TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ce­fi­zox F­la­kon IMEc­za­cı­ba­şı

Sef­ti­zo­ksi­m so­dyum

Ambalaj: 0.5 gx1 fla­kon ve 2 mL’lik ‰5 li­do­ka­in am­pulü : 1 gx1fla­kon ve 3 mL’lik ‰5 li­do­ka­in ampulü.

Ce­fi­zox F­la­kon IM/IV

Sef­ti­zo­ksi­m so­dyum

Ambalaj: 0.5 gx1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü : 1 gx1fla­kon ve 3 mL’lik çö­zü­cü.

End.: Duyarlı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın neden olduğu alt so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rı, id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, go­no­re, ka­rın-i­çien­fek­si­yon­ları, sep­ti­se­mi, de­ri­nin yü­ze­yel ve de­rin en­fek­si­yon­la­rı,ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı ve me­nen­jit tedavisinde endikedir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rintü­rü an­ti­bi­yo­tik­le­re a­şı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Sef­ti­zo­ksi­m te­da­vi­si­ne baş­la­ma­danön­ce, has­ta­nın da­ha ön­ce se­fa­los­po­rin­le­re, pe­ni­si­lin­le­re ya dabaş­ka i­laç­la­ra a­şı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu gös­te­rip gös­ter­me­di­ğia­raş­tı­rıl­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin­le­re a­şı­rı du­yar­lı o­lan has­ta­lar­dabü­yük bir dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Sef­ti­zok­si­minuy­gu­lan­ma­sı­na bağ­lı o­la­rak he­mo­li­tik a­ne­mi ve şok gö­rü­le­bi­lir.Ge­be­lik­te yal­nız ke­sin­lik­le ge­rek­li ol­du­ğu du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Dü­şük yo­ğun­luk­lar­da an­ne sü­tüy­le a­tı­lır. Em­zi­ren ka­dın­la­ra uy­gu­la­nır­kendik­kat gös­te­ril­me­li­dir.

Yan E.:De­ri dö­kün­tü­sü,ka­şın­tı, a­teş, SGOT, SGPT ve al­ka­len fos­fa­taz­da ge­çi­ci yük­sel­me, ge­çi­cie­o­zi­no­fi­li ve trom­bo­si­toz, en­jek­si­yon ye­rin­de yan­ma, se­lü­litgörülebilir.

Etkileş.: Di­ğer se­fa­los­po­rin­ler­le veami­nog­li­ko­zit­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da nef­ro­tok­sik re­ak­si­yon­larbil­di­ril­miş­tir. Sef­ti­zok­sim ile bir­lik­te ve kı­sa bir sü­re ön­ce oralpro­be­ne­sid uy­gu­la­nır­sa, ila­cın da­ha yük­sek ve uzun sü­re­li se­rumkon­sant­ras­yon­la­rı­nın oluş­ur.

Doz Önerisi: IM form yal­nız­ca IM yol­dan kul­la­nı­lır. IM/IV formise IM veya IV yoldan kullanılır. Ye­tiş­kin­ler­de or­ta­la­ma doz 8-12 sa­at­te bir 1-2gram­dır. Uy­gun do­zaj, has­ta­nın du­ru­mu­na, en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­neve et­ken mik­ro­or­ga­niz­ma­nın du­yar­lı­ğı­na gö­re be­lir­le­nir. Komp­li­kas­yon­suzid­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da IM ve­ya IV yol­dan 12 sa­at­te bir 500 mgol­mak üze­re gün­lük top­lam doz 1 gram. Di­ğer böl­ge­ler­de­ki en­fek­si­yon­lar­da8-12 sa­at­te bir IM ve­ya IV yol­dan 1 g ol­mak üze­re top­lam gün­lük doz 2-3gram. Ağır ve­ya te­da­vi­ye di­renç­li en­fek­si­yon­lar­da 8 sa­at­te bir IMve­ya IV yol­dan 1 g ol­mak üze­re gün­lük top­lam doz 3-6 gram. 2 gra­mı aşanIM doz­lar, bö­lü­ne­rek de­ği­şik kas kit­le­le­ri­ne uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ya­şa­mıteh­dit eden en­fek­si­yon­lar­da IV yol­dan 8 sa­at­te bir 3-4 g ol­mak üze­regün­lük top­lam doz 9-12 gram. Go­no­re te­da­vi­sin­de, o­la­ğan doz o­la­rak IMyol­dan 1 g’lik tek bir doz uy­gu­la­nır. Bak­te­ri­yel sep­ti­se­mi, lo­ka­li­zepa­ran­ki­mal ap­se (ör­ne­ğin ka­rın-i­çi ap­se­le­ri), pe­ri­to­nit ya da şid­det­live ya­şa­mı teh­dit e­di­ci en­fek­si­yon­lar­da IV uy­gu­la­ma yo­lu ter­cih e­dil­me­li­dir.Böb­rek fonk­si­yon­la­rı nor­mal o­lan has­ta­lar­da, bu gi­bi en­fek­si­yon­lari­çin IV doz gün­de 2-12 g’dir. Sep­ti­se­mi du­rum­la­rın­da, baş­lan­gıç­tabir­kaç gün sü­rey­le IV yol­dan gün­de 6-12 g ve­ri­le­rek, da­ha son­ra kli­nikya­nı­ta ve la­bo­ra­tu­var bul­gu­la­rı­na gö­re do­zaj ted­ri­cen a­zal­tı­la­bi­lir.6 ay­lık ve­ya da­ha bü­yük ço­cuk­lar­da 50 mg/kg he­sa­bıy­la 6-8 sa­at­tebir uy­gu­la­ma ya­pı­lır (a­ğır en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­si i­çin bü­yük­ler­dekul­la­nı­lan en yük­sek doz a­şıl­ma­ma­lı­dır).

Cefizox adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki