TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Eylül 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cif­lo­sin En­füz­yon IVDe­va

Sip­rof­lok­sa­sin

Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 fla­kon :: 400mg/200 mLx1 fla­kon.

Eşdeğeri: Cip­ro IV Enfüzyon: 200 mg/100 mLx1 fla­kon (Bi­ofar­ma); Cip­ro­xin IV En­füz­yon: 200mg/100 mLx1 fla­kon, 400 mg/200 mLx1 fla­kon (Ba­yer).

Cif­lo­sin FilmTab­let

Sip­rof­lok­sa­sin

Ambalaj: 250 mgx14 tab­let :: 500 mgx10 tablet :: 750mgx14 tab­let.

Eşdeğeri: Cip­ro Film Tab­let:250 mgx14 tab­let (Bi­ofar­ma); Cip­roxinFilm Tab­let: 500 mgx10tab­let (Bayer); Rof­la­zin Film Tab­let:250 mgx14 tab­let (Mü­nir Şa­hin); RoxinFilm Tab­let: 750 mgx14tab­let (İ.E.Ulagay); San­set Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx10 tab­let, 750 mgx14 tab­let(Sanovel); Sip­ro­sanFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 750 mgx14 tablet (Drog­san).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu, so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da,or­ta ku­lak ve pa­ra­na­zal si­nüs­le­rin en­fek­si­yon­la­rın­da; göz en­fek­si­yon­la­rın­da;böb­rek ve/ve­ya üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da; go­no­re, ad­nek­sit,pros­ta­tit da­hil ge­ni­tal or­gan­la­rın en­fek­si­yon­la­rın­da; ab­do­mi­nalen­fek­si­yon­lar­da (ti­fo da­hil gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem ve saf­ra yol­la­rı­nınbak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rı, pe­ri­to­nit vb.); de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rın­da; ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rın­da; sep­ti­se­mi­de;im­mün sis­te­mi za­yıf­la­mış has­ta­la­rın en­fek­si­yon­la­rın­da ve­ya en­fek­si­yonris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu du­rum­lar­da pro­fi­lak­tik ola­rak; im­mü­no­süp­re­sif­ler­lete­da­vi gö­ren has­ta­la­rın se­lek­tif in­tes­ti­nal de­kon­ta­mi­nas­yo­nun­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Sip­rof­lok­sa­sinve­ya di­ğer ki­no­lon tü­rü ke­mo­te­ra­pö­tik­le­re aşı­rı du­yar­lık gös­te­renki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sip­rof­lok­sa­sin, bü­yü­me ça­ğın­da­kiço­cuk­lar­da, jü­ve­nil­ler­de, ge­be­ler­de ve em­zi­ren ka­dın­lar­da, bugrup­lar­da kul­la­nım em­ni­ye­ti ile il­gi­li ye­ter­li ka­nıt bu­lun­ma­dı­ğıiçin kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Sip­rof­lok­sa­sin alan has­ta­lar iyi hid­ra­te edil­me­live aşı­rı al­ka­li id­rar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Re­nal fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğun­daya da re­nal ve he­pa­tik fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu bir­lik­te gö­rül­dü­ğün­de,doz azal­tıl­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. Mo­tor­lu ta­şıt ve­ya ma­ki­nekul­lan­ma ye­te­ne­ği­ni azal­ta­bi­lir; bu du­rum özel­lik­le, bir­lik­te al­kolalın­dı­ğın­da söz ko­nu­su­dur.

Yan E.:Bu­lan­tı,is­hal, kus­ma, sin­di­rim bo­zuk­luk­la­rı, ab­do­mi­nal ağ­rı, gaz, iş­tah­sız­lık,baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, yor­gun­luk, aji­tas­yon, tit­re­me, dö­kün­tü, ka­şın­tıve ilaç ate­şi gi­bi de­ri re­ak­si­yon­la­rı, pe­te­şi, he­mo­ra­jik bül vevas­kü­ler tu­tul­ma­yı gös­te­ren (vas­kü­lit) ka­buk­lu pa­pül­ler, Eryt­he­mano­do­sum, Eryt­he­­ma ex­su­da­ti­vum mul­ti­for­me (mi­nör), Ste­vens-John­sonsend­ro­mu, Lyell send­ro­mu, in­ters­tis­yel nef­rit, he­pa­tit, ta­şi­kar­di,ek­lem ağ­rı­la­rı, ek­lem­de şiş­me­ler, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­si­to­pe­ni,gra­nü­lo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, ane­mi gö­rü­lebilir. En­der du­rum­lar­daaşırı duyarlılık re­ak­si­yon­ları ilk sip­rof­lok­sa­sin uy­gu­la­ma­sın­da gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Sip­rof­lok­sa­sinve te­ofi­li­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı, te­ofi­li­ne bağ­lı yan et­ki­leriartırabilir. Sip­rof­lok­sa­sin ve sik­los­po­rin bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de,se­rum kre­ati­nin kon­sant­ras­yo­nu­nun ge­çi­ci ola­rak yük­sel­di­ği göz­len­miş­tir.Sip­rof­lok­sa­sinve var­fa­ri­nin bir­lik­te ve­ril­me­si, var­fa­ri­nin et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Sip­rof­lok­sa­sin ve gli­benk­la­mi­din bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı, gli­benk­la­mi­dinet­ki­si­ni ar­tı­rıp hi­pog­li­se­mi­ye yol aça­bi­lir. Pro­be­ne­sid, sip­rof­lok­sa­si­ninre­nal eksk­res­yo­nu­nu et­ki­le­ye­bi­le­ce­ğin­den, se­rum kon­sant­ras­yo­nun­daar­tı­şa ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi:CiflosinIV Enfüzyon: Erişkinlerde, Solunum SistemiEnfeksi­yon­ları: Günde 2 kez 200-400 mg. Komplikasyonlu Üriner Sistem Enfek­siyon­ları: Günde 2kez 200 mg. Streptokokal pnömoni, kistik fib­rozda nüks eden enfeksiyonlar,kemik ve eklem enfeksiyonları, septisemi, peritonit gibi ağır ve hayati tehlikeyaratan enfeksiyonlarda (özellikle enfeksiyon amili pseudo­monas, stafilokokveya streptokok olduğunda): Günde 3 kez 400 mg. Belir­tilen diğerenfeksiyonlar: Günde 2 kez 200-400 mg. İntravenöz tedavi döneminden sonra,tedavi oral yoldan sürdürülebilir. Yaşlı hastalarda doz has­talığın şiddeti vekrea­tinin kli­rensi göz önüne alınarak tayin edilmeli, müm­kün olduğunca düşükan­cak etkin dozlar uygulanmalıdır. Tedavi Süresi: Te­davi süresi hasta­lığın ciddiyetine bağlıdır ve ateşdüştükten ve klinik semptomlar kaybolduktan sonra 3 gün daha ilaca devamedilmelidir. Çeşitli enfeksi­yonlar için ortalama tedavi süreleri: Akut ve komplisayonsuzgonore ve sistit: 1 gün. Böbrek, idrar yolları ve karın içi enfeksiyonları: 7gün. İmmün sistemi zayıflamış hastalar: Tüm nötropenik dönem. Oste­o­myelit: Mak­simum 2 ay. Diğer Enfeksiyonlar: 7-14 gün. Chlamydia enfeksiyonla­rında ve streptokokalenfeksiyonlarda (sonradan komplikasyon görüle­bi­le­ceği için) tedavi en az 10gün sürdürülmelidir. Böbrek Fonksiyon Bozukluğunda Doz Ayarlaması: Doz, kreatinin klirensine göreayarlanmalıdır, maksimum günlük IV doz 400 mg olmalıdır. Hemodiyaliz uygulananhastalara da bu doz uygulanmalı ancak diyaliz günlerinde ilaç, diyalizden sonraverilmelidir. Böb­rek fonksiyonları azalmış CAPD (ayakta sürekli peritonaldializ) hastaları: Önerilen doz intraperitoneal olarak dializatın her litresiiçin 50 mg olup, 6 saatte bir (günde 4 kez) uygulanır. Uygulanışı:100 mg’lik doz 30 dakikada, 200mg’lik doz 60 dakikada, 400 mg’lik doz 60 dakikanın üstünde bir sürede, int­ravenözenfüzyon şeklinde verilmelidir. Enfüz­yo­nun geniş bir vene ve yavaş olaraktatbiki, venöz irritas­yon riskini azaltır. Ciflosin IV İnfüzyon Solüsyonu, direkt olarak veya aşağıda yer alanve Ciflosin ile geçimli oldu­ğu kanıtlananinfüzyon solüsyonlarına ilave edilerek uygulanabilir: Se­rum fizyolojik, %5veya %10'luk dekstroz çö­zeltisi, Ringer solüs­yo­nu, laktatlı Ringersolüsyonu, %0.225 veya %0.45 sodyum klo­rür içeren %5'lik dekstroz çözeltisi,%10 fruktoz solüs­yonu. Ciflosin İnfüzyon Solüs­yonu ışığa duyarlıdır. Bu nedenleflakonlar kullanımdan hemen önce kutudan çıkartılmalıdır.CiflosinFilm Tablet: Sip­rof­lok­sa­sinaç ve­ya tok kar­nı­na a­lı­na­bi­lir. Ye­mek­ler­den 2 sa­at son­ra bol su i­le a­lın­ma­sı ö­ne­ri­lir.Ü­ri­nersis­tem en­fek­si­yon­la­rı: Ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki en­fek­si­yon­lar­da gün­de2 kez 250 mg (12 sa­at­te bir), a­ğır ve­ya komp­li­kas­yon ya­pan en­fek­si­yon­lar­dagün­de 2 kez 500 mg (12 sa­at­te bir). So­lu­num sis­te­mi, de­ri veyu­mu­şak do­ku, ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı: Ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki en­fek­si­yon­lar­dagün­de 2 kez (12 sa­at­te bir) 500 mg, a­ğır ve­ya komp­li­kas­yon ya­pan en­fek­si­yon­lar­dagün­de 2 kez (12 sa­at­te bir) 750 mg. En­fek­si­yöz di­ya­re­de: Ha­fif, or­ta ve­ya a­ğır en­fek­si­yon­lar­dagün­de 2 kez (12 sa­at­te bir) 500 mg. A­ğır en­fek­si­yon­lar­da: Ka­rın boş­lu­ğu­nun cid­di en­fek­si­yon­la­rı,os­te­om­ye­lit vs.’de gün­de 2 kez 750 mg. A­kut go­no­re­de (ka­dın ve er­kek): 250 mg tek doz.

Ciflosin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki