TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Camp­to En­jek­tabl So­lüs­yonSanofi-Aventis

İri­no­te­kan hid­rok­lo­rürtri­hid­rat

Ambalaj: 40 mg/2 mLx1 fla­kon : 100 mg/5 mLx1 fla­kon.

End.:İri­no­te­kan,ile­ri ev­re ko­lo­rek­tal kan­ser­li has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir:Da­ha ön­ce ile­ri ev­re ko­lo­rek­tal kan­ser için ke­mo­te­ra­pi al­ma­mışhas­ta­lar­da 5-FU ve fo­li­nik asit­le kom­bi­ne ola­rak, 5-FU içe­ren te­da­vire­jim­le­riy­le ya­nıt alı­na­ma­yan has­ta­lar­da tek ajan ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: İl­ti­hap­lı kro­nik ba­ğır­sak has­ta­lık­la­rın­da; ön­ce­denila­cın ilk kul­la­nı­mı sü­re­sin­de gö­rül­müş al­ler­ji ol­gu­la­rın­da; iri­no­te­ka­nave­ya ürü­nün bi­le­şi­min­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne du­yar­lı­ğıolan­lar­da; ge­be­lik ve lak­tas­yon­da; bi­li­ru­bin dü­ze­yi nor­mal üst sı­nı­rın1.5 ka­tın­dan yük­sek olan has­ta­lar­da; cid­di ke­mik ili­ği yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar­da; WHO per­for­mans sta­tü­sü 2’den bü­yük olan has­ta­lar­da.

Uyar.: İrinotekan, si­to­tok­sik ke­mo­te­ra­pi uy­gu­la­ma­sıko­nu­sun­da uz­man üni­te­ler­de ve mut­la­ka an­ti­kan­ser ke­mo­te­ra­pi­siko­nu­sun­da uz­man bir he­ki­min gö­ze­ti­min­de uy­gu­lan­ma­lı­dır. Her irinotekan te­da­vi kü­rün­den ön­cean­ti­eme­tik­ler­le pro­fi­lak­tik te­da­vi öne­ri­lir. Bu­lan­tı ve kus­ma sık­lık­la bil­di­ril­miş­tir.Geç di­ya­re ne­de­niy­le kus­ma­sı olan has­ta­lar müm­kün ol­du­ğu ka­dar ça­bukhas­ta­ne­ye ya­tı­rıl­ma­lı­dır. İrino­tekanın emb­ri­yo­tok­sik, fe­to­tok­sikve te­ra­to­jen ol­du­ğu tav­şan ve sı­çan­lar­da gös­te­ril­diğin­den, ge­be­lik­tekul­la­nıl­m­a­ma­lı­dır. Me­me emen be­bek­ler üze­rin­de ad­vers et­ki po­tan­si­ye­line­de­niy­le irinotekan te­da­vi­si sı­ra­sın­da em­zir­me­ye ara ve­ril­me­li­dir.Has­ta­lar iri­no­tekan uy­gu­la­ma­sı son­ra­sı 24 sa­at için­de baş dön­me­sive gör­me bo­zuk­luk­la­rı ola­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da uya­­rıl­ma­lı ve busemp­tom­lar mey­da­na gel­di­ğin­de araç ve ma­ki­ne kul­lan­ma­ma­la­rı sa­lıkve­ril­me­li­dir.

Yan E.: Di­ya­re, psö­do­memb­ra­nöz ko­lit,bu­lan­tı ve kus­ma, de­hid­ra­tas­yon, kons­ti­pas­yon, ba­ğır­sak obst­rük­si­yo­nu,ile­us ve­ya gast­ro­in­tes­ti­nal he­mo­ra­ji, in­tes­ti­nal per­fo­ras­yon,ano­rek­si, ab­do­mi­nal ağ­rı, mu­ko­zit, nöt­ro­pe­ni, en­fek­si­yöz atak­lar,ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, er­ken di­ya­re, ab­do­mi­nal kramp­lar, kon­junk­ti­vit,ri­nit, hi­po­tan­si­yon, va­zo­di­la­tas­yon, ter­le­me, tit­re­me, kı­rık­lık,baş dön­me­si, gör­me bo­zuk­luk­la­rı, lak­ri­mas­yon, mi­osis, sa­li­vas­yonar­tı­şı, disp­ne, mus­kü­ler kont­rak­si­yon ve­ya kramp­lar, pa­res­te­zi, as­te­ni,alo­pe­si, ha­fif kü­ta­nöz re­ak­si­yon­lar, al­ler­ji ve en­jek­si­yon ye­rin­dere­ak­si­yon, en­der böb­rek yet­mez­li­ği, hi­po­tan­si­yon ve do­la­şım yet­mez­li­ğiol­gu­la­rı görülebilir.

Etkileş.: İri­no­te­ka­n ve nö­ro­mus­kü­lerblo­ker ajan­lar ara­sın­da­ki et­ki­leş­me göz ar­dı edi­le­mez. İri­no­te­ka­nınan­ti­ko­li­nes­te­raz ak­ti­vi­te­si ol­du­ğu bi­li­nd­iği­ne gö­re, an­ti­ko­li­nes­te­razak­ti­vi­te­si olan ilaç­lar sük­sa­me­ton­yu­mun nö­ro­mus­kü­ler blo­ker et­ki­si­niuza­ta­bi­lir ve non­de­po­la­ri­zan ilaç­la­rın nö­ro­mus­kü­ler blo­ğu­nu an­ta­go­ni­zeede­bi­lir­ler.

Doz Önerisi: Sa­de­ce ye­tiş­kin­ler­de kul­la­nı­lır. Mo­no­te­ra­pi­de öne­ri­len do­z, üç haf­ta­da bir 30-90da­ki­ka­lık IV en­füz­yon ha­lin­de 350 mg/m2’dir.

Campto adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki