TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cal­ci­jex Am­pulAb­bott

Kal­sit­ri­ol

Ambalaj: 1 mg/1 mLx25 am­pul: 2 mg/1 mLx25 ampul.

End.:Kal­sit­ri­ol,D3 vi­ta­mi­ni­nin en önem­li ak­tif me­ta­bo­lit­le­rin­den bi­ri­dir.Post­me­no­po­zal os­te­opo­roz, kro­nik böb­rek ye­ter­siz­li­ği olan, özel­lik­lehe­mo­diy­aliz ya­pı­lan has­ta­lar­da­ki re­nal os­te­odist­ro­fi, pos­to­pe­ra­tifhi­po­pa­ra­ti­ro­idi, idi­opa­tik hi­po­pa­ra­ti­ro­idi, psö­do­hi­po­pa­ra­ti­ro­idi,D vi­ta­mi­ni­ne bağ­lı ra­şi­tizm, D vi­ta­mi­ni­ne di­renç­li, hi­po­fos­fa­te­mikra­şi­tiz­min te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Hi­per­kal­se­miy­lesey­re­den tüm has­ta­lık­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Re­nal fonk­si­yon­la­rı nor­malolan ve kal­sit­ri­ol alan has­ta­lar de­hid­ras­yon­dan ka­çın­ma­lı­dır. Ye­ter­lisı­vı alı­mı sağ­lan­ma­lı­dır. Kal­sit­ri­ol mev­cut olan en ak­tif D vi­ta­mi­nime­ta­bo­li­ti ol­du­ğu için, kal­sit­ri­ol te­da­vi­si sı­ra­sın­da baş­ka birD vi­ta­mi­ni müs­tah­za­rı ve­ril­me­me­li­dir, böy­le­ce D hi­per­vi­ta­mi­no­zuoluş­ma­sı ön­len­miş olur. Böb­rek ye­ter­siz­li­ği olan has­ta­lar­da dik­kat­liolun­ma­lı­dır. Kal­sit­ri­ol, üri­ner taş ve­ya kalp has­ta­lı­ğı olanhas­ta­la­ra dik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Gebelikte, el­de edi­le­cek ya­rar­ınfe­tu­sa ve­ri­le­bi­le­cek za­rar ris­kin­den da­ha faz­la ol­du­ğu hal­ler­dekul­la­nıl­ma­lı­dır. Kal­sit­ri­ol alan an­ne­lerbe­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:Kal­sit­ri­olD vi­ta­mi­ni ak­ti­vi­te­si­ne sa­hip ol­du­ğu için, aşı­rı doz­da D3vi­ta­mi­ni alın­dı­ğın­da gö­rü­len­le­re ben­zer yan et­ki­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir.Ör­ne­ğinhi­per­kal­se­mi send­ro­mu ve­ya kal­si­yum en­tok­si­kas­yo­nu (hi­per­kal­se­mide­re­ce­si ve sü­re­si­ne ba­ğım­lı ola­rak).

Etkileş.:Ko­les­ti­ra­minkal­sit­ri­olün in­tes­ti­nal emi­li­mi­ni bo­za­bi­lir. Mag­nez­yum içe­renilaç­lar, kro­nik re­nal di­yaliz­de olup kal­sit­ri­ol alan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Kal­sit­ri­ol do­zu, di­ji­tal te­da­vi­si ya­pı­lan has­ta­lar­da dik­kat­lebe­lir­len­me­li­dir. Ay­nı za­man­da bir tiyazit di­üre­ti­ğiy­le te­da­vi ya­pıl­ma­sıhi­per­kal­se­mi ris­ki­ni ar­tı­rır. Fe­ni­to­in ve­ya fe­no­bar­bi­tal gi­bien­zim in­dük­le­yi­ci­le­rin ve­ril­me­si me­ta­bo­liz­ma­nın art­ma­sı­na vebu ne­den­le kal­sit­ri­olün se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı­nın azal­ma­sı­na ne­denola­bi­lir. Kal­si­yum emi­li­mi­ni ar­tı­ran D vi­ta­mi­ni ana­log­la­rı vekal­si­yum emi­li­mi­ni in­hi­be eden kor­ti­kos­te­ro­id­ler ara­sın­da fonk­si­yo­nelbir an­ta­go­niz­ma iliş­ki­si mev­cut­tur. D vi­ta­mi­ni­ne di­renç­li ra­şi­tizmolan has­ta­lar oral fos­fat te­da­vi­le­ri­ne de­vam et­me­li­dir. An­cak, kal­sit­ri­olünin­tes­ti­nal fos­fat emi­li­mi­ni uya­ra­bi­le­ce­ği he­sa­ba ka­tıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Calcijex’in optimal dozu her hasta için dikkatle belirlenmelidir.Calcijex tedavisinin etkinliği her hastanınyeterli ve uygun miktarda günlük kalsiyum aldığı var­sa­­yımına da­yandırılır.Yetişkinlerde alınması gereken günlük kal­siyum miktarı 800 mg’dir. Hastanıngünlük yeterli kalsi­yum alı­mını garantilemek için ya kalsiyum preparatı ve­ril­meliya da uygun diyet önerilmelidir. Calcijex’in önerilen başlangıç dozu, haftada 3 kez, yaklaşıkgünaşırı uygula­nan 0.5 mg’dir.Calcijex, hemodiyalizin sonunda bir kateteraracılığıyla IV bolus doz olarak uygulanabilir.

Calcijex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki