TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Choragon Am­pulErKim

İn­san ko­ri­onik go­na­dot­ro­fi­ni(HCG)

Ambalaj: 1500 IUx3 toz am­pul ve 3 çözücü ampul :: 5000IUx3 toz am­pul ve 3 çö­zü­cü ampul.

Eşdeğeri: Pregnyl Am­pul: 1500 IUx3 li­yo­fi­li­ze am­pul, 5000 IUx3 li­yo­fi­li­zeam­pul (Or­ga­non).

End.:HCG, lü­te­yin­leş­ti­ri­cihor­mona ben­zer bir bi­yo­lo­jik et­kiy­le er­kek­te tes­tos­­te­ron ya­pı­mı­nı,ka­dın­da est­ro­jen­ler ve özel­lik­le ovü­las­yon­dan son­ra pro­­ges­te­ron sal­gı­sı­nıuya­rır. Er­kek­te: Hi­po­go­na­dot­ro­fik hi­po­go­na­dizm, sper­­­ma­to­je­nezsağ­lan­ma­sı, ye­ter­siz hi­po­fiz go­na­dot­ro­fik fonk­si­yo­nu­na bağ­lı pu­ber­tege­cik­me­si, bir ana­to­mik en­ge­le bağ­lı ol­ma­yan krip­tor­şizm; Ka­dın­da: İn­fer­ti­li­te­defo­li­kül bo­zuk­lu­ğu ya da ano­vü­las­yo­na bağ­lı ovü­las­yon in­dük­si­yo­nuve kont­rol­lü hi­pers­ti­mü­las­yon iş­lem­le­rin­de fo­li­kül­le­ri ponk­si­yo­naha­zır­la­ma.­

Kontr.E.:Pros­tatkar­si­no­mu ya da er­kek­te­ki me­me kan­se­ri gi­bi and­ro­je­ne ba­ğım­lı tü­mörvar­lı­ğı ya da şüp­he­si du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Er­kek­te:La­tent ya da be­lir­gin kalp yet­mez­li­ği, böb­rekdis­fonk­si­yo­nu, hi­per­tan­si­yon, epi­lep­si, mig­ren ol­gu­la­rı iz­len­me­li­dir,and­ro­jen ya­pı­mı­nın art­ma­sı­na bağ­lı ola­rak na­di­ren has­ta­lı­ğınağır­laş­ma­sı ya da tek­rar­la­ma­sı ola­sı­lı­ğı kuv­vet­le­ne­bi­lir. Ka­dın­da: Go­na­dot­ro­finmüs­tah­zar­la­rıy­la ovü­las­yon uya­rıl­ma­sı son­ra­sı ger­çek­le­şen ge­be­lik­ler­dedü­şük ve ço­ğul ge­be­lik ris­ki art­ar.

Yan E.:Sey­rek ola­rakde­ri dö­kün­tü­le­ri bil­di­ril­miş­tir. He­ye­can, sı­kın­tı, dep­res­yon,ödem, pre­ma­tür pu­ber­te, ji­ne­ko­mas­ti, baş ağ­rı­sı, en­der ola­rak en­jek­si­yonye­rin­de ağ­rı­lı re­ak­si­yon­lar gö­rül­müş­tür.

Doz Önerisi:Ka­dın­lar­da: Fo­li­kü­las­yon ve­ya ovü­las­yon in­dük­si­yo­nu­nabağ­lı ste­ri­li­te­de ovü­las­yo­nu in­dük­le­mek için me­not­ro­pin te­da­vi­si­ninar­dın­dan ge­nel­lik­le 5.000-10.000 IU hcG’lik bir en­jek­si­yon. Kor­pus lu­te­umyet­mez­li­ği­ni ön­le­mek için ovü­las­yo­nun ar­dın­dan 9 gün bo­yun­ca top­lam5.000 IU hcG’ye ka­dar tek­rar­la­yan 3 en­jek­si­yon ya­pı­la­bi­lir. HMG (in­sanme­no­po­zal go­na­dot­ro­fin) ile bir­lik­te kon­ju­gas­yon te­da­vi­sin­detıb­bi ola­rak yar­dım­lı üre­me prog­ra­mın­da sü­pe­ro­vü­las­yo­nun sağ­lan­ma­sın­daHMG en­jek­si­yo­nun­dan 30-40 sa­at son­ra 5.000-10.000 IU hcG uy­gu­la­nır.En az 3 fo­li­kül ça­pı­nın 17 mm’den bü­yük ol­du­ğun­da ve 17b est­ra­di­ol dü­ze­yi­nin en az3.500 nmol/L (920 pi­kog­ram/mL) ol­du­ğun­da Cho­ra­gon uy­gu­la­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Bu kri­ter­ler sağ­lan­ma­dı­ğın­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Er­kek­ler­de: Hi­po­go­na­dot­ro­fik hi­po­go­na­dizm te­da­vi­si içinhaf­ta­da 2-3 kez 500-1000 IU. Ye­ter­siz hi­po­fiz go­na­dot­ro­fik fonk­si­yo­nu­nabağ­lı pu­ber­te ge­cik­me­sin­de en az 6 ay bo­yun­ca haf­ta­da 2 kez 1500 IU.Krip­tor­şizm­de(in­me­miş tes­tis) 500-1000 IU, ya­şa bağ­lı ola­rak de­ği­şir. Uy­gu­la­mabir­kaç haf­ta sü­rey­le bir­bi­ri­ni iz­le­yen gün­ler­de ya­pı­lır. IM en­jek­si­yonşek­lin­de uy­gu­la­nır.

Choragon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki