TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bi­sa­kol D­ra­jeYe­ni İlaç

Bi­sa­ko­dil

Ambalaj: 5mgx30 dra­je­.

End.:Akut ve kro­nikkons­ti­pas­yon, akut ve kro­nik en­fek­si­yon­lar­dan ve­ya ya­ta­k is­ti­ra­hat­le­rin­denson­ra olu­şan kons­ti­pas­yon­lar­da, ab­do­mi­nal ve­ya di­ğer ame­li­yat­lar­danön­ce gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­lın bo­şal­tıl­ma­sın­da, rad­yo­lo­ji­de ab­do­mi­nalböl­ge­den x-ray alın­ma­sın­dan ön­ce ba­ğır­sak­la­rın bo­şal­tıl­ma­sın­da,rek­tos­ko­pik mu­aye­ne­ler­den ön­ce ha­zır­lık ama­cıy­la ve ge­be­ler­deolu­şan kons­ti­pas­yon­lar­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ka­rın ağ­rı­sı,bu­lan­tı, kus­ma ol­du­ğun­da, ba­ğır­sak tı­ka­nık­lı­ğı ve­ya teş­his edil­me­mişba­ğır­sak semp­to­mu olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Gast­ro­en­te­rit ve­ya apan­di­sit gi­bi enf­la­mas­yon­luhas­ta­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: İla­cın alı­mın­dan son­ra rek­tal ka­na­ma­lar ve­ya ba­ğır­sakha­re­ke­tin­de za­yıf­la­ma­lar cid­di bir du­rum ol­du­ğu­nu gös­te­re­bi­lir.Bu du­rum­da bi­sa­ko­dil uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Uzun sü­re kul­la­nı­mı ba­ğır­saktem­bel­li­ği ve su-elekt­ro­lit den­ge­si bo­zuk­lu­ğu ya­pa­bi­le­ce­ğin­den,1 haf­ta­dan faz­la kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Ko­lit ve kramp gi­bi ka­rın ra­hat­sız­lı­ğı ya­pa­bi­lir.Uzun sü­re ve­ya ge­re­ken doz­dan faz­la kul­la­nı­mı su ve özel­lik­le po­tas­yumgi­bi elekt­ro­lit kay­bı ile sey­re­den di­ya­re­ye, hi­po­ka­le­mi­ye, ay­rı­caato­nik, fonk­si­yon ya­pa­ma­yan ba­ğır­sak olu­şu­mu­na ne­den olur.

Etkileş.: Po­tas­yum ek­sil­me­si­ne bağ­lıola­rak kar­di­yak gli­ko­zit­le­rin et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Oral ola­rak uy­gu­lan­dı­ğın­da ge­nel ola­rak 6 sa­atson­ra et­ki­li olur. Tam bir ba­ğır­sak bo­şal­ma­sı is­ten­di­ğin­de 30mg’lik tek doz alı­nır. Bü­yük­ler ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar gün­detek doz ha­lin­de 2 adet, 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar gün­de 1 dra­je ala­bi­lir­ler.Ge­nel­lik­le ge­ce ya­tar­ken alın­ma­lı­dır. En­te­rik kap­la­ma­yı çö­ze­bi­le­cek­le­rin­den,süt ve an­ta­sit­ler­le bir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır.

Bisakol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki