TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Be­ta­fe­ron FlakonSche­ring

İn­ter­fe­ron b-1b

Ambalaj: 9.6MIUx15 flakon.

End.:Yü­rü­ye­bi­lirdu­rum­da ve son iki yıl­da en az iki nö­ro­lo­jik dis­fonk­si­yon ata­ğı ge­çir­mişolan tam ya da kıs­mi iyi­leş­me gös­te­ren, re­lap­sing-re­mit­ting ti­pin­deolan mu­ltipl skle­roz has­ta­la­rı­nın te­da­vi­sin­de; se­kon­der tip­te mul­tiplskle­roz has­ta­la­rın­da kli­nik re­laps­la­rın şid­de­ti­nin ve sık­lı­ğı­nınazal­tıl­ma­sın­da ve has­ta­lık iler­le­me­si­nin ya­vaş­la­tıl­ma­sın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ge­be­lik­te,do­ğal ya da re­kom­bi­nant in­ter­fe­ron b-1b ve­yahu­man al­bü­mi­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.İn­ter­fe­ron b-1b 18 ya­şın al­tın­da­ki has­ta­lar­daaraş­tı­rıl­ma­dı­ğın­dan bu yaş gru­bun­da kul­la­nıl­ma­ma­sı, ay­rı­ca, anam­nez­le­rin­deağır dep­res­yon ve/ve­ya in­ti­har dü­şün­ce­si, ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğiolan ve­ya tat­min edi­ci bir te­da­vi gör­me­yen epi­lep­si has­ta­la­rın­dada kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ağır bir aşı­rı du­yar­lı­lık re­ak­si­yo­nu­nunoluş­ma­sı ha­lin­de in­ter­fe­ron b-1b te­da­vi­sike­sil­me­li ve ge­re­ken tıb­bi mü­da­ha­le ya­pıl­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı­nailiş­kin kli­nik ka­nıt­la­rın ol­ma­ma­sı ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­ri­nin nor­ma­ledön­me­si­nin ar­dın­dan, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı­nın ya­kın­dan iz­len­me­sişar­tıy­la, te­da­vi ye­ni­den baş­la­tı­la­bi­lir. İn­ter­fe­ron b-1b’nin böb­rek ra­hat­sız­lık­la­rıolan has­ta­lar­da­ki kul­la­nı­mı ile il­gi­li her­han­gi bir de­ne­yim yok­tur.İn­ter­fe­ron b-1b te­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­daen­jek­si­yon ye­rin­de yay­gın, yağ do­ku­su­nu ve kas fas­ya­sı­nı da içi­neala­bi­len ve do­la­yı­sıy­la ned­be olu­şu­mu ile so­nuç­la­na­bi­len nek­rozmey­da­na ge­le­bil­mek­te­dir. Na­di­ren nek­ro­zun cer­ra­hi yön­tem­le te­miz­len­me­sive da­ha da na­di­ren de­ri gref­ti ge­re­ke­bi­lir ve iyi­leş­me sü­re­si 6ayı bu­la­bil­mek­te­dir. Ge­be­lik­te ya da ge­be­lik ar­zu­sun­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Sü­te ge­çipgeç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir, te­da­vi sü­re­sin­ce em­zi­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:En­jek­si­yonye­rin­de kı­za­rık­lık, şiş­lik, renk de­ği­şik­li­ği, enf­la­mas­yon, ağ­rı,hi­per­sen­si­ti­vi­te, nek­roz ve sık­ça nons­pe­si­fik re­ak­si­yon­lar göz­len­miş­tir.Öne­ri­len doz­lar­da, SGOT, SGPT ve g-GT dü­zey­le­rin­de yük­sel­me or­ta­ya çı­ka­bi­lir vebun­la­rın ola­sı ilaç ne­den­li he­pa­ti­tin be­lir­ti­si ola­bi­le­ce­ği­neiliş­kin bil­di­rim­ler ya­pıl­mış­tır. Lö­ko­pe­ni (len­fo­pe­ni, nöt­ro­pe­ni)ve ane­mi ge­li­şi­mi bil­di­ril­miş­tir. İn­ter­fe­ron be­ta-1b uy­gu­la­ma­sıy­labir­lik­te dü­şük kal­si­yum ve yük­sek ürik asit dü­zey­le­ri­nin or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ğira­por edil­miş­tir. Grip ben­ze­ri semp­tom­lar (ateş, tit­re­me, kas ağ­rı­sı,ge­nel bir has­ta­lık his­si ve­ya ter­le­me) sık­ça göz­len­mek­te­dir. Ba­zanmi­de bu­lan­tı­sı ve kus­ma gö­rü­le­bi­lir. Dep­res­yon, ank­si­ye­te, emos­yo­nelins­ta­bi­li­te, iden­ti­te ya da re­ali­te kay­bı (de­per­so­na­li­zas­yon),kon­vül­si­yon­lar, in­ti­har gi­ri­şi­mi ve kon­füz­yon gi­bi mer­ke­zi si­nirsis­te­mi­ne ait yan et­ki­ler göz­len­miş­tir. Kas hi­per­to­ni­si bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:An­ti­pi­re­tikve oral kont­ra­sep­tif­ler­le be­ra­ber kul­la­nı­mı ad­vers re­ak­si­yon­laroluş­tu­ra­bi­lir. Mul­tipl skle­roz has­ta­la­rın­da kor­ti­ko­id­ler ya daACTH dı­şın­da baş­ka im­mü­no­mo­dü­la­tör­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­mı öne­ril­mez.He­mo­po­etik sis­tem üze­ri­ne et­ki­li olan ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­dadik­kat edil­me­li­dir

Doz Önerisi:Be­ta­fe­ron te­da­vi­si, mul­tipl skle­roz has­ta­lı­ğı­nın te­da­vi­sin­dede­ne­yim­li he­kim­ler ta­ra­fın­dan baş­la­tıl­ma­lı­dır. Te­da­vi sü­re­sihe­ki­min ka­na­ati­ne bağ­lı­dır. Be­ta­fe­ron çö­zel­ti­si, uy­gu­la­ma­dan ön­ce bir fla­kon etkinmadde ve bir fla­kon çö­zü­cü­nün 1.2 mL’si kul­la­nı­la­rak ha­zır­la­nır. Ha­zır­la­nan çö­zel­ti­nin 1 mL’siSC en­jek­te edi­lir. Bu 0.25 mg’ye (8 mil­yon IU) kar­şı­lık gel­mek­te­dir. Uy­gu­la­ma günaşırı de­vam eder. Fla­kon­da ka­lan kı­sım atıl­ma­lı­dır.

Betaferon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki