TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bo­ne­fos Am­pul     Er­Kim

Di­so­dy­um klod­ro­nattet­ra­hi­drat

Ambalaj: 300mg/5 mLx5 ampul.

Bo­ne­fos Tablet

Di­so­dy­um klod­ro­nattet­ra­hi­drat

Ambalaj: 800 mgx60 tablet.

End.:Ma­lig­ni­te­yebağ­lı ola­rak ar­tan ke­mik re­zorp­si­yo­nu­nun dü­zel­til­me­sin­de ve yi­nema­lig­ni­te­ye bağ­lı olu­şan hi­per­kal­se­mi­nin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Klod­ro­na­takar­şı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Klod­ro­nat, sa­de­ce kli­nik, bi­yo­kim­ya­salve rad­yo­lo­jik et­ki­le­ri­ni ye­ter­li dü­zey­de iz­le­ye­bi­le­cek uz­mandok­tor­la­rın de­ne­ti­min­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. İla­cın hız­lı en­jek­si­yo­nure­nal sis­tem­le il­gi­li yan et­ki­le­rin art­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Ge­beka­dın­lar­da kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. İla­cın an­ne sü­tü­ne ge­çipgeç­me­di­ği bi­lin­me­di­ğin­den em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Gastrointestinalrahatsızlıklar, hipokalsemi, ay­rıca pa­rat­hor­mon, kre­ati­nin lak­tik asitde­hid­ro­ge­naz ve alkalin fosfataz se­rum dü­zey­le­rin­de re­ver­sibl ar­tış­largöz­len­miş­tir. En­der ola­rak cilt re­ak­si­yon­la­rı şek­lin­de or­ta­ya çı­kanaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir.

Etkileş.:Çe­şit­ligı­da­lar, süt ve süt ürün­le­ri gi­bi kal­si­yum içe­rik­le­ri yük­sek olanmad­de­ler klod­ro­na­tın oral emi­li­mi­ni azal­tır. Ay­nı du­rum­ kal­si­yum,de­mir içe­ren ilaç­lar ve içe­ri­sin­de mag­nez­yum bu­lu­nan an­ta­sit­leriçin de ge­çer­li­dir.

Doz Önerisi: Bonefos Ampul: Hi­per­kal­se­mi­degün­de 1 am­pul, 500 mL ‰9 sod­yum klo­­rür ya da %5 dekst­roz çö­zel­ti­siiçin­de, 2 sa­ati aşan ya­vaş in­füz­yon­la ve­ri­lir. Has­ta­lar te­da­vi ön­ce­si ve sı­ra­sın­daye­ter­li dü­zey­de hid­ra­te edil­me­li­dir. Te­da­vi­ye se­rum kal­si­yum dü­ze­yinor­ma­li­zas­yo­nu sağ­la­na­na ka­dar de­vam edil­me­li­dir. Bu da ge­nel­lik­le2-5 gün­lük bir sü­re­de sağ­la­nır. Te­da­vi sü­re­si nor­mal ola­rak 7 gü­nüaş­ma­ma­lı­dır. Bonefos Tablet: Oral yol­dan gün­de 1600-3200 mg do­zun­dakul­la­nı­lır. Gün­lük doz 3200 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Te­da­vi sı­ra­sın­dahas­ta­lar ye­ter­li dü­zey­de hid­ra­te edil­me­li­dir. Gı­da­lar­la, özel­lik­lesüt ve süt ürün­le­riy­le var olan et­ki­le­şim ne­de­niy­le, ila­cın alı­mın­dan1 sa­at ön­ce ve son­ra hiç­bir gı­da ve et­ki­leş­me ola­sı­lı­ğı olan ilaçalın­ma­ma­lı­dır. Te­da­vi sü­re­si yak­la­şık 6 ay­dır.

Bonefos adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki