TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ci­ba­cen Di­vi­tab    No­var­tisPhar­ma

Be­na­zep­ril HCI

Ambalaj: 5 mgx28 di­vi­tab : 10 mgx28 di­vi­tab­.

End.:A­CEinhibitörü olarak hi­per­tan­si­yon te­da­vi­si ve kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar­da (NYHA Sı­nıf II-IV) ek te­da­vi­ için en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Be­na­zep­rilve ben­ze­ri bi­le­şik­le­re kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lık, ACE in­hi­bi­tö­rüile da­ha ön­ce­ki bir te­da­vi­ye bağ­lı an­ji­yo­ödem öy­kü­sü ve ge­be­lik­tekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: ACE in­hi­bi­tör­le­ri (be­na­zep­ril da­hil) alan has­ta­lar­da,ba­zı­la­rı cid­di olan, is­ten­me­yen çe­şit­li re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir.Yüz, du­dak­lar,dil, glot­tis ve la­rinks­te an­ji­yo­ödem bil­di­ril­miş­tir. Böy­le be­lir­ti­lergö­rül­dü­ğün­de be­na­zep­ril der­hal ke­si­lmelidir. ACE in­hi­bi­tör­le­rialır­ken sa­rı­lık ge­li­şen ve­ya he­pa­tik en­zim­le­rin­de be­lir­gin yük­sel­meolan has­ta­lar ACE in­hi­bi­tör­le­ri­ni kes­me­li ve ya­kın tıb­bi gö­ze­timal­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Hi­per­tan­sif has­ta­nın de­ğer­len­di­ril­me­sin­deda­ima re­nal fonk­si­yon da de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Süt emen be­bek­ler­de her­han­gi bir is­ten­me­yen et­ki gö­rül­me­si ola­sı­lı­ğıol­ma­mak­la bir­lik­te, em­zi­ren an­ne­le­re öne­ril­mez. Be­na­zep­ril ilete­da­vi sı­ra­sın­da da has­ta­la­ra, araç sü­rer­ken ve­ya ma­ki­ne kul­la­nır­kented­bir­li ol­ma­la­rı öğüt­len­me­li­dir.

Yan E.:Pal­pi­tas­yon­lar,or­tos­ta­tik semp­tom­lar, spe­si­fik ol­ma­yan gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar,dö­kün­tü, ateş basm­ası, pru­ri­tus, ışı­ğa du­yar­lık, id­rar sık­lı­ğı, ök­sü­rük,so­lu­num sis­te­mi semp­tom­la­rı, baş ağ­rı­sı, ser­sem­lik, hal­siz­likgörülebilir.

Etkileş.:Po­tas­yumtu­tu­cu di­üre­tik­ler (ör­ne­ğin spi­ro­no­lak­ton, tri­am­te­ren, ami­lo­rid,vs), po­tas­yum tak­vi­ye­le­ri ve­ya po­tas­yum içe­ren di­yet tuz­la­rı­nın,ACE in­hi­bi­tö­rü alan has­ta­la­ra ve­ril­me­si öne­ril­mez. Lit­yum ile te­da­vi sı­ra­sın­da ACEin­hi­bi­tör­le­ri alan has­ta­lar­da lit­yum tok­si­si­te semp­tom­la­rı bil­di­ril­miş­tir.Bir di­üre­tik de kul­la­nı­lır­sa lit­yu­mun tok­si­si­te ris­ki ar­ta­bi­lir.İn­do­me­ta­si­n, bir­lik­te kul­la­nıl­dığın­da ACE in­hi­bi­tör­le­ri­nin hi­po­tan­sifet­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi:Hi­per­tan­si­yon: Tiyazit di­üre­tik­le­ri­ni al­ma­yan has­ta­lar­da öne­ri­lenbaş­lan­gıç do­zu gün­de 10 mg’dir. Doz gün­de 20 mg’ye çı­ka­rı­la­bi­lir. Do­zaj,kan ba­sın­cı ya­nı­tı­na gö­re, ge­nel­lik­le 1-2 haf­ta ara­lık­lar­la ayar­lan­ma­lı­dır.Hi­per­tan­sif has­ta­lar­da Ci­ba­cen’in öne­ri­len gün­lük mak­si­mum do­zu, tek doz ve­ya ikidoz ha­lin­de ve­ri­len 40 mg’dir. Kre­ati­nin kli­ren­si <30 mL/da­ki­ka olan has­ta­lar­dabaş­lan­gıç do­zu gün­de 5 mg’dir. Ge­rek­ti­ğin­de bu doz gün­de 10 mg’ye ka­dar çı­ka­rı­la­bi­lir.Kon­jes­tifKalp Yet­mez­li­ği: Öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de 1 kez 2.5 mg’dir.Kalp yet­mez­li­ği be­lir­ti­le­rin­de ye­ter­li bir iyi­leş­me gö­rül­me­yenhas­ta­lar­da, semp­to­ma­tik hi­po­tan­si­yon ve­ya di­ğer is­ten­me­yen yanet­ki­ler de gö­rül­me­di­ği tak­dir­de, 2-4 haf­ta son­ra Ci­ba­cen’in do­zu gün­de bir kez 5 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir.Kli­nik ya­nı­ta bağ­lı ola­rak, uy­gun ara­lık­lar­la, doz gün­de bir kez 10mg’ye ve ni­ha­yet gün­de bir kez 20 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. Ge­nel­lik­legün­de bir doz et­kin­dir. Ba­zı has­ta­lar gün­de iki doz re­ji­mi­ne da­haiyi ya­nıt ve­re­bi­lir­ler. Kre­ati­nin kli­ren­si <30 mL/da­ki­ka olan kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği has­ta­la­rı için gün­lük doz 10 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir,fa­kat baş­lan­gıç­ta dü­şük doz (ör­ne­ğin 2.5 mg) kul­la­nıl­ma­sı uy­gun ola­bi­lir.

Cibacen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki