TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bor­ne­ral FilmTab­letİlsan

Or­ni­da­zol

Ambalaj: 250 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: Bi­te­ral Lak Tab­let:250 mgx20 tablet (Roc­he); Or­ni­do­neFilm Tab­let: 250 mgx20tablet (TriP­har­ma); Or­ni­sid Film Tab­let:250 mgx20 tablet (Abdi İbra­him); Or­ni­topFilm Tab­let: 250 mgx20tablet (Top­rak).

End.:Ana­erobbak­te­ri­le­re bağ­lı en­fek­si­yon­lar­da: Sep­ti­se­mi,me­nen­jit, pe­ri­to­nit, po­sto­pe­ra­tif ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, do­ğumson­ra­sı sep­ti­se­mi, sep­tik abor­tus ve sö­zü edi­len bak­te­ri­le­rin sap­tan­dı­ğıve­ya var­lı­ğın­dan şüp­he­le­ni­len en­do­met­rit ol­gu­la­rın­da, özel­lik­leko­lon ve ji­ne­ko­lo­jik ope­ras­yon ge­çi­re­cek ol­gu­lar baş­ta ol­mak üze­re,cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de pro­fi­lak­si ama­cıy­la; Ame­bi­asis: Amip­lidi­zan­te­ri da­hil En­ta­mo­ebahis­toly­ti­ca’nın ne­den ol­du­ğu tüm ba­ğır­saken­fek­si­yon­la­rın­da ame­bi­asi­sin tüm ekst­ra­in­tes­ti­nal form­la­rın­da,özel­lik­le ame­bik ka­ra­ci­ğer apse­sin­de; tri­ko­mo­ni­azis, ka­dın­lar­dave er­kek­ler­de Tric­ho­mo­nasva­gi­na­lis’e bağ­lı ge­ni­toüri­ner en­fek­si­yon­lar­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:SSS has­ta­lı­ğıolan has­ta­lar­da ve or­ni­da­zo­le kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Atak­si, ver­ti­go ve­ya zi­hin­selkon­füz­yon du­ru­mun­da te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Be­lir­gin ka­ra­ci­ğer bo­zuk­lu­ğubu­lu­nan has­ta­lar­da, or­ni­da­zol uy­gu­la­ma­la­rı ara­sın­da­ki sü­re­niniki ka­tı­na çı­ka­rıl­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Ke­sin­ ge­rek­li de­ğil­se ge­be­li­ğinilk 3 ay­lık dö­ne­min­de ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Baş dön­me­si,baş ağ­rı­sı ve gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar, cilt­te kı­za­rık­lık,kas za­yıf­lı­ğı, ser­sem­lik gi­bi ha­fif yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Na­di­renyal­nız duy­sal ve­ya duy­sal ve mo­tor pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti göz­len­miş­tir.Ay­rı­ca tre­mor, ri­gor ko­or­di­nas­yon bo­zuk­lu­ğu ve bi­linç azal­ma­sı gi­biSSS bo­zuk­luk­la­rı da bil­di­ril­miş­tir. Ba­zı ol­gu­lar­da da cilt re­ak­si­yon­la­rıgöz­len­miş­tir.

Etkileş.:Al­kol­lüiçe­cek­ler ve al­kol içe­ren ilaç­la­rın alın­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Di­sül­fi­ram­la bir­lik­te de­li­ri­um, kon­füz­yo­nel du­ru­ma ne­den ola­bi­lir.Oral an­ti­ko­agü­lan­la­rın (var­fa­rin) et­ki­si ve he­mo­ra­ji ris­ki ar­tar;oral an­ti­ko­agü­lan do­zu ayar­lan­ma­lı­dır. 5-floro­ura­si­lin kli­ren­siaza­lır ve tok­si­si­te ris­ki ar­tar.

Doz Önerisi:Ame­bi­ya­zis­te di­zan­te­ri­li has­ta­la­ra 3 gün, di­ğer bü­tün hal­ler­de5-10 gün­lük te­da­vi uy­gu­la­nır. Ye­tiş­kin­ler ve 35 kg’den ağır ço­cuk­la­ra3 gün­lük te­da­vi; ak­şam bir ke­re­de 6 tab­let, vü­cut ağır­lı­ğı 60 kg’denfaz­la ise 8 tab­let ve­ri­lir. 5-10 gün­lük te­da­vi­de, 2 ak­şam, 2 sa­bah,gün­de 4 tab­let ve­ri­lir. 10 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­la­ra 3 gün­lük te­da­vi­de40 mg/kg’lik doz, bir ke­re­de ve­ri­lir. 5-10 gün­lük te­da­vi­de 25 mg/kg’likdoz, bir gün­de bir ke­re­de ve­ri­lir. Gi­yar­di­ya­zis­te ye­tiş­kin­ler ve 35 kg’dan ağır ço­cuk­la­ra1-2 gün­lük te­da­vi­de 6 tab­let, ak­şam bir ke­re­de ve­ri­lir. 5-10 gün­lükte­da­vi­de, 2 sa­bah, 2 ak­şam ol­mak üze­re 4 tab­let, 5-10 gün sü­rey­le ve­ri­lir.10 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­la­ra 1-2 gün­lük te­da­vi­de 40 mg/kg’lik doz birke­re­de ve­ri­lir. 5-10 gün­lük te­da­vi­de, gün­de 25 mg/kg’lik doz, 5-10 günsü­rey­le ve­ri­lir. Tri­ko­mo­ni­ya­zis­te tek doz­luk te­da­vi­de 6 tab­let, ak­şam bir ke­re­deve­ri­lir. 5 gün­lük te­da­vi­de 2 sa­bah, 2 ak­şam ol­mak üze­re gün­de 4 tab­let,5 gün sü­rey­le ve­ri­lir. Ana­ero­bik bak­te­ri­le­re bağ­lı en­fek­si­yon­lar­da ye­tiş­kin­ler ve 35 kg’dan ağır ço­cuk­la­ra2 sa­bah, 2 ak­şam, gün­de 4 tab­let 5-10 gün sü­rey­le ve­ri­lir. 10 ya­şın al­tın­da­kiço­cuk­la­ra 25 mg/kg gün­lük doz, 5-10 gün sü­rey­le ve­ri­lir. Ana­ero­bik bak­te­ri­le­rebağ­lı en­fek­si­yon­la­rın pro­fi­lak­si­sin­de baş­lan­gıç­ta alı­nan 2 ve­ya 4 tab­let­likdo­za 2 sa­at­te bir 2 tab­let alı­na­rak 5-10 gün de­vam edi­lir. Ame­li­yatön­ce­si ve son­ra­sın­da da ay­nı doz­lar uy­gu­la­nır.

Borneral adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki