TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bron­kar Şu­rup     No­bel

Klor­fe­ni­ra­min ma­le­at2 mg, psö­do­efed­rin HCl 30 mg

Ambalaj: 100 mL’lik şişe, 5 mL’lik öl­çe­ğiy­le bir­lik­te.

End.:Üst so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rı (nez­le), si­nö­zü­ti ve­ya al­ler­jik ri­ni­te bağ­lıbu­run akın­tı­sı, hap­şır­ma ve na­zal kon­jes­yon gi­bi ya­kın­ma­la­rın ge­çi­ciola­rak gi­de­ril­me­si için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: An­ti­his­ta­mi­nik ve­ya sem­pa­to­mi­me­tik ajan­la­rakar­şı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar ile epi­lep­si, cid­di hi­per­tan­si­yon,cid­di ko­ro­ner ar­ter has­ta­lı­ğı olan­lar­da ve MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç te­da­vi­sigö­ren has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Araç sür­me, ma­ki­ne kul­lan­ma gi­bi po­tan­si­yel ola­rakteh­li­ke­li iş­le­rin per­for­man­sı için ge­rek­li zi­hin­sel ve fi­zik­selye­te­nek­le­ri et­ki­le­ye­bi­lir. Al­kol ve di­ğer sant­ral si­nir sis­te­midep­re­san­la­rı (hip­no­tik­ler, se­da­tif­ler, tran­ki­li­zan­lar) ile ola­sıad­di­tif et­ki­ler hak­kın­da has­ta­lar uya­rıl­ma­lı­dır. Çok ge­rek­me­dik­çege­be­le­re ve­ril­me­me­li­dir. Ge­rek klor­fe­ni­ra­min ge­rek­se psö­do­efed­rinan­ne sü­tü­ne ge­çe­bi­le­ce­ğin­den ve bu ilaç­la­rın be­bek­le­re ola­sı ris­kine­de­niy­le risk/ya­rar ora­nı dik­ka­te alı­na­rak, em­zir­me­nin mi yok­saila­cın mı ke­sil­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da ka­rar ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: Uyu­şuk­luk, antihistaminiklerin en sık gö­rü­len yan et­kisi­dir.Psö­do­efed­rin ise özel­lik­le sem­pa­to­mi­me­tik ilaç­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıolan has­ta­lar­da ha­fif sant­ral si­nir sis­te­mi sti­mü­las­yo­nu ya­pa­bi­lir.

Etkileş.: MAO in­hi­bi­tör­le­ri ile te­da­viedi­len has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Sem­pa­to­mi­me­tik­ler me­til­do­pa,re­zer­pin, ve­rat­rum al­ka­lo­id­le­ri ve me­ka­me­la­mi­nin an­ti­hi­per­tan­sifet­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir. Al­kol ve di­ğer se­da­tif ilaç­lar klor­fe­ni­ra­mi­ninse­da­tif et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem üze­rin­dekom­bi­ne et­ki­le­ri has­ta­ya za­rar­lı ola­bi­le­ce­ğin­den, bu bi­le­şimile di­ğer sem­pa­to­mi­me­tik­ler bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar ve ye­tiş­kin­le­re gün­de3-4 kez 1-2 öl­çek (5-10 mL). 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 3-4 kez ½-1öl­çek, 24 sa­at için­de en faz­la 4 öl­çek uy­gu­la­na­bi­lir. 2-6 yaş ara­sıço­cuk­la­ra gün­de 3-4 kez ½ öl­çek, 24 sa­at için­de en faz­la 2 öl­çek uy­gu­la­na­bi­lir.

Bron­kar-A Şu­rupNo­bel

Dekst­ro­met­or­fanHBr 10 mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 2 mg, psö­do­efed­rin HCI 30 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL şu­rup içeren 125 mL’lik cam şişe.

End.: Üst so­lu­num yo­lu kon­jes­yo­nu­nun eş­lik et­ti­ği ku­ruök­sü­rük­ler­de, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı (nez­le), si­nü­zitve­ya aler­jik ri­ni­te bağ­lı bu­run akın­tı­sı, hap­şır­ma ve na­zal kon­jes­yongi­bi ya­kın­ma­la­rın ge­çi­ci ola­rak gi­de­ril­me­si için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıdu­yar­lı­ğı olan­lar ile cid­di hi­per­tan­si­yon, cid­di ko­ro­ner ar­ter has­ta­lı­ğı,epi­lep­si­si olan­lar­da ve MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç te­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ast­ma ile iliş­ki­li ve­ya aşı­rı sal­gı­nın eş­liket­ti­ği ök­sü­rük­ler­de, ay­rı­ca so­lu­num yet­mez­li­ği ve­ya bu­nu ge­liş­tir­meris­ki olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ha­fif at­ro­pin ben­ze­ri et­ki­sin­den do­la­yı, bron­şi­yalast­ma, am­fi­zem, kro­nik ak­ci­ğer has­ta­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nı­lır­kendik­kat­li olun­ma­lı­dır. Özel­lik­le ço­cuk­lar­da ek­si­ta­bi­li­te­ye yol aça­bi­lir.Araç sür­me, ma­ki­ne kul­lan­ma gi­bi po­tan­si­yel ola­rak teh­li­ke­li iş­le­rinper­for­man­sı için ge­rek­li zi­hin­sel ve fi­zik­sel ye­te­nek­le­ri et­ki­le­ye­bi­lir.Al­kol ve di­ğer SSS dep­re­san­la­rı (hip­no­tik­ler, se­da­tif­ler, tran­ki­li­zan­lar)ile ola­sı adi­tif et­ki­ler hak­kın­da da has­ta­lar uya­rıl­ma­lı­dır. Ke­singe­rek­me­dik­çe ge­be­le­re ve­ril­me­me­li­dir. Be­bek­ler üze­rin­de ola­sırisk­le­ri ne­de­niy­le em­zir­me dö­ne­min­de em­zir­me­nin mi yok­sa ila­cınmı ke­si­le­ce­ği ko­nu­sun­da ka­rar ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: İş­tah­sız­lık, tan­si­yon­da yük­sel­me,çar­pın­tı, si­nir­li­lik, id­rar yap­ma­da zor­luk (da­ha çok pros­tat hi­pert­ro­fi­siolan­lar­da), uyu­şuk­luk, baş dön­me­si, bu­run­da ku­ru­luk gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­viedi­len has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Sem­pa­to­mi­me­tik­ler me­til­do­pa,re­zer­pin, ve­rat­rum al­ka­lo­id­le­ri ve me­ta­mi­la­mi­nin an­ti­hi­per­tan­sifet­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir. Al­kol ve di­ğer se­da­tif ilaç­lar klor­fe­ni­ra­mi­ninse­da­tif et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem üze­rin­dekom­bi­ne et­ki­le­ri has­ta­ya za­rar­lı ola­bi­le­ce­ğin­den, di­ğer sem­pa­to­mi­me­tik­ler­lebir­lik­te ve­ril­di­ğin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da ve ye­tiş­kin­ler­degün­de 3-4 kez 1-2 öl­çek (5-10 mL), 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 3-4 kez½-1 öl­çek, 24 sa­at için­de en faz­la 4 öl­çek uy­gu­la­na­bi­lir. 2-6 yaş ara­sıço­cuk­lar­da gün­de 3-4 kez ½ öl­çek, 24 sa­at için­de en faz­la 2 öl­çek uy­gu­la­na­bi­lir.2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da he­kim öne­ri­si ol­ma­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.1-2 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 3 kez ½ öl­çek, 6-12 ay­lık be­bek­ler­degün­de 4 kez ¼ öl­çek, 3-6 ay­lık be­bek­ler­de gün­de 3 kez ¼ öl­çek ol­maküze­re kul­la­nı­lır.

Bronkar adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki