TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ble­olem Li­yo­fi­li­ze Am­pul   Ata­farm

Ble­omi­sin

Ambalaj: 15 IUx1 am­pul ve 5 mL’lik 1 çö­zü­cü ampul.

Eşdeğeri: Bleocin Liyofilize Ampul:15 IUx1 ampul (Onko).

End.: Tek ba­şı­na ve­ya di­ğer uy­gun ke­mo­te­ra­pö­tik ilaç­la­rınka­nıt­lan­mış kom­bi­nas­yon­la­rıy­la kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de aşa­ğı­da­kine­op­laz­ma­la­rın te­da­vi­sin­de ya­rar­lı ol­du­ğu gös­te­ril­miş­tir. Sku­amöz Hüc­re Kar­si­no­mu: Baş ve bo­yun (ağız, dil, ba­dem­cik, na­zo­fa­renks, oro­fa­renks,si­nüs, da­mak, du­dak, ya­nak mu­ko­za­sı, diş eti, epig­lo­tis ve la­renks deda­hil ol­mak üze­re), de­ri, pe­nis, ser­viks ve vul­va. Ön­ce­den ışın te­da­vi­si­nema­ruz kal­mış ka­fa ve bo­yun kan­ser­li has­ta­lar­da ble­o­mi­si­ne ve­ri­lentep­ki da­ha za­yıf­tır. Len­fo­ma­lar: Hodg­kin re­ti­ku­lum hüc­re­si sar­ko­mu, len­fo­sar­kom.Tes­tis Kar­si­no­ma­la­rı: Emb­ri­yo hüc­re­si, kor­yo­kar­si­no­mave te­ra­to­kar­si­no­ma.

Kontr.E.: Ble­omi­si­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yo­nu gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: An­ti­ne­op­las­tik ajan­la­rın kul­la­nı­mın­dade­ne­yim­li he­kim­le­rin gö­ze­ti­mi al­tın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Böb­rekfonk­si­yon­la­rın­da cid­di bo­zul­ma­lar göz­le­nen ve­ya ak­ci­ğer fonk­si­yon­la­rızor­la­nan has­ta­lar­da bü­yük bir dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ble­omi­si­ninyol aç­tı­ğı nons­pe­si­fik pnö­mo­ni, pul­mo­ner fib­ro­zis­le ve ölüm­le so­nuç­la­na­bi­lir.Sık sık rönt­gen çek­ti­ril­me­si öne­ri­lir. Ble­omi­si­nin ge­be ka­dın­lar­dakul­la­nı­mı he­nüz araş­tı­rıl­ma­mış­tır.

Yan E.: Ba­zan pul­mo­ner fib­ro­zi­se dö­nü­şenpnö­mo­ni­ görülebilir. Te­da­vi gö­ren has­ta­la­rın yak­la­şık %1’i pul­mo­nerfib­ro­zis­ten öl­müş­tür. Ble­omi­sin te­da­­vi­si gö­ren len­fo­ma­lı has­ta­la­rınyak­la­şık %1’in­de kli­nik ana­fi­lak­si­ye ben­zer bir idi­yo­senk­ra­tik re­ak­si­yonra­por edil­miş­tir; hi­po­tan­si­yon, men­tal kon­füz­yon, ateş, üşü­me ve hır­la­ma­yıiçe­rir. Eri­tem­ler, kı­zar­tı­lar, çiz­gi­ler, ve­zi­kü­las­yon, hi­per­pig­men­tas­yonve de­ri du­yar­lı­ğı görülebilir. Ay­rı­ca hi­per­ke­ra­to­zis, tır­nak de­ği­şik­lik­le­ri,alo­pe­si, ka­şın­tı ve sto­ma­ti­tis ra­por edil­miş­tir.

Etkileş.: Da­ha ön­ce ble­omi­sin te­da­vi­sigö­ren has­ta­la­ra ge­nel anes­te­zik uy­gu­lan­ma­sı hız­la pul­mo­ner bo­zu­kl­uğayol aça­bi­lir. Di­ğer an­ti­ne­op­las­tik­ler ya da rad­yas­yon, ble­omi­si­nintok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Sisp­la­ti­nin ne­den ol­du­ğu re­nal bo­zuk­luk,ble­omi­sin atı­lı­mı­nı ge­cik­ti­re­rek dü­şük doz­lar­da bi­le tok­si­si­te­yeyol aça­bi­lir. Vink­ris­ti­nin ble­omi­sin­den ön­ce uy­gu­lan­ma­sı, hüc­re­le­rinmi­to­zis­te tu­tu­la­rak ble­omi­si­ne da­ha du­yar­lı ol­ma­la­rı­nı sağ­lar.

Doz Önerisi: Ble­omi­sin IM, IV ve­ya SC ola­rak uy­gu­la­na­bi­lir.Öne­ri­len Do­zaj Prog­ra­mı: Sku­amoz Hüc­re Kar­si­no­ma­sı, Len­fo­sar­kom, Re­ti­ku­lumHüc­re Sar­ko­mu, Tes­tis Kar­si­no­ma­sı: 0.25 ile 0.50 üni­te/kg (10 ile 20 üni­te/m2)IV, IM ve­ya SC ola­rak haf­ta­da bir ve­ya iki kez uy­gu­la­nır. Hodg­kin Has­ta­lı­ğı: 0.25 ile 0.50 üni­te/kg (10 ile 20üni­te/m2) IV, IM ve­ya SC ola­rak haf­ta­da bir ve­ya iki kez uy­gu­la­nır.%50’lik bir ya­nıt­tan son­ra gün­lük 1 üni­te ola­cak şe­kil­de haf­ta­lık 5üni­te­lik bir sü­rek do­zu IV ve­ya IM ola­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ble­olem’in tok­si­si­te­si­nin do­za bağ­lıol­du­ğu gö­rü­lür. 400 üni­te­lik top­lam do­zun üze­rin­de­ki do­zaj­lar bü­yükbir dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ble­omi­si­nin di­ğer an­ti­ne­op­las­tikilaç­lar­la kom­bi­nas­yon ha­lin­de kul­la­nıl­dı­ğı du­rum­lar­da, pul­mo­nertok­si­si­te­ler da­ha dü­şük doz­lar­da mey­da­na ge­le­bi­lir. Hodg­kin has­ta­lı­ğı­nınve tes­tis tü­mör­le­ri­nin dü­zel­me­si ani olur ve 2 haf­ta için­de fark edi­lir.Sku­amöz hüc­re kan­ser­le­ri da­ha ya­vaş ya­nıt ve­rir­ler, ba­zan her­han­gibir dü­zel­me be­lir­ti­sin­den ön­ce 3 haf­ta­ya ka­dar bir za­man geç­me­sige­re­ke­bi­lir.

Bleolem adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki