TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cezol F­la­kon IM     Deva

Se­fa­zo­lin

Ambalaj: 250 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik ‰5 li­do­ka­in ampulü :: 500 mgx1fla­kon ve 2 mL’lik ‰5 li­do­ka­in ampulü :: 1 gx1 fla­kon ve 4 mL’lik ‰5 li­do­ka­inampulü.

Eşdeğeri: Ce­fa­me­zin Flakon:500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Ce­fo­zinFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Eqizolin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); İes­porFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ula­gay); Mak­si­po­rin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); SefamaxFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (No­bel); Se­fa­zol Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat).

Ce­zol F­la­kon IM/IV

Se­fa­zo­lin

Ambalaj: 250 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü ampul :: 500 mgx1fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü ampul :: 1 gx1 fla­kon ve 4 mL’lik çö­zü­cüampul.

Eşdeğeri: Ce­fa­me­zin Flakon:500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Ce­fo­zinFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Eqizolin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); İes­porFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ula­gay); Mak­si­po­rin Flakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); SefamaxFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (No­bel); Se­fa­zol Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat).

End.:Duyarlı bakterilerinet­ken ol­du­ğu akut ve su­ba­kut bron­şit, bron­şek­ta­zi, bron­kop­nö­mo­ni,pnö­mo­ni, ak­ci­ğe­rin ce­ra­hat­lı has­ta­lık­la­rı (ak­ci­ğer ab­se­si), pi­yo­to­raks,pi­ore­zi, kro­nik so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı­na bağ­lı se­kon­der en­fek­si­yon­lar,fa­ren­jit, la­ren­jit, ton­sil­lit, ko­lan­jit, ko­le­sis­tit, pe­ri­to­nit,len­f­an­jit, len­fa­de­nit, sep­ti­se­mi, su­ba­kut bak­te­ri­yel en­do­kar­dit,pye­lo­nef­rit, pi­ye­lit, sis­tit, üret­rit, os­te­om­ye­lit, art­rit, fol­li­kü­lit,pa­na­ris, fron­kül, fron­kü­loz, ant­raks, eri­zi­pel, ab­se, ül­ser, fleg­mon,ame­li­yat son­ra­sı ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, ya­nık­lar, de­kü­bi­tis, bar­to­li­nit(bar­to­lin ab­se­si), ser­vi­sit, en­do­met­rit, pa­ra­met­rit, pel­vi-pe­ri­to­nit,do­ğum son­ra­sı en­fek­si­yon­la­rı, mas­tit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, si­nü­zit,pa­ro­tit, ku­lak ve bu­run fron­kü­lü, ar­pa­cık, pa­nof­tal­mi gi­bi en­fek­si­yon­la­rı­nte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerdekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Se­fa­los­po­rin, pe­ni­si­lin ya dadi­ğer ilaç­la­ra kar­şı aler­ji­si olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da se­fa­zo­lin do­zu azal­tı­la­rakve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik­te tıb­bi ge­rek­li­lik ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­le­re uy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,oral kan­di­di­ya­zis, bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­la­rı, ano­rek­si, psö­do­memb­ra­nözko­lit semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı ve kus­ma na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.Ana­fi­lak­si, eo­zi­no­fi­li, ka­şın­tı, ilaç ate­şi, cilt dö­kün­tü­sü, nöt­ro­pe­ni,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir. Re­nal ve he­pa­tik yet­mez­li­ğebağ­lı ol­mak­sı­zın SGOT, SGPT, BUN ve al­ka­len fos­fa­taz dü­zey­le­rin­dege­çi­ci ar­tış­lar bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Pro­be­ne­sidse­fa­los­po­rin­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, bun­la­rın et­ki­le­ri­ninda­ha uzun za­man de­vam et­me­si­ne yol açar.

Doz Önerisi:O­la­ğan erişkin do­zu, or­ta ve a­ğır şid­det­te­ki en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de6-8 saatte bir 500 mg-1 g; du­yar­lı Gram-po­zi­tif kok­la­rın et­ken ol­du­ğuha­fif en­fek­si­yon­lar­da 8 saatte bir 250-500 mg olarak uygulanır. A­kut,komp­li­kas­yonsuz ü­ri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da 12 sa­at­te bir 1g; pnö­mo­kok­sik pnö­mo­ni te­da­vi­sin­de 12 sa­at­te bir 500 mg; a­ğır,yaşamı teh­dit eden en­fek­si­yon­la­rda (en­do­kar­dit, sep­ti­se­mi gi­bi) 6saatte bir 1 g-1.5 g olarak verilir. Posto­pe­ratif enfeksiyonlarınprofilaksisinde cerrahi girişimden önce 1 g; 2 saat ve­ya daha uzun sürenameliyatlarda, ameliyat süresi içinde 500 mg veya 1 g; postoperatif olarak 24saat süreyle 6-8 saatte bir 500 mg-1 g uygulanır. Enfeksiyon oluşmasınınözellikle tehlikeli olduğu ameliyatlarda, ameliyattan sonra 3-5 gün dahasefazolin tedavisi sürdürü­lebilir. Çocuklarda kullanım: Ha­fif ve or­ta şid­det­li en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de gün­lük doz 25-50 mg/kg olarak hesaplanır ve bu doz 3-4 e­şitkısma bölünerek eşit aralarla uygulanır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda günlük100 mg/kg’ye kadar artı­rılabilir.

Cezol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki