TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cec­lor Oral Süs­pan­si­yonİçin Kuru Toz   Lilly

Se­fak­lor

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL :: 250 mg/5 mLx100 mL.

Eşdeğeri: Kef­sid Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL (Fa­ko); Lo­se­farOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL (Ec­za­cı­ba­şı).

Cec­lor MR FilmTab­let

Se­fak­lor mo­no­hid­rat

Ambalaj: 375 mgx10 ta­blet : 750 mgx10 tablet.

End.:Duyarlıbakterilerden kaynaklanan oti­tis me­dia, pnö­mo­ni da­hil alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı,fa­ren­jit ve ton­sil­lit da­hil üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pi­ye­lo­nef­ritve sis­tit da­hil id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı­nınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rintü­re­vi an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerdekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Se­fak­lor te­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan ön­ce has­ta­dase­fak­lor, se­fa­los­po­rin, pe­ni­si­lin ve di­ğer an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şıaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu olup ol­ma­dı­ğı dik­kat­li bir şe­kil­de so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır.Be­lir­ginde­re­ce­de böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da se­fak­lor dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı­nın gü­ve­nir­li­ği he­nüz ke­sin­leş­me­miş­tir. Se­fak­lordü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da an­ne sü­tü­ne ge­çer. Bu ne­den­le em­zi­ren an­ne­le­re uy­gu­lan­ma­sı ha­lin­dedik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Bazıhastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalargörülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğübildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjikreaksiyonlar göz­lenebilir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermalnekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlık reaksiyonlarının nadirengörüldüğü bildiril­miştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkmariski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Sefaklortedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadirentrombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görüle­bilir.

Etkileş.:Sefaklorve varfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığıbildirilmiştir. Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaş­latır.

Doz Önerisi:CeclorSüspansiyon: Uy­gu­la­na­cak doz ge­nel o­la­rak8 sa­at a­ray­la 20 mg/kg/­gün şek­lin­de a­yar­la­na­bi­lir. Oti­tis me­dia, fa­ren­jit, ton­si­litve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da to­tal gün­lük doz bö­lün­erek 12 sa­ata­ray­la ve­ri­le­bi­lir. A­ğır en­fek­si­yon­lar­da, ör­ne­ğin or­ta ku­lak il­ti­ha­bıya da da­ha az du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­dagün­de to­tal doz 1 gra­mı geç­me­mek şar­tıy­la 40 mg/kg ö­ne­ri­lir. 10-25 kgara­sı ço­cuk­lar için 250 mg, da­ha kü­çük­ler için 125 mg’lik for­mun kul­la­nıl­ma­sıöne­ri­lir. b-He­mo­li­tikstrep­to­kok­la­rın ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­le­rin­de enaz 10 gün sü­rey­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ceclor MR Film Tablet: Oral yol­dan aç ve­ya tok kar­nı­naalı­na­bi­lir. Fa­kat gı­da mad­de­le­riy­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da emi­li­miar­tar. Tab­let­ler kı­rıl­ma­dan, ezil­me­den ve çiğ­nen­me­den yu­tul­ma­lı­dır.Fa­ren­jit, ton­sil­lit, de­ri en­fek­si­yon­la­rı için öne­ri­len doz gün­de 2kez 375 mg’dir. Alt id­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı için gün­de 2 kez 375mg ya da gün­de 1 kez 500 mg öne­ri­lir. Bron­şit için gün­de 2 kez 375 mg ya da 500 mg uy­gu­lan­ma­lı­dır.S. pyo­ge­nes(grup Astrep­to­kok)’in ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da, te­da­vi edi­ci doz­lar­daen az 10 gün uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Ceclor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki