TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bo­tox Fla­konAbdiİbrahim

Clost­ri­di­um Bo­tu­li­numtok­si­ni Tip A 100 üni­te

Ambalaj: 1 flakon.

End.:12 yaş veüze­rin­de­ki has­ta­lar­da, se­lim ble­fa­ros­pazm ve­ya VII. si­nir has­ta­lık­la­rıda da­hil ol­mak üze­re, dis­to­ni­yel spaz­ma bağ­lı (ör­ne­ğin ble­fa­ros­pazmve stra­bis­mus) fonk­si­yon ka­yıp­la­rı­nın te­da­vi­si için en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Hi­per­sen­si­ti­vi­te­si bu­lu­nan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İla­cı uy­gu­la­ya­cak he­kim­ler, il­gi­li nö­ro­mus­kü­lerve or­bi­tal ana­to­mi­yi, da­ha ön­ce­ki cer­ra­hi iş­lem­ler ne­de­niy­le buana­to­mi­de mey­da­na gel­miş ola­bi­le­cek de­ği­şik­lik­le­ri ve stan­dartelekt­ro­mi­yog­ra­fik tek­nik­le­ri çok iyi bil­me­li­dir. Bü­tün bi­yo­lo­jikürün­ler­de ol­du­ğu gi­bi, bir ana­fi­lak­tik re­ak­si­yo­nun mey­da­na gelme­siha­lin­de, epin­ef­rin bu­lun­ma­lı ve ge­rek­li olan di­ğer tüm ön­lem­leralın­mış ol­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de yal­nız­ca çok ke­sin ola­rak ge­rek­li ol­du­ğun­dauy­gu­lan­ma­lı­dır. Tok­si­nin sü­te ge­çip geç­me­di­ği de sap­tan­ma­mış­tır.Em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Bir ve­ya da­ha faz­la ekst­ra­okü­lerka­sın pa­ra­li­ze edil­me­si, or­yan­tas­yon bo­zuk­lu­ğu, çift gör­me gi­biet­ki­ler mey­da­na ge­ti­re­bil­mek­te­dir.

Pto­sis,ver­ti­kal de­vi­as­yon, vit­röz he­mo­ra­ji, ret­ro­bul­bar he­mo­ra­ji, kir­pik­sigang­li­on ha­sa­rı­na uyan pu­pi­ler de­ği­şik­lik­ler görülebilir.

Etkileş.: Ami­nog­li­ko­zid an­ti­bi­yo­tik­lerve­ya nö­ro­mus­kü­ler ile­ti­ye mü­da­ha­le eden di­ğer ilaç­lar, bo­tu­li­numtok­si­ni­nin et­ki­si­ni güç­len­di­re­bi­lir; bu ilaç­lar­dan her­han­gi bi­ri­nialan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Cer­ra­hi yol­la açı­ğa çı­kar­ma ve­ya elekt­romi­yog­ra­fikyol gös­te­ri­ci ol­mak­sı­zın en­jek­si­yon yap­ma­ya kal­kı­şıl­ma­ma­lı­dır.He­kim­ler elekt­romi­yog­ra­fik tek­ni­ği bil­me­li­dir.

Botox adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki