TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bru­fen 400 Dra­jeAbbott

İbup­ro­fen

Ambalaj: 400mgx30 dra­je.

Eşdeğeri: Art­rilD­ra­je: 400 mgx30 dra­je (Ec­za­cı­ba­şı); Bi­op­henD­ra­je: 400 mgx30 dra­je (İlsan); Ro­fenFort Tab­let: 400 mgx30 tablet (Ak­de­niz); Si­ya­fenTab­let: 400 mgx30 tablet (Gün­sa); Sup­ra­fenTab­let: 400 mgx30 tablet (Ata­bay); Up­ren Tab­let: 400 mgx30 tablet (Ca­Sel).

Bru­fen 600 FilmTab­let

İbup­ro­fen

Ambalaj: 600 mgx30 film tablet.

Eşdeğeri: Art­ril Film Tablet:600 mgx30 tablet (Ec­za­cı­ba­şı).

Bru­fen Re­tard Ya­vaş Sa­lı­nım­lıTab­let

İbup­ro­fen

Ambalaj: 800 mgx28 tablet.

Bru­fen Supozituvar

İbup­ro­fen

Ambalaj: 500 mgx10 supozituvar.

End.:Ro­ma­­to­idart­rit, os­te­oart­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit ve di­ğer non­ro­ma­to­id (se­ro-ne­ga­tif)art­ro­pa­ti­le­rin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İbup­ro­fe­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve As­pi­rin i­le di­ğer nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var ajan­la­ra kar­şı bron­kos­pas­tik, an­ji­yo­ödem, bu­runpo­li­pi send­ro­mu şek­lin­de re­ak­si­yon gös­te­ren ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.Cid­di gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ve pep­tik ül­ser ra­hat­sız­lığı öyküsübu­lu­nan­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.   

Uyar.: İbup­ro­fen kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da gör­me­de bu­la­nık­lık,sko­to­ma­da ve renk be­lir­le­me­sin­de ka­rı­şık­lık gö­rül­dü­ğün­de te­da­vi­yeson ve­ril­me­li ve has­ta göz he­ki­mi ta­ra­fın­dan kont­rol edil­me­li­dir.Ge­be­lik­te, müm­kün­se, ibup­ro­fen uy­gu­la­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin geç dö­nem­le­rin­de uy­gu­lan­ma­sın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. An­ne sü­tün­de çok dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da bu­lun­mak­ta­dırve em­zi­ri­len ço­cuk­lar­da olum­suz et­ki bek­len­mez.

Yan E.:Na­di­rencilt­te kı­za­rık­lık, de­ri dö­kün­tü­sü ve ödem gi­bi aler­jik re­ak­si­yon­larve gör­me bo­zuk­lu­ğu­na ne­den ol­du­ğu­na da­ir ra­por­lar var­dır. Re­nalpa­pi­ler nek­roz, kar­di­yo­vas­kü­ler arit­mi, dis­pep­si, gast­ro­in­tes­ti­nalin­to­le­rans, ka­na­ma, trom­bo­si­to­pe­ni, işit­me ka­ybı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Tiyazit gru­budi­üre­tik kul­la­nan has­ta­la­ra dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ku­ma­rin ti­pian­ti­ko­agü­lan­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da et­ki­leş­me ola­bi­le­ce­ğin­dendik­kat edil­me­li­dir.

Doz Önerisi:Brufen 400 Draje: Ye­tiş­kin­ler­de ağ­rı­lar ve ateş te­da­vi­sin­de et­ki­li tek doz 200-400 mg’dir. Gün­lükdoz 1200 mg’yi geç­me­me­li ve bir­kaç kerede, ör­ne­ğin gün­de 2-3 kez 1 dra­jeola­rak uy­gu­la­nır. Ro­ma­tiz­ma te­da­vi­sin­de öne­ri­len doz ara­lı­ğı, tek dozola­rak mak­si­mal 800 mg’dir. Gün­lük doz 1200 mg ile mak­si­mal 2400 mg’dirve bir­kaç do­za bö­lü­ne­rek ör­ne­ğin 3 kez 1-2 dra­je ola­rak uy­gu­la­nır. Brufen 600Film Tablet: Ye­tiş­kin­ler­de,akut ve kro­nik ro­ma­to­id art­rit ve os­te­oart­ri­tin semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­degün­lük or­ta­la­ma do­zu 1200-1800 mg’dir (2-3 Bru­fen 600 Film Tab­let). Gün­de 2400 mg aşıl­ma­ma­lı­dır.Gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki oluş­ma­sı du­ru­mun­da ilaç ye­mek­le ve­ya ye­mek­ler­denson­ra ve­ril­me­li ve­ya do­zu azal­tıl­ma­lı­dır. BrufenRetard Tablet: Ye­tiş­kin­le­regün­de 2 Bru­fenRe­tard tab­let,ter­ci­hen ak­şam­la­rı, yat­ma sa­atin­den bir sü­re ön­ce, bir ke­re­de tekdoz ola­rak ve­ri­lir. Tab­let­le­rin bö­lün­me­den, bü­tün ola­rak, bol su ilealın­ma­sı öne­ri­lir. Ağır ve­ya akut ol­gu­lar­da gün­lük doz 2 ke­re­de ve­ril­meküze­re, 3 Bru­fen Re­tard tab­le­te çı­ka­rı­la­bi­lir. 12 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­la­raöne­ril­mez. Brufen Supozituvar: Akut ve kronik romatoid artrit ve osteoartritinsemptomatik tedavi­sin­de günlük ortalama doz, bölünmüş dozlar halinde 1200 ve1800 mg’dir. Bazı hastalar için günlük doz 600-1200 mg’dir. Ağır ya da akutolgularda, toplam günlük dozun 2400 mg’yi aşmaması şartıyla (bölünmüş dozlarhalinde), doz akut faz kontrol altına alınıncaya kadar artırılabilir.Çocuklarda günlük Brufen dozu, bölünmüş dozlar halinde 20 mg/kg vücutağırlığıdır. Ancak, juvenil romatoid artritte ağır olgularda doz 40 mg/kg vücutağırlığına kadar çıkartılabilir (bölünmüş dozlar halinde). Vücut ağırlığı 7kg’den daha az olan çocuklarda kullanılmamalıdır.

Brufen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki