TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cef­ra­dur Kap­sül   Ec­za­cı­ba­şı

Se­fad­ro­ksil mo­no­hi­drat

Ambalaj: 500 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri: Duricef Kapsül: 500 mgx14 kapsül (BMS).

Cef­ra­dur Oral Süs­pan­si­yonİçin Toz

Se­fad­ro­ksil mo­no­hi­drat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Duricef Oral Süspansiyon:250 mg/5 mLx60 mL (BMS).

Cef­ra­dur Tab­let

Se­fad­ro­ksil mo­no­hi­drat

Ambalaj: 1 gx7 tablet.

End.:Du­yar­lıbakterilerin ne­den ol­du­ğu üst ve alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı:Ton­sil­lit, fa­ren­jit, si­nü­zit, oti­tis me­dia, bron­şit, pnö­mo­ni, ak­ci­ğerab­se­si, am­pi­yem ve plö­re­zi. De­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı: Fron­kü­loz,ab­se­ler, se­lü­lit, len­fan­jit, de­kü­bi­tus ül­ser­le­ri, mas­tit ve eri­zi­pel.Üro­ge­ni­tal sis­tem en­fek­si­yon­la­rı: Sis­tit, pi­ye­lo­nef­rit, ad­nek­sit,en­do­met­rit ve pros­ta­tit. Di­ğer en­fek­si­yon­lar: Os­te­omi­ye­lit, sep­tikart­rit, pe­ri­to­nit ve pu­er­pe­ral sep­si­sin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re aşı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin­le­re aşı­rı du­yar­lıol­duk­la­rı bilinenlerde se­fa­los­po­rin an­ti­bi­yo­tik­ler ih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır.Böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­likdö­ne­min­de an­cak ge­rek­li ol­du­ğu za­man kul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­renan­ne­ler­de kul­la­nım sı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Te­da­vi sü­re­sin­cepsö­do­memb­ra­nöz ko­li­tis be­lir­ti­le­ri­ne ras­la­na­bi­lir. Bu­lan­tı vekus­ma çok sey­rek ola­rak gö­rü­lür. İla­cın gı­da­lar­la be­ra­ber alın­ma­sıbu ya­kın­ma­la­rı azal­ta­bi­lir. Ba­zı hal­ler­de di­ya­re gö­rü­le­bi­lir.Aler­jik et­ki­ler (de­ri dö­kün­tü­le­ri, ka­şın­tı, ür­ti­ker ve an­ji­yo­ödem)gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­kol, ko­lis­tin,oral an­ti­ko­agü­lan­lar ve ami­nog­li­ko­zid­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Cefradur Kapsül/Süspansiyon: Eriş­kin­ler ve 40 kg’nin üs­tün­de­kiço­cuk­la­r: En­fek­si­yo­nuna­ğır­lı­ğı­na gö­re gün­de 500 mg-1 g’lik doz­lar, iki eşit par­ça­ya bö­lü­ne­rek12 sa­at a­ray­la uy­gu­la­nır. De­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı vekomp­li­kas­yon­suz üri­ner en­fek­si­yon­lar­da gün­de tek doz 1 g do­zun­dauy­gu­la­na­bi­lir. 40 kg’nin al­tın­da­ki eriş­kin­ler ve ço­cuk­la­r: 1 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­la­ragün­de 25 mg/kg üze­rin­den he­sap­la­nan doz iki­ye bö­lü­ne­rek ve­ri­lir (ör­ne­ğin5 kg ağır­lı­ğın­da­ki 6 ay­lık bir be­be­ğe 12 sa­at­te bir ¼ öl­çek, 10 kgağır­lı­ğın­da­ki 12 ay­lık bir be­be­ğe 12 sa­at­te bir ½ öl­çek ve­ri­lir).1-6 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra 12 sa­at­te bir 250 mg ve­ri­lir. 6 ya­şın­dan bü­yükço­cuk­la­ra 12 sa­at­te bir 500 mg ve­ri­lir. İlaç aç ya da tok kar­nı­na alı­na­bi­lir.­Te­da­vi­ye, has­ta­da­ki be­lir­ti­le­rin or­ta­dan kalk­ma­sı ya da bak­te­ri­yele­ra­di­kas­yon sağ­lan­ma­sın­dan son­ra 48-72 sa­at da­ha de­vam e­dil­me­li­dir. CefradurTablet: Eriş­kin­lerve 40 kg’nin üs­tün­de­ki ço­cuk­la­rda, komp­li­kas­yon­suz alt id­rar yo­luen­fek­si­yon­la­rın­da (örn. sis­tit) gün­de 1-2 g tek doz ya da iki­ye bö­lü­ne­rekve­ri­lir. Di­ğer id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da ge­nel­lik­le gün­de 2 g(tek doz ya da iki­ye bö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır) ye­ter­li te­da­vi sağ­lar. De­rive yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 1 g tek doz ya da iki­ye bö­lü­ne­rekuy­gu­la­nır. So­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 1 g tek doz ya daiki­ye bö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır. Strep­to­kok­sik fa­ren­jit­te te­da­vi en az10 gün sür­dü­rül­me­li­dir. 40 kg’nin al­tın­da­ki eriş­kin­ler ve ço­cuk­lar­dasüs­pan­si­yon ve 500 mg kap­sül for­mu ter­cih edil­me­li­dir.

Cefradur adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki