TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ce­les­to­derm-V Krem    Sche­ring-Plo­ugh

Be­ta­met­a­zo­n 17-va­le­rat

Ambalaj:%0.1x15 g’lik tüp­.

Eşdeğeri: Betnovate Krem: %0.1x15 g (GSK).

End.:Lo­kal kor­ti­kos­te­ro­idte­da­vi­ye nor­mal ola­rak ça­buk ya­nıt ve­ren enf­la­ma­tu­var der­ma­toz­lar­daol­du­ğu ka­dar, psö­ri­azis gi­bi da­ha az ya­nıt ve­ren ko­şul­lar­da da ço­ğun­luk­laet­ki­li­dir. Ço­cuk­luk dis­ko­id ve ato­pik ek­ze­ma­la­rı da­hil ek­ze­ma,pru­ri­go no­du­la­ris, psö­ri­azis (yay­gın plak psö­ri­azi­si ha­riç), li­kensimp­leks, li­ken pla­nus da­hil nö­ro­der­ma­toz­lar, se­bo­re­ik der­ma­tit,te­mas du­yar­lı­ğı re­ak­si­yon­la­rı, dis­ko­id lu­pus eri­te­ma­to­zus te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir ve sis­te­mik ste­ro­id te­da­vi­ye ek ola­rak yay­gın erit­ro­der­mi­dekul­la­nı­lır. Ay­nı za­man­da bö­cek ısır­ma­la­rı ve isi­lik­te de kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Be­ta­me­ta­zon17-va­le­rat ve di­ğer kor­ti­kos­te­ro­id­le­re du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.Ro­za­sea, ak­ne vul­ga­ris, pe­ri­oral der­ma­tit, de­ri­nin pri­mer vi­ral en­fek­si­yon­la­rı(örn. her­pes simp­leks, su çi­çe­ği), bak­te­ri ve man­tar­la­rın ne­den ol­du­ğucilt lez­yon­la­rı, bir ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da der­ma­tit ve pi­şik­lerda­hil der­ma­toz­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Özel­lik­le ço­cuk ve be­bek­ler­deuzun sü­re­li lo­kal kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­sin­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Te­da­vi et­kin olan en dü­şük doz­daya­pıl­ma­lı­dır. Göz ka­pak­la­rı­na uy­gu­la­nır­ken glo­ko­ma ne­den ola­bi­le­ce­ğidü­şü­nü­le­rek göz içi­ne kaç­ma­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. Ge­be­lik­tebü­yük mik­tar­da ve uzun sü­re­li kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­renan­ne­ler­de dik­kat ge­rek­li­dir.

Yan E.:Na­dir hal­ler­de,psö­ri­azi­sin kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le te­da­vi­si (ve­ya te­da­vi­nin ke­sil­me­sin­de)has­ta­lı­ğın püs­tü­ler şek­li­nin ge­liş­me­si­ni hız­lan­dı­ra­bi­lir. To­pi­kalste­ro­id­ler­le pig­men­tas­yon de­ği­şik­lik­le­ri ve hi­pert­ri­ko­zis bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Gün­de 2-3 kez has­ta böl­ge­ye uy­gu­la­nır. Sı­zın­tı­lılez­yon­lar­da kul­la­nı­lır.

Celestoderm adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki