TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Betafact Fla­kon IV   Er­Kim

Fak­tör IX

Ambalaj: 500IUx1 fla­kon ve 10 mL çö­zü­cü, 1 trans­fer iğ­ne­si, 1 filt­re­ iğ­ne­si ve 1ha­va alım iğ­ne­si içe­ren ambalaj.

Eşdeğeri: Aimafix D.I. Fla­kon IV: 500 IUx1 fla­kon (Koçsel).

En­d.:Fak­tör IXek­sik­li­ği olan (he­mo­fi­li B), da­ha ön­ce te­da­vi gör­müş ve­ya gör­me­mişve Fak­tör IX in­hi­bi­tö­rü ge­liş­me­miş has­ta­lar­da­ki ka­na­ma­la­rın te­da­vi­sin­deve ön­len­me­sin­de ve­ya ame­li­yat­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Akut trom­boz,mi­yo­kard en­fark­tüs ris­ki olan du­rum­lar­da te­da­vi ka­ra­rı dik­kat­lealın­ma­lı­dır.

Uyar.: Al­ler­jik ve­ya ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon oluş­tu­ğun­date­da­vi­ye he­men son ve­ril­me­li­dir. Her du­rum­da, Fak­tör IX te­da­vi­si­nin po­tan­si­yelya­rar­la­rı, komp­li­kas­yon ris­ki­ne gö­re de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Özel­lik­leFak­tör IX in­hi­bi­tö­rü ge­liş­miş ve­ya in­hi­bi­tör bu­lun­ma­yan he­mo­fi­liB’de ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­si, ko­agü­las­yon bo­zuk­luk­la­rı­nın te­da­vi­sin­deuz­man­laş­mış bir he­ki­min kont­ro­lün­de ya­pıl­ma­lı­dır. He­mo­fi­li B he­men he­men sa­de­ce er­kek­ler­de gö­rü­lenbir has­ta­lık­tır. Ge­be­lik ve lak­tas­yon­da an­cak ke­sin ge­rek­li ol­du­ğudu­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Al­ler­jik ve­ya ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­lar (ür­ti­ker,gö­ğüs­te sı­kış­ma, whe­ezing, dü­şük kan ba­sın­cı ve ana­fi­lak­si); ko­agü­las­yonak­ti­vas­yon gös­ter­ge­le­rin­de­ki bir ar­tış­la bir­lik­te po­tan­si­yeltrom­bo­em­bo­lik komp­li­kas­yon ris­ki, Fak­tör IX alan has­ta­lar­da na­di­rengöz­len­miş­tir. Bu semp­tom­lar olu­şur­sa ila­cın ke­sil­me­si ge­re­kir.

Et­ki­leş­.: Di­ğer ilaç­lar­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­sı öne­ri­lir.

Doz Önerisi: Ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­si­nin sü­re­si ve do­za­jı, ko­agü­las­yonbo­zu­klu­ğu­nun ve ka­na­ma­nın şid­de­ti­ne ol­du­ğu ka­dar, has­ta­nın kli­nikdu­ru­mu­na da bağ­lı­dır. 1 en­ter­nas­yo­nal üni­te fak­tör IX, 1 mL nor­malin­san plaz­ma­sın­da bu­lu­nan fak­tör IX mik­ta­rı­na eş­de­ğer­dir (%100).Fak­tör IX do­za­jı­nın he­sap­lan­ma­sı, vü­cut ağır­lı­ğı­nın her kg’si için1 IU Betafact’in plaz­ma­da­ki fak­tör IX ak­ti­vi­te­si­ninor­ma­lin %1’i ora­nın­da ar­tır­ma­sı­na da­yan­mak­ta­dır. Ge­rek­li do­zaj,şu for­mül ile be­lir­le­nir: Uy­gu­la­na­cak üni­te sa­yı­sı=Vü­cut ağır­lı­ğı(kg)xFak­tör IX dü­ze­yin­de is­te­nen ar­tış (%).

Betafact adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki