TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Be­taksim Fla­kon IM/IV    Mustafa Nevzat

Se­fo­tak­sim sod­yum

Ambalaj: 0.5 gx1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü :: 1 gx1fla­kon ve 4 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri: Cla­fo­ranFla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Sanofi-Aventis); Dok­se­til Fla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­ofar­ma); Se­fa­genFla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Bi­lim); Se­fok­sim Fla­kon:0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); Se­fo­takFla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon(Ec­za­cı­ba­şı).

End.:Du­yar­lıbak­te­ri­le­rin yol aç­tı­ğı so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, KBB en­fek­si­yon­la­rı,de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar,komp­li­kas­yon­suz go­no­re, bak­te­ri­ye­mi, sep­ti­se­mi, ke­mik ve ek­lemen­fek­si­yon­la­rı, mer­ke­zi si­nir sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı (me­nen­jit,vent­ri­kü­lit) ve cer­ra­hi pro­fi­lak­si­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin­ler­le se­fa­los­po­rin­ler ara­sın­da çap­razdu­yar­lık yük­sek ol­du­ğun­dan, se­fo­tak­sim te­da­vi­si sı­ra­sın­da pe­ni­si­li­neaşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Kre­ati­ninkli­ren­si­nin 20 mL/da­ki­ka­nın al­tı­na düş­tü­ğü has­ta­lar­da nor­mal do­zunya­rı­sı­nın ve­ril­me­si öne­ri­lir. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe gebelikte kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Se­fo­tak­siman­ne sü­tü­ne ge­çer. Em­zi­ren ka­dın­la­rın ke­sin ge­rek­me­dik­çe se­fo­tak­simkul­lan­ma­la­rı öne­ril­mez.

Yan E.:En çok gö­rü­lenyan et­ki­ler en­jek­si­yon böl­ge­sin­de, da­mar içi uy­gu­la­ma­lar­da enf­la­mas­yon,kas içi uy­gu­la­ma­lar­da ağ­rı, en­dü­ras­yon ve du­yar­lık na­di­ren gö­rü­le­bi­lir.Ba­zı has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­le­ri, ka­şın­tı, ateş ve eo­zi­no­fi­li gi­biaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ko­lit, di­ya­re, bu­lan­tıve kus­ma gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­ler, öne­ri­len doz­lar­da vesü­re­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­da sey­rek­tir.

Etkileş.:Se­fo­tak­simve ami­nog­li­ko­zid­ler kom­bi­ne edil­di­ğin­de adi­tif ya da si­ner­jik biran­ti­bak­te­ri­yel et­ki el­de edil­mek­te­dir. Ba­zı se­fa­los­po­rin­ler,ami­nog­li­ko­zid­ler­le kom­bi­ne edil­dik­le­rin­de nef­ro­tok­sik et­ki art­mak­ta­dır.Kom­bi­nete­da­vi sı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Go­no­re: 1 g/gün IM tek doz. Komp­li­kas­yon­suz en­fek­si­yon­lar:2 g/gün, 1 g IM ya da IV, 12 sa­at a­ra i­le. Or­ta ya da cid­di en­fek­si­yon­lar:3-6 g/gün, 1-2 g IM ya da IV, 8 sa­at a­ra i­le. Yük­sek doz te­da­vi ge­rek­ti­renen­fek­si­yon­lar (sep­ti­se­mi gi­bi): 6-8 g/gün, 2 g IV 6-8 sa­at a­ra i­le.Ha­ya­tı teh­dit e­den en­fek­si­yon­lar: En yük­sek 12 g/gün, 2 g IV 4 sa­at a­rai­le. Gün­lük mak­si­mal doz 12 g’yi geç­me­me­li­dir. Kon­ta­mi­ne ya da kon­ta­mi­nas­yonris­ki yük­sek ol­gu­lar­da ö­ne­ri­len doz, a­me­li­yat­tan 30-90 da­ki­ka ön­ceIM ya da IV yol­dan tek doz o­la­rak uy­gu­la­nan 1 g’dir. Se­zar­yen a­me­li­yat­la­rın­daumb­li­kal kor­dun klam­pın­dan he­men son­ra 1 g Be­tak­sim’in IV yol­dan uy­gu­lan­ma­sı ö­ne­ril­mek­te­dir.İ­kin­ci ve ü­çün­cü doz­lar ilk doz­dan 6 ve 12 sa­at son­ra IM ya da IV yol­danve­ril­me­li­dir. Be­tak­sim En­jek­tabl i­çin ye­ni­do­ğan­lar i­le be­bek ve ço­cuk­lar­da ö­ne­ri­lendoz şu şe­kil­de­dir. Ye­ni do­ğan be­bek­ler (0-1 ay): 0-1 haf­ta 50 mg/kg 12sa­at a­ra i­le IV. 1-4 haf­ta 50 mg/kg 8 sa­at a­ra i­le IV. Pre­ma­tü­re be­bek­leri­çin de ay­nı doz uy­gu­la­nır. Be­bek ve ço­cuk­lar­da (1 ay-12 yaş): 50kg’dan az be­bek ve ço­cuk­lar­da gün­lük doz vü­cut a­ğır­lı­ğı­na gö­re 50mg/kg-180 mg/kg a­ra­sın­da de­ği­şir ve 4-6 e­şit do­za bö­lü­ne­rek IM ya daIV yol­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır. Gün­lük mak­si­mal doz 12 g’yi geç­me­me­li­dir.Ge­nel­de an­ti­bi­yo­tik te­da­vi­sin­de ol­du­ğu gi­bi Be­tak­sim En­jek­tabl uy­gu­lan­ma­sı­na has­ta­nın a­te­şinor­ma­le in­dik­ten ya da bak­te­ri­yel e­ra­di­kas­yon sap­tan­dık­tan son­raen az 46-78 sa­at de­vam e­dil­me­li­dir. Grup A b-he­mo­li­tik strep­to­kok­la­rın roloy­na­dı­ğı en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de a­teş­li ro­ma­tiz­ma ya daglo­me­rü­lo­nef­rit komp­li­kas­yon­la­rı­nı ön­le­ye­bil­mek i­çin i­la­ca enaz 10 gün de­vam e­dil­me­li­dir.

Betaksim adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki