TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Car­bo­sin F­la­kon IV   Med İlaç

Kar­bop­la­tin

Ambalaj: 150 mg/15 mLx1 fla­kon :: 500mg/50 mLx 1 flakon.

Eşdeğeri: Car­bop­la­tinAtafarm Flakon: 150 mgx1toz fla­kon (Atafarm); Car­bop­la­tin DBLFlakon: 150 mg/15 mLx1 fla­kon (Or­na); Carboplatin Ebewe F­la­kon: 150 mg/15 mLx1 fla­kon (Liba); Car­bop­la­tin Teva F­la­kon: 150 mgx1 toz flakon (Med-İlaç); Pa­rapla­tinRTU F­la­kon: 150 mg/15mLx1 fla­kon (BMS).

End.:Di­ğer uy­gunke­mo­te­ra­pö­tik ajan­lar­la kom­bi­ne hal­de iler­le­miş over kan­ser­le­ri­ninbaş­lan­gıç te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Da­ha ön­ce sisp­la­tin te­da­vi­sigö­ren has­ta­lar da da­hil, ilk ke­mo­te­ra­pi­den son­ra nük­se­den over kan­ser­lihas­ta­la­rın pal­ya­tif te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Kar­bop­la­tin ay­rı­ca kü­çük hüc­re­liak­ci­ğer kan­se­rin­de de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kar­bop­la­ti­ne,sisp­la­ti­ne ve­ya pla­tin içe­ren di­ğer mad­de­le­re kar­şı aşı­rı du­ya­rl­ığıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Kar­bop­la­tin, cid­di ke­mik ili­ği sup­res­yo­nuve­ya çok faz­la ka­na­ma­sı olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ribo­zuk olan has­ta­lar­da kar­bop­la­tin­le ya­pı­lan te­da­vi­den son­ra bu pa­ra­met­re­ler­deda­ha şid­det­li de­ği­şik­lik­le­re eği­lim gö­rü­lür. Kar­bop­la­tin alan tümha­s­ta­lar­da re­nal fonk­si­yon kont­rol edi­lme­li­dir. Ola­sı şid­det­li mi­debu­lan­tı­la­rı ve kus­ma­la­rı kont­rol et­mek için an­ti­eme­tik te­da­vi ted­bir­le­rialın­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mın­dan ola­bil­di­ğin­ce ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Kar­bop­la­ti­nin in­san sü­tüy­le sal­gı­la­nıp sal­gı­lan­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir.Te­da­vi sı­ra­sın­da em­zir­me­ye ara ve­ril­me­si öne­ri­lir.

Yan E.:Sey­rek ola­raknef­ro­tok­si­si­te, nö­ro­tok­si­si­te, oto­tok­si­si­te ve gast­ro­in­tes­ti­nalad­vers et­ki­le­re ne­den ol­mak­ta, fa­kat da­ha şid­det­li ola­rak mi­ye­lo­sup­res­yo­nayol aç­mak­ta­dır. Çok na­dir ol­mak­la bir­lik­te kar­bop­la­tin ve­ril­dik­tenson­ra pe­ri­fe­ral nö­ro­pa­ti­ler ve oto­tok­si­si­te­nin işa­ret­le­ri or­ta­yaçı­ka­bi­lir. Bun­lar tam ola­rak re­ver­sibl ol­ma­ya­bi­lir ve bi­li­nen biran­ti­do­tu da yok­tur.

Etkileş.: Alü­min­yum içe­ren en­jek­si­yon ve­yaen­füz­yon ma­ter­ya­liy­le te­mas et­ti­ril­me­me­li­dir. Kar­bop­la­tin nef­ro­tok­sikilaç­la­rın böb­rek­ler üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni şid­det­len­di­re­bi­lir.

Doz Önerisi: IV yol­dan kul­la­nı­lır. Nor­mal böb­rek fonk­si­yo­nuolan ve da­ha ön­ce te­da­vi gör­me­miş has­ta­la­ra öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu400 mg/m2’dir. Tek IV doz ola­rak ge­nel­lik­le kı­sa sü­re­li en­füz­yonşek­lin­de uy­gu­la­nır (15-60 da­ki­ka). Baş­ka mi­ye­lo­süp­re­sif te­da­viile bir­lik­te uy­gu­la­na­cak­sa ve­ya di­ğer risk fak­tör­le­ri söz ko­nu­suise, baş­lan­gıç do­zu­nun 300-320 mg/mg2’ye in­di­ril­me­si öne­ri­lir.

Carbosin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki