TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ce­be­dex Göz/Ku­lak Dam­la­sı     Abdi İbrahim

De­ksa­met­a­zo­n

Ambalaj: 5mg/5 mL’lik dam­la­lık şişe.

Eşdeğeri: De­kortGöz/Ku­lak Dam­la­sı: 5 mg/5 mL (De­va); De­xa-Si­ne Göz Dam­la­sı: 5 mg/5 mL (Li­ba); Ma­xi­dex Of­tal­mik Süs­pan­si­yon: 5 mg/5 mL (Al­con); Onad­ron Simp­le Göz/Ku­lakDam­la­sı: 5 mg/5 mL (İ.E.Ula­gay); Spersadex Göz Damlası: 5 mg/5 mL (Novartis Ophtalmics).

End.:Aler­jikeks­ter­nal ok­lit, risk­li ol­ma­sı­na rağ­men ste­ro­id te­da­vi­si­nin ge­rek­ligö­rül­dü­ğü pü­rü­lan ya da pü­rü­lan ol­ma­yan en­fek­tif eks­ter­nal otit gi­bidış ku­lak yo­lu­nun ste­ro­id te­da­vi­ye ya­nıt ve­ren enf­la­mas­yon­lu du­rum­la­rile gözde aler­jik kon­junk­ti­vit, ak­ne ro­za­sea, yü­zey­sel nok­ta­lı ke­ra­tit,her­pes-zos­ter ke­ra­ti­ti, irit, sik­lit; kim­ya­sal mad­de ve ısı ne­de­niy­leolu­şan ya­nık­lar, ya­ban­cı ci­sim­le­rin yol aç­tı­ğı göz ka­pa­ğı ve bul­barkon­junk­ti­vi ya­ra­lan­ma­la­rı; göz ön seg­men­ti­nin çe­şit­li ne­den­le­rebağ­lı ir­ri­tas­yon ve en­fek­si­yöz ol­ma­yan enf­la­mas­yon­la­rı, göz ya­şıbe­zi ve göz ya­şı ke­se­si enf­la­mas­yon­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ku­la­ğın fun­gal en­fek­si­yon­la­rı,dek­sa­me­ta­zo­na kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rı ve ku­lak za­rı per­fo­reolan has­ta­lar­ ile gözdeki her­pe­tik ve mi­ko­tik ke­ra­tit, göz tü­ber­kü­lö­zü,glo­kom anem­ne­zi, gö­zün tüm bak­te­ri­yel, vi­ral ve fun­gal en­fek­si­yon­la­rı,dek­sa­me­ta­zo­na aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Kor­ti­kos­te­ro­id içe­ren tüm müs­tah­zar­lar­daol­du­ğu gi­bi, dek­sa­me­ta­zon müs­tah­za­rı da dok­tor gö­ze­ti­mi al­tın­dakul­la­nıl­ma­ya baş­lan­ma­lı ve de­vam edil­me­li­dir. Ge­be­lik­te zor­un­luol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı, kul­la­nıl­ma­sı ke­sin ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­deyo­ğun ve uzun sü­re­li te­da­vi­ler­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır. To­pi­kal uy­gu­la­nanste­ro­id­ler sis­te­mik do­la­şı­ma geç­ti­ği için, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sı­nınzo­run­lu ol­du­ğu du­rum­lar­da em­zir­me­ye ara ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Özel­lik­leuzun sü­ren te­da­vi­ler­de göz si­nir­le­rin­de ha­ra­bi­yet, glo­kom, gö­rüşala­nı ve gö­rüş ber­rak­lı­ğın­da azal­ma, pos­te­ri­or sub­kap­sü­ler ka­ta­raktolu­şu­mu gi­bi yan et­ki­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Na­di­ren göz­de yan­ma,bat­ma mey­da­na ge­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Dış ku­lak yo­lu te­miz­le­nip ku­ru­lan­dık­tan son­ra,so­lüs­yon ku­lak yo­lu­na dam­la­tı­lır. Öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de 2-3 kez 3-4 dam­la­dır.İs­te­nenya­nıt sağ­lan­dık­tan son­ra doz ted­ri­cen azal­tı­la­rak te­da­vi ke­si­lir.Gözde gün­de 3 ile 6 kez 2’şer dam­la dam­la­tı­la­rak kul­la­nı­lır. Dam­lat­masık­lı­ğı ve te­da­vi­nin sü­re­si her ol­gu­nun te­ra­pö­tik ge­rek­si­ni­mi­negö­re de­ği­şir.

Cebedex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki