TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Car­di­o­ket İn­füz­yon So­lüs­yo­nu   Ade­ka

İzo­sor­bit di­nit­rat‰1

Ambalaj: 10 mLx10 am­pul­.

Car­di­o­ket-5 Sub­lin­gu­al Tab­let

İzo­sor­bit di­nit­rat

Ambalaj: 5 mgx40 tablet.

Car­di­o­ket Re­tard Tab­let

İzo­sor­bi­d di­nit­ra­t

Ambalaj: 20 mgx20 tab­let :40 mgx50 tablet.

End.:Anjinapek­to­ris atak­la­rı­nın te­da­vi­sin­de ve ön­len­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İzo­sor­bi­tekar­şı aşı­rı du­yar­lığı ol­duğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İzo­sor­bit di­nit­rat­la çok dü­şük doz­lar­da bi­le cid­dior­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon gö­rü­le­bi­lir. Nit­rat­lar­la olu­şan hi­po­tan­si­yon­labir­lik­te pa­ra­doks bra­di­kar­di ve an­ji­na pek­to­ris ağ­rı­sı­nın art­ma­sıgö­rü­le­bi­lir. Te­da­vi­nin son­lan­dı­rıl­ma­sın­da ila­cın ani ola­rakdeğil, ya­vaş ya­vaş azal­tı­la­rak ke­sil­me­si uy­gun olur. Sa­de­ce ola­sı za­rar­la­rı­nın gö­zealı­na­bi­le­ceği du­rum­lar­da ge­be­le­re uy­gu­la­na­bi­lir. İla­cın sü­tege­çip geç­me­diği bi­lin­me­mek­te­dir. İlaç­la­rın çoğu sü­te geç­tiğin­den em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­lan­ma­sı du­ru­mun­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş ağ­rı­sıya­nın­da ateş bas­ma­la­rı da olu­şa­bi­lir. Pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon ne­de­niy­leolu­şan se­reb­ral is­ke­mi so­nu­cu ge­çi­ci baş dön­me­si ve yor­gun­luk atak­la­rıgi­bi be­lir­ti­ler olu­şa­bi­lir. Ba­zan nor­mal te­da­vi doz­la­rın­da bi­lenit­rat­la­rın hi­po­tan­sif et­ki­le­ri­ne du­yar­lı ki­şi­ler­de cid­di yanet­ki­ler bu­lan­tı, kus­ma, ka­bız­lık, hu­zur­suz­luk, so­luk­luk, ter­le­meve kol­laps, na­dir ola­rak dö­kün­tü ve eks­fol­ya­tif der­ma­tit olu­şa­bi­lir.Bu­lan­tıve kus­ma çok na­dir­dir.

Etkileş.:Nit­rat­la­rınhi­po­tan­sif et­ki­le­ri­ne du­yar­lı has­ta­lar­da al­kol­le bu du­yar­lık ar­tar.İzo­sor­bit di­nit­rat doğ­ru­dan da­mar düz ka­sı­nı et­ki­ler, bu ne­den­leson or­tak yo­lu da­mar düz ka­sı olan diğer ajan­la­rın et­ki­si aza­lır ya daar­tar.

Doz Önerisi: Cardioket İnfüzyon Solüsyonu: Ağır anjina ve sol kalp yet­mez­liğiy­le sey­re­den MI,sol kalp kalp yet­mez­liğin­de uy­gu­la­na­cak doz 2-7 mg/sa­at­tir ve doz herol­gu­ya gö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Ge­rek­li ol­duğu du­rum­lar­da doz 10 mg/sa­ateka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. Cardioket-5 SublingualTablet: Anjina pek­­to­risatak­la­rı ve­ya te­da­vi­si için ve ge­rek­li ol­du­ğun­da 5-10 mg uy­gu­la­nır. Cardioket Retard Tablet: Ko­ro­ner ar­ter has­ta­lık­la­rı­nın te­da­vi ve pro­fi­lak­si­sin­de20 mg’lik re­tard tab­let 2x1, ikin­ci doz il­kin­den 6 sa­at son­ra ya da 3x1doz en geç sa­at 18.00’de ol­mak üze­re alın­ma­lı­dır. 40 mg’lik re­tard tab­let2x1, ilk doz sa­bah kal­kıl­dığın­da, ikin­ci doz il­kin­den 8 sa­at son­ra kul­la­nı­lır.

Cardioket adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki