır. Ge­re­ğin­de, yat­ma­dan 2 sa­at ön­ce1 tab­let da­ha alı­na­bi­lir. Bir ke­re­lik mak­si­mum doz 2 tab­let, gün­lükmak­si­mum doz 4 tab­let­tir. Te­da­vi sü­re­si or­ta­la­ma 7-15 gün­dür.

Ben­zi­dan Gar­ga­ra

Ben­zi­da­min HCl

Ambalaj: 22.5 mg/15 mLx120 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Farengil Gar­ga­ra:22.5 mg/15 mLx120 mL (Eczacıbaşı); TanFlexGar­ga­ra: 22.5 mg/15 mLx120 mL (Abdi İbrahim); Tan­tumVer­de Gar­ga­ra: 22.5mg/15 mLx120 mL (Çınay); Ter­nex Gar­ga­ra:22.5 mg/15 mLx120 mL (TriP­har­ma).

Benzidan Oral Sprey

Ben­zi­da­min HCl 0.27mg/doz

Ambalaj: 30 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Farengil Oral Sprey:0.27 mg/dozx30 mL (Eczacıbaşı); TanFlexOral Sprey: 0.27mg/dozx30 mL (Abdi İbrahim); Tan­tum Ver­de Spray:0.27 mg/dozx30 mL (Çınay).

End.:Ağız içi­nelo­kal ola­rak uy­gu­lan­dı­ğın­da aşa­ğı­da­ki du­rum­lar­da en­di­ke­dir: Ağız ve Diş Eti Has­ta­lık­la­rı: Gin­gi­vit, aft, glos­sit, pa­ra­den­tal has­ta­lık­larve aşı­rı zor­lan­ma­ya bağ­lı pa­ra­den­toz­lar­da; yar­dım­cı te­da­vi ola­rakdiş çe­ki­mi ve te­da­vi­le­rin­de. Bo­ğazHas­ta­lık­la­rı: An­jin, fa­ren­jit, la­ren­jitve ton­sil­lit­te ge­rek­li an­ti­bak­te­ri­yel te­da­vi­ye yar­dım­cı ola­rak;ke­mo­te­ra­pi, rad­yo­te­ra­pi ve di­ğer ne­den­ler­den (ör­ne­ğin tra­ke­alen­tü­bas­yon) kay­na­kla­nan ağız boş­lu­ğu mu­ko­zit­le­rin­de, en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ge­be­ler­de ve ben­zi­da­min HCl’yeaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.: Bu­lan­tı, kus­ma, ağız ku­ru­lu­ğuve­ya sal­ya ar­tı­şı, tat bo­zuk­lu­ğu, iş­tah kay­bı, baş dön­me­si, mi­de-ba­ğır­sakbo­zuk­lu­ğu, na­di­ren al­ler­ji, uy­ku bo­zuk­lu­ğuy­la kar­şı­la­şı­la­bi­lir.

Doz Önerisi:Benzidan Gargara: 15 mL so­lüs­yon ile ağız çal­ka­la­nır ve­ya gar­ga­raya­pı­lır. Ka­lan kı­sım dı­şa­rı atı­lır. Bu iş­lem 2-3 sa­at­te bir tek­rar­la­nır. Te­da­vi sü­re­si7 gü­nü aş­ma­ma­lı­dır, an­cak rad­yas­yon mu­ko­zit­le­rin­de bu sü­re he­kimgö­ze­ti­min­de 15-20 gü­ne ka­dar uza­tı­la­bi­lir. 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­dakul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Benzidan Oral Sprey: Erişkinler ve Yaşlılar: 1.5-3 saat ara ile ağıza püskürtülerekkullanılır. Her uygulamada 4-8 püskürtmeyapılır. 6-12 yaş arasındaki çocuklar: 1.5-3 saat ara ile ağıza püs­kür­tü­lerek kullanılır. Heruygulamada 4 püs­kürtme yapılır.

Ben­zi­dan Jel

Benz­ida­mi­n HCI

Ambalaj: %5x50 g’lik tüp­.

Eşdeğeri: Tantum Jel: %5x50 g (Çınay); Ternex Jel: %5x50 g (TriPharma).

End.: Çe­şit­li ne­den­le­re bağ­­­lı(cer­ra­hi, trav­ma­tik, fi­zik vs.) yu­mu­şak do­ku ze­de­len­me­le­ri­ne iliş­kinlo­kal ödem, enf­la­mas­yon ve bu­nun­la iliş­ki­li ağ­rı­lı du­rum­la­rın (bur­sit,ten­di­nit, mi­yal­ji, lum­ba­go, bur­kul­ma, ezik, kas ge­ri­le­me­si vs) vepe­ri­fe­rik ve­no­pa­ti­le­rin (va­ri­ko­sit, fi­le­bit, trom­bo­fi­le­bit) te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ben­zi­da­mi­ne kar­şı ön­ce­denoluş­muş aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Açık ya­ra­ya sü­rül­me­me­li­dir.Uzun sü­re kul­la­nıl­ma­sı du­yar­lı­ğa ne­den ola­bi­lir. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: En­der ola­rak cilt tah­ri­şi­ne bağ­lıka­şın­tı, eri­tem ve­ya pa­pü­lo-ve­zi­kü­ler re­ak­si­yon gö­rü­le­bi­lir­sede, bu be­lir­ti­ler ilaç ke­si­lin­ce kay­bo­lur.

Doz Önerisi: Gün­de 2-3 kez has­ta böl­ge­ye ha­fif ovu­la­rak sü­rü­lür.Te­da­vi sü­re­sicer­ra­hi trav­ma­lar­da 3-5 gün, di­ğer trav­ma­tik lez­yon­lar­da 5-7 gün­dür.

Benzidan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki