TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ce­fo­bid F­la­kon IM/IVPfi­zer

Se­fo­pe­ra­zo­n so­dyum

Ambalaj: 1 gx1 fla­kon ve 10 cc’lik 1 çö­zü­cü ampul.

End.:Du­yar­lımikroor­ga­niz­ma­la­rın mey­da­na ge­tir­di­ği so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı(üst ve alt), id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı (üst ve alt), pe­ri­to­nit, ko­le­sis­tit,ko­lan­jit ve di­ğer ka­rın boş­lu­ğu en­fek­si­yon­la­rı, sep­ti­se­mi, me­nen­jit,cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı,enf­la­ma­tu­var pel­vik has­ta­lık, en­do­met­rit, go­no­re ve di­ğer ge­ni­talyol en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ab­do­mi­nal, ji­ne­ko­lo­jik,kar­di­yo­vas­kü­ler ve or­to­pe­dik cer­ra­hi mü­da­ha­le uy­gu­la­nan has­ta­lar­dapos­to­pe­ra­tif en­fek­si­yon­la­ra kar­şı pro­fi­lak­tik ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.En­fek­si­yon­la­rın ço­ğu, ge­niş et­ki spekt­ru­mun­dan ötü­rü, tek ba­şı­nase­fo­pe­ra­zon­la ye­ter­li şe­kil­de te­da­vi edi­le­bi­lir. Bu­nun­la be­ra­ber, kom­bi­ne te­da­vien­di­kas­yo­nu mev­cut­sa, se­fo­pe­ra­zon di­ğer an­ti­bi­yo­tik­ler­le be­ra­berkul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rinsı­nı­fı an­ti­bi­yo­tik­le­re aler­ji­si ol­anlarda se­fo­pe­ra­zon kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Se­fo­pe­ra­zonte­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan ön­ce, has­ta­nın geç­mi­şin­de se­fa­los­po­rin,pe­ni­si­lin ve di­ğer ilaç­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu olupol­ma­dı­ğı iyi­ce so­ruş­tu­ru­la­rak sap­tan­ma­lı­dır. Pe­ni­si­li­ne du­yar­lıki­şi­le­re, bu ilaç, ih­ti­yat­lı şe­kil­de ve­ril­me­li­dir. Se­fo­pe­ra­zon,yo­ğun ola­rak saf­ra ile atı­lır. Şid­det­li bi­li­yer obs­trük­si­yon, şid­det­lika­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı ve­ya bun­lar­la bir­lik­te re­nal dis­fonk­si­yonmev­cut­sa, doz mo­di­fi­kas­yo­nu ge­re­ke­bi­lir. Hem he­pa­tik dis­fonk­si­yon,hem de bir­lik­te re­nal bo­zuk­luk olan ki­şi­ler­de se­fo­pe­ra­zon se­rumkon­sant­ras­yon­la­rı kont­rol edil­me­li ve ge­rek­ti­ği şe­kil­de doz ayar­lan­ma­lı­dır.Se­fo­pe­ra­zon te­da­vi­si sü­re­sin­ce ve son doz­dan 5 gün son­ra­sı­na ka­daral­kol alan ki­şi­ler­de kı­zar­ma, ter­le­me, ba­şağ­rı­sı ve ta­şi­kar­diy­leken­di­ni gös­te­ren bir re­ak­si­yon bil­di­ril­miş­tir. Se­fo­pe­ra­zon ve­ri­lenhas­ta­lar ay­nı za­man­da al­kol­lü iç­ki­ler al­ma­ma­la­rı için uya­rıl­ma­lı­dır­lar.Gebelik döneminde yalnız kesinlikle ihtiyaç varsa kullanılmalıdır. Her ne kadaremziren annelerin sütüne çok az miktar geçse de, süt veren bir annede ihtiyatlakullanılmalıdır.

Yan E.:Ür­ti­ker,ma­kü­lo­pa­pü­ler de­ri dö­kün­tü­le­ri, eo­zi­no­fi­li ve ila­ca bağ­lı ateşra­por edil­miş­tir. Nöt­ro­fil­ler­de ha­fif bir azal­ma ra­por edil­miş­tir.Uzun sü­re­li kul­la­nım­dan son­ra re­ver­sibl nöt­ro­pe­ni gö­rü­le­bi­lir.He­ma­tok­rit ve he­mog­lo­bin­de azal­ma bil­di­ril­miş­tir. Ge­çi­ci eo­zi­no­fi­ligö­rül­müş­tür ve hi­pop­rot­rom­bi­ne­mi bil­di­ril­miş­tir. SGOT, SGPT ve al­ka­linfos­fa­taz dü­zey­le­rin­de ge­çi­ci bir ar­tış göz­len­miş­tir. Ba­ğır­sakfonk­si­yon­la­rın­da de­ğiş­me (yu­mu­şak ga­ita ve­ya is­hal) ra­por edil­miş­tir.Ara­sı­ra en­jek­si­yon ye­rin­de ge­çi­ci bir ağ­rı ola­bi­lir. İnt­ra­ve­nözka­te­ter yo­luy­la uy­gu­lan­dı­ğın­da ba­zı has­ta­la­rın en­füz­yon böl­ge­sin­defi­le­bit gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Se­fo­pe­ra­zonve ami­nog­li­ko­zid so­lüs­yon­la­rı di­rekt ola­rak ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.Eğer se­fo­pe­ra­zon­la bir ami­nog­li­ko­zi­din kom­bi­nas­yon ha­lin­de ve­ril­me­sige­re­ki­yor­sa bu, bir­bi­ri­ni ta­kip eden in­ter­mit­tan int­ra­ve­nöz in­füz­yon­larha­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lir. Se­fo­pe­ra­zo­nun ami­nog­li­ko­zid­denön­ce uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir.

Doz Önerisi: Alı­şıl­mış ye­tiş­kin gün­lük do­zu 2 ile 4 g’dir ve 12sa­at­lik ara­lar­la eşit bö­lün­müş doz­lar­da uy­gu­la­nır. Şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da,gün­lük to­tal doz 8 g’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir ve 12 sa­at­lik ara­lar­laeşit bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de ve­ri­lir. Gün­de 12 g, 8 sa­at­te bir eşitbö­lün­müş doz­lar­la uy­gu­lan­mış­tır. Eşit ola­rak bö­lün­müş gün­de 16 g’yeka­dar doz­la­rın komp­li­kas­yon gö­rül­me­den ve­ril­di­ği bil­di­ril­miş­tir.Du­yar­lık test­le­ri so­nuç­la­rı bel­li ol­ma­dan te­da­vi­ye baş­la­na­bi­lir.Be­bek ve ço­cuk­lar­da do­z, 12 sa­at­te bir gün­de iki kerede uy­gu­lan­makve­ya ge­re­kir­se da­ha sık ver­mek üze­re 50-200 mg/kg/gün’dür. Se­kiz gün­lük­tenkü­çük ye­ni doğ­muş­lar­da ilaç her 12 sa­at­te bir ve­ril­me­li­dir. Ba­zı be­bekve ço­cuk­lar­da şid­det­li en­fek­si­yon­la­rın, bu ara­da bak­te­ri­yel me­nen­jit­le­rinte­da­vi­sin­de 300 mg/kg/gün’e ka­dar çı­ka­bi­len doz­lar komp­li­kas­yon­suzkul­la­nıl­mış­tır. 1 yaş altında kullanımına olası yarar ve potansiyel riskleriyice tartılarak karar verilmelidir.

Cefobid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki