TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ca­re­na Am­pul IV   Biofarma

Te­ofi­lin eti­le­ndi­a­mi­n

Ambalaj: 240mg/10 mLx6 ampul.

End.:Bron­şi­yalas­tım, kro­nik bron­şit ve am­fi­ze­me bağ­lı bron­kos­pazm, sol vent­ri­külyet­mez­liği­ne bağ­lı akut pul­mo­ner ödem ve pa­rok­sis­mal nok­tür­nal disp­ne­ninte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Her­han­gibir ksan­tin müs­tah­za­rı­na kar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Ak­tif pep­tik ül­ser ve ak­tif gast­rit­li has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Çe­şit­li kar­di­yak, re­nal ve he­pa­tikhas­ta­lık­lar­da, hi­pok­se­mi­de, obst­rük­tif ak­ciğer has­ta­lık­la­rın­da,hi­per­tan­si­yon­da ve hi­per­ti­ro­idizm­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ye­ni­do­ğan­lar­da, kor­pul­mo­na­le, kon­jes­tif kalp yet­mez­liği olan yaş­lıhas­ta­lar­da, özel­lik­le er­kek­ler­de ve si­ga­ra içen­ler­de, te­ofi­lin uy­gu­la­nır­kençok dik­kat­li ol­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de, özel­lik­le doğum­dan kı­sa bir sü­reön­ce zo­run­lu ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de te­ofi­lindik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Yük­sek doz­lar­dave ani IV uy­gu­la­ma­da hu­zur­suz­luk, ta­şi­kar­di, ekst­ra­sis­tol­ler, pal­pi­tas­yon,de­ri kı­za­rık­lık­la­rı, ür­ti­ker, hi­po­tan­si­yon, kon­vül­zi­yon, bu­lan­tı,kus­ma, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, hi­per­ven­ti­las­yon, ano­rek­si ve aşı­rıde­re­ce­de su­suz­luk his­si gi­bi be­lir­ti­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Te­ofi­lin­lebir­lik­te, tro­le­an­do­mi­sin, erit­ro­mi­sin, lin­ko­mi­sin, klin­da­mi­sin,si­me­ti­din, inf­lu­en­za aşı­sı, al­lo­pü­ri­nol ve ti­ya­ben­da­zol alan has­ta­lar­date­ofi­lin se­rum dü­zey­le­ri ar­ta­bi­lir. Te­ofi­lin, efed­rin ve­ya diğersem­pa­to­mi­me­tik ilaç­lar­la bir­lik­te ve­ril­diği za­man tok­sik si­ner­jizmgö­rü­le­bi­lir. Te­ofi­lin, fu­ro­se­mid ve re­zer­pi­nin et­ki­si­ni güç­len­di­rir­kendi­ji­tal tok­si­si­te­si­ni ve du­yar­lığı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Te­ofi­lin, lit­yumkar­bo­nat, prop­ra­no­lol ve fe­ni­to­inin et­ki­si­ni azal­tır. Oral an­ti­ko­agü­lan­lardiğer ksan­tin müs­tah­zar­la­rıy­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: %5 dekst­roz ve­ya ‰9 sod­yum klo­rür ile di­lüe edi­le­rekIV en­füz­yon şek­lin­de uy­gu­la­nır. Ver­me hı­zı 25 mg/da­k’ı geç­me­me­li­dir.Te­da­vi­nin ama­cı, plaz­ma­da 10-20 µg/mL’lik te­ra­pö­tik kon­sant­ras­yon­la­rısağ­la­ma­sı­dır. Sü­rek do­zu: İs­te­nen ya­nıt alı­na­na ka­dar her 12 sa­at­tebir 1.27-1.9 mg/kg ami­no­fi­lin 30 da­ki­ka­da IV en­füz­yon­la uy­gu­la­nır.

Carena adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki