TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Be­top­tic Of­tal­mik So­lüs­yonAl­con

Be­ta­kso­lol HCI

Ambalaj: 5.6 mg/mLx5 mL’lik, ken­din­den dam­la­lık­lı şişe.

Be­top­tic S Of­tal­mik Süs­pan­si­yon

Be­ta­kso­lol HCI

Ambalaj: 2.8 mg/mLx5 mL’lik, ken­din­den dam­la­lık­lı şişe.

End.:Kro­nikaçık açı­lı glo­kom­lu has­ta­lar, yük­sek int­ra­okü­ler ba­sınç­lı (okü­lerhi­per­tan­sif) has­ta­lar, be­ra­be­rin­de so­lu­num yo­lu has­ta­lı­ğı da bu­lu­nanglo­kom­lu ve­ya okü­ler hi­per­tan­si­yon­lu has­ta­lar, çe­şit­li ilaç­lar­laan­tig­lo­kom te­da­vi gö­ren glo­kom­lu ve­ya okü­ler hi­per­tans­i­yon­lu has­ta­la­rınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Be­tak­so­lo­lakar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da, bi­rin­ci de­re­ce blok­tan da­ha ağırsi­nüs bra­di­kar­di­si olan has­ta­lar­da, kar­di­yo­je­nik şok ve­ya be­lir­ginkalp yet­mez­li­ği öy­kü­sü bu­lu­nan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Oral ve­ya baş­ka yol­dan b-ad­re­ner­jik blo­ker bir ilaç kul­la­nan has­ta­lar ge­rek int­ra­okü­lerba­sınç, ge­rek­se be­ta blo­ka­ja bağ­lı bi­li­nen ola­sı sis­te­mik ad­di­tifet­ki­ler açı­sın­dan iz­len­me­li­dir. Ge­be­lik ve em­zir­me dö­ne­min­de­kika­dın­lar­da, an­cak bek­le­nen ya­rar­lı­lı­ğın ola­sı risk­ler­den üs­tün ol­ma­sıdu­ru­mun­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Gö­ze dam­la­tıl­ma­sı sı­ra­sın­da kı­sa sü­re­li ra­hat­sız­lıkola­bil­mek­te­dir ve na­di­ren göz­de ya­şar­ma bil­di­ril­miş­tir. Çok na­dirola­rak kor­ne­al du­yar­lık­ta azal­ma, eri­tem, ka­şın­ma his­si, kor­ne­albat­ma-yan­ma, ke­ra­tit, ani­zo­ko­ri ve fo­to­fo­bi; lo­kal uy­gu­la­ma­nınar­dın­dan çok na­di­ren in­som­nia ve dep­re­sif nö­roz gi­bi sis­te­mik yanet­ki­ler bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Epi­nef­ri­nin eş­za­man­lı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı sı­ra­sın­dana­dir de ol­sa mid­ri­ya­zis ge­liş­ti­ği bil­di­ril­miş­tir. Re­zer­pin gi­bika­te­ko­la­min dep­la­se edi­ci ilaç­lar­la te­da­vi gö­ren has­ta­lar­da bir b-blo­ke­rin kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa ad­di­tif et­kive hi­po­tan­si­yon ve/ve­ya bra­di­kar­di ge­li­şe­bil­me ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­lebu has­ta­la­rın dik­kat­le iz­len­me­le­ri öne­ri­lir. Eş­za­man­lı ad­re­ner­jikpsi­kot­ro­pik ilaç kul­la­nan has­ta­lar­da ge­re­ken ön­lem­ler alın­mış ol­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:BetopticSolüsyon: Ge­nel­de uy­gu­la­nan do­zaj has­ta göz(ler)e gün­deiki kez bir dam­la­dır. Ba­zı has­ta­lar­da göz içi ba­sın­cı­nın dü­şüp sta­bilha­le gel­me­si bir­kaç haf­ta sü­re­bi­lir. Te­da­vi­nin ilk iki ayı için­de,kli­nik ta­kip sı­ra­sın­da int­ra­okü­ler ba­sınç be­lir­len­me­li­dir.Betoptic Süspansiyon: Gün­de iki kez has­­taolan gö­ze bir ve­ya iki dam­la uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir. Ba­zı has­ta­lar­dagöz içi ba­sın­cı­nın dü­şüp sta­bil ha­le gel­me­si bir­kaç haf­ta sü­re­bi­lir.

Betoptic adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki