TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  25 Eylül 2018, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Car­nite­ne Ampul İVSan­ta Far­ma

l-Kar­ni­tin 1 g

Ambalaj: 5mL’lik 5 ampul.

Car­ni­te­ne Çiğ­ne­me Tab­le­ti

l-Kar­ni­tin 1 g

Ambalaj: 10çiğ­ne­me tab­le­ti.

Car­ni­te­ne Oral Solüsyon

l-Kar­ni­tin 1 g/ölçek(3.3 mL)

Ambalaj: 20 mL’lik şişe.

End.:Pri­mersis­te­mik kar­ni­tin ye­ter­siz­li­ği, pri­mer mi­yo­pa­tik kar­ni­tin ye­ter­si­zli­ğive he­mo­di­ya­liz­ uygulanan hastalarda görülen karnitin yetmez­li­ğin­deendikedir.

Kontr.E.: Bi­li­nen bir kont­ren­di­kas­yo­nuyok­tur.

Uyar.: l-Kar­ni­tin ile te­da­vi sı­ra­sın­dahas­ta­nın ila­ca kli­nik ya­nı­tı, ya­şam be­lir­ti­le­ri, kan kim­ya­sı, plaz­mave id­rar kar­ni­tin kon­sant­ras­yon­la­rı pe­ri­yo­dik ola­rak kont­rol edil­me­live ge­re­kin­ce do­zaj ayar­lan­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ya­pı­lmış iyi kont­rol­lüye­ter­li ça­lış­ma ol­ma­dı­ğın­dan, sa­de­ce açık ge­rek­li ol­du­ğu du­rum­lar­dakul­la­nı­lma­lı­dır.

Yan E.: Ağızdan uzun sü­re ve­ril­me­si du­ru­mun­dabu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ab­do­mi­nal kramp gi­bi ha­fif-ge­çi­ci mi­de-ba­ğır­sakya­kın­ma­la­rı ve yük­sek doz ve­ri­len­ler­de vü­cut ko­ku­su (ba­lık) bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:

 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki