TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ce­leston Chro­no­dose Am­pulSche­ring-Plo­ugh

Be­ta­me­ta­zon di­sod­yum­fos­fat3 mg, be­ta­me­ta­zon ase­tat 3 mg/ml

Ambalaj: 1 mL’lik am­pul­.

End.:Kor­ti­kos­te­ro­idte­da­vi­si­ni ge­rek­ti­ren çe­şit­li has­ta­lık­lar­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:­Özel an­ti­en­fek­tifte­da­vi uy­gu­lan­ma­dık­ça sis­te­mik en­fek­si­yon­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Be­ta­me­ta­zo­na aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da ve can­lı vi­rüs aşı­la­rıy­la(örn. çi­çek, kı­za­mık, sa­rı hum­ma aşı­sı gi­bi) bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Kor­ti­kos­te­ro­id­ler en­fek­si­yonbe­lir­ti­le­ri­ni giz­le­ye­bi­lir ve kul­la­nıl­ma­la­rı sı­ra­sın­da ye­nien­fek­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Ay­rı­ca di­renç azal­ma­sı ol­du­ğun­dan en­fek­si­yon­la­rınlo­ka­li­ze edil­me­si güç­le­şe­bi­lir. Yük­sek doz­lar­da kul­la­nı­ldı­ğın­dasu ve tuz re­tan­si­yo­nu, aşı­rı po­tas­yum atı­lı­mı ve kan ba­sın­cın­da ar­tışola­bi­lir. Te­da­vi edi­len has­ta­lı­ğı kont­rol al­tı­na al­mak için müm­künola­bi­len en dü­şük doz kul­la­nıl­ma­lı­dır. Müm­kün olan du­rum­lar­da dozya­vaş ya­vaş azal­tıl­ma­lı­dır. Ge­be­le­re, em­zi­ren an­ne­le­re ve ge­bekal­ma ola­sı­lı­ğı olan ka­dın­la­ra kor­ti­kos­te­ro­id­ler ola­sı ya­rar­la­rı,an­ne, emb­ri­yo ve fe­tüs üze­rin­de ya­pa­bi­le­ce­ği ola­sı za­rar­lı et­ki­le­rekar­şı de­ğer­len­di­ri­le­rek ve­ril­me­li­dir. Ge­be­li­ği sı­ra­sın­da yük­sekdoz kor­ti­kos­te­ro­id alan an­ne­le­rin ço­cuk­la­rı hi­po­ad­re­na­lizm be­lir­ti­le­riba­kı­mın­dan iz­len­me­li­dir.

Yan E.:Ste­ro­idmyo­pa­ti­si, kas za­afı, kas kit­le­sin­de azal­ma, os­te­opo­roz, ver­teb­ra­lar­dakomp­res­yon kı­rık­la­rı fe­mur ve hu­me­rus ba­şın­da asep­tik nek­roz, ke­mikfrak­tür­le­ri, pep­tik ül­ser per­fo­ras­yo­nu, özo­fa­jit, de­ri­de eki­mozve pe­te­şi­ler, kon­vül­zi­yon­lar, ka­fa içi ba­sın­cın­da ar­tış, menst­rü­as­yonbo­zuk­luk­la­rı, pank­re­atit, kar­bon­hid­rat to­le­ran­sın­da azal­ma, la­tentdi­abe­tes mel­li­tus be­lir­ti­le­ri, di­ya­be­tik­ler­de oral hi­pog­li­se­mikajan­la­rın ve­ya in­sü­lin ih­ti­ya­cı­nın art­ma­sı, ek­sof­tal­mi, pro­te­inyı­kı­mı­na bağ­lı ola­rak azot den­ge­sin­de ne­ga­tif­leş­me, ab­do­mi­naldis­tan­si­yon, cilt­te in­cel­me, ya­ra iyi­leş­me­sin­de bo­zul­ma, fa­si­aleri­tem, Cus­hing send­ro­mu, ver­ti­go, baş ağ­rı­sı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Fe­ni­to­in,fe­no­bar­bi­tal, ri­fam­pi­sin ve ola­sı­lık­la efed­rin kor­ti­kos­te­ro­id­le­rinme­ta­bo­lik kli­ren­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Oral kont­ra­sep­tif­ler ve tro­le­an­do­mi­sinkor­ti­kos­te­ro­id­le­rin ka­ra­ci­ğer­de me­ta­bo­li­ze edil­me­le­ri­ni in­hi­bis­yo­nauğ­ra­ta­rak ters yön­de et­ki ya­par­lar. Kor­ti­kos­te­ro­id­le­rin am­fo­te­ri­sinB ve po­tas­yum kay­bı­na ne­den olan di­üre­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sıhi­po­ka­le­mi­ye ne­den ola­bi­lir. Di­ji­tal gli­ko­zid­le­riy­le bir­lik­tekul­la­nım hi­po­ka­le­mi­ye bağ­lı di­ji­tal ze­hir­len­me­si ola­sı­lı­ğı­nıar­tı­rır. Ste­ro­id­ler se­rum sa­li­si­lat dü­zey­le­ri­ni azal­ta­bi­lir­ler.İzo­ni­azi­din tü­ber­kü­loz­da­ki et­kin­li­ği kor­ti­kos­te­ro­id­le­r do­la­yı­sıy­laaza­la­bi­lir. Te­ofi­lin­le­rin far­ma­ko­lo­jik et­ken­li­ği ar­ta­bi­lir.Oral an­ti­ko­agü­lan­la­rın et­ki­si ge­nel­lik­le aza­lır, fa­kat ba­zı has­ta­lar­daar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz has­ta­nın du­ru­mu­na gö­re ayar­la­nır. Kı­sava­de­li te­da­vi­ler­de ilk 2 gün 3x2 tab­let, 2. iki gün 3x1 tab­let ve 2.iki gün­de ise 3x½ tab­let ve­ri­lir. Uzun va­de­li te­da­vi­ler­de ise doz­larhaf­ta­lık ola­rak ayar­la­nır. İlk ön­ce haf­ta­da 4 tab­let­ten baş­la­na­rakher haf­ta bi­rer tab­let azal­ta­rak en so­nun­da haf­ta­da 1 tab­le­te ka­darini­lir. Am­pul­ler akut du­rum­lar­da kul­la­nı­lır.

Celeston adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki