TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cip­ro IV EnfüzyonBi­ofar­ma

Sip­rof­lok­sa­sin

Ambalaj: 200mg/100 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: Cif­lo­sinEn­füz­yon IV: 200 mg/100 mLx1 fla­kon (De­va); Cip­ro­xin IV En­füz­yon: 200 mg/100 mLx1 fla­kon (Ba­yer).

Cip­ro FilmTab­let

Sip­rof­lok­sa­sin

Ambalaj: 250 mgx14 tab­let :: 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri: Cif­lo­sin Film Tab­let:250 mgx14 tab­let (De­va); Cip­ra­sidFilm Tab­let: 500mgx14 tablet (Ye­ni İlaç); Cip­rok­tan Film Tab­let: 500 mgx14 tablet (Ko­çak); Lo­xa­sid Film Tab­let:500 mgx14 tablet (Top­rak); Pro­xa­cinFilm Tab­let: 500 mgx14tab­let (Fa­ko); Rof­la­zin Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (Mü­nir Şa­hin); RoxinFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (İ.E.Ulagay); San­set Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tab­let (Sa­no­vel); Sif­loksFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Sip­ro­bel Film Tab­let: 500 mgx14 tablet (No­bel); Sip­ro­san Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (Drog­san).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu, so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da,or­ta ku­lak ve pa­ra­na­zal si­nüs­le­rin en­fek­si­yon­la­rın­da; göz en­fek­si­yon­la­rın­da;böb­rek ve/ve­ya üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da; go­no­re, ad­nek­sit,pros­ta­tit da­hil ge­ni­tal or­gan­la­rın en­fek­si­yon­la­rın­da; ab­do­mi­nalen­fek­si­yon­lar­da (ti­fo da­hil gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem ve saf­ra yol­la­rı­nınbak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rı, pe­ri­to­nit vb.); de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rın­da; ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rın­da; sep­ti­se­mi­de;im­mün sis­te­mi za­yıf­la­mış has­ta­la­rın en­fek­si­yon­la­rın­da ve­ya en­fek­si­yonris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu du­rum­lar­da pro­fi­lak­tik ola­rak; im­mü­no­süp­re­sif­ler­lete­da­vi gö­ren has­ta­la­rın se­lek­tif in­tes­ti­nal de­kon­ta­mi­nas­yo­nun­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Sip­rof­lok­sa­sinve­ya di­ğer ki­no­lon tü­rü ke­mo­te­ra­pö­tik­le­re aşı­rı du­yar­lık gös­te­renki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sip­rof­lok­sa­sin, bü­yü­me ça­ğın­da­kiço­cuk­lar­da, jü­ve­nil­ler­de, ge­be­ler­de ve em­zi­ren ka­dın­lar­da, bugrup­lar­da kul­la­nım em­ni­ye­ti ile il­gi­li ye­ter­li ka­nıt bu­lun­ma­dı­ğıiçin kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Sip­rof­lok­sa­sin alan has­ta­lar iyi hid­ra­te edil­me­live aşı­rı al­ka­li id­rar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Re­nal fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğun­daya da re­nal ve he­pa­tik fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu bir­lik­te gö­rül­dü­ğün­de,doz azal­tıl­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. Mo­tor­lu ta­şıt ve­ya ma­ki­nekul­lan­ma ye­te­ne­ği­ni azal­ta­bi­lir; bu du­rum özel­lik­le, bir­lik­te al­kolalın­dı­ğın­da söz ko­nu­su­dur.

Yan E.:Bu­lan­tı,is­hal, kus­ma, sin­di­rim bo­zuk­luk­la­rı, ab­do­mi­nal ağ­rı, gaz, iş­tah­sız­lık,baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, yor­gun­luk, aji­tas­yon, tit­re­me, dö­kün­tü, ka­şın­tıve ilaç ate­şi gi­bi de­ri re­ak­si­yon­la­rı, pe­te­şi, he­mo­ra­jik bül vevas­kü­ler tu­tul­ma­yı gös­te­ren (vas­kü­lit) ka­buk­lu pa­pül­ler, Eryt­he­mano­do­sum, Eryt­he­­ma ex­su­da­ti­vum mul­ti­for­me (mi­nör), Ste­vens-John­sonsend­ro­mu, Lyell send­ro­mu, in­ters­tis­yel nef­rit, he­pa­tit, ta­şi­kar­di,ek­lem ağ­rı­la­rı, ek­lem­de şiş­me­ler, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­si­to­pe­ni,gra­nü­lo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, ane­mi gö­rü­lebilir. En­der du­rum­lar­daaşırı duyarlılık re­ak­si­yon­ları ilk sip­rof­lok­sa­sin uy­gu­la­ma­sın­da gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Sip­rof­lok­sa­sinve te­ofi­li­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı, te­ofi­li­ne bağ­lı yan et­ki­leriartırabilir. Sip­rof­lok­sa­sin ve sik­los­po­rin bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de,se­rum kre­ati­nin kon­sant­ras­yo­nu­nun ge­çi­ci ola­rak yük­sel­di­ği göz­len­miş­tir.Sip­rof­lok­sa­sinve var­fa­ri­nin bir­lik­te ve­ril­me­si, var­fa­ri­nin et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Sip­rof­lok­sa­sin ve gli­benk­la­mi­din bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı, gli­benk­la­mi­dinet­ki­si­ni ar­tı­rıp hi­pog­li­se­mi­ye yol aça­bi­lir. Pro­be­ne­sid, sip­rof­lok­sa­si­ninre­nal eksk­res­yo­nu­nu et­ki­le­ye­bi­le­ce­ğin­den, se­rum kon­sant­ras­yo­nun­daar­tı­şa ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi:Cipro IV Enfüzyon: Hafif ve orta şiddette üriner sistem enfeksiyonla­rınıntedavisi için öneri­len doz erişkinlerde IV yolla 12 saatte bir 200 mg’dir.Ağır ve komplikasyonlu üriner enfeksiyonlar için 12 saatte bir IV ola­rak 400mg önerilir. Alt solunum yolları enfeksiyonları, deri ve deri yapılarıenfeksiyonları ve hafif ve orta ağırlıkta kemik ve eklem enfeksiyonlarınıntedavisi için erişkinlerde önerilen doz 12 saatte bir IV yolla 400 mg’dir. Altsolunum yolları, deri ve deri ekleri, kemik ve eklemlerin ağır vekomplikasyonlu enfeksiyonlarının tedavisi için erişkinlerde 8 saatte bir IVyolla 400 mg önerilir. Hafif, orta ve ağır nazokomiyal pnömoni tedavisi içinönerilen erişkin dozu 8 saatte bir IV olarak 400 mg’dir. Cipro IV 60 dakika sürecek bir intravenözenfüz­yon şeklinde uygulanmalıdır. Dilüe edilmiş solüsyonun bü­yük venle­reyavaşça enfüzyonla verilmesi hastayı rahatsız etmeyeceği gibi, venle­rinirritasyon riskini de azaltır.Cipro Film Tablet: Sip­rof­lok­sa­sin ge­rek a­ğız yo­luy­lage­rek­se int­ra­ve­nöz o­la­rak kul­la­nı­lır. Du­yar­lı bak­te­ri­ler ta­ra­fın­dano­luş­tu­ru­lan, ­komp­li­ke ol­ma­yan ve a­ğır ol­ma­yan en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­si i­çin 12 sa­at a­ra i­le sa­bah ve ak­şam 500 mg sip­rof­lok­sa­sinye­ter­li­dir. Bu te­da­vi şe­ma­sı 1-1.5 sa­at­te 2.49 µg/mL ve 12 sa­atso­nun­da 0.36 µg/mL’lik se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı sağ­lar. Sep­ti­se­mi, ap­se, pnö­mo­ni, en­do­kar­ditve os­te­om­ye­lit gi­bi ge­ne­ra­li­ze ve a­ğır en­fek­si­yon­lar­da 12 sa­at­tebir 750 mg sip­rof­lok­sa­sin ve­ri­lir. Bu şe­ma 3.70 µg/mL’lik zir­ve ve 0.52µg/mL’lik son kon­sant­ras­yon­lar sağ­lar. Komp­li­kas­yon­suz a­kut ü­ri­neren­fek­si­yon­lar­da 12 sa­at a­ra i­le 250 mg ye­ter­li o­la­bi­lir. Go­no­re­de 500 mg’lik tek doz ve­ri­lir. An­cak ba­zı a­raş­tır­ma­cı­lar2 gün­lük bir te­da­vi­yi yeğ­le­mek­te­dir. Te­da­vi­ye has­ta­lar kli­nik vebak­te­ri­yo­lo­jik i­yi­leş­me gös­ter­dik­ten son­ra 2-3 gün da­ha de­vam e­dil­me­li­dir.Strep­to­kok­sikbo­ğaz en­fek­si­yon­la­rın­da mi­ni­mum te­da­vi 10 gün ol­ma­lı­dır.

Ci­pro Göz Dam­la­sıBiofarma

Sip­rof­lok­sa­sin HCl

Ambalaj: %0.3x5 mL’lik, dam­la­lık­lı plas­tik şişe.

Eşdeğeri: Ci­lo­xan Göz Dam­la­sı:%0.3x5 mL (Al­con); Sip­ro­gut Göz Dam­la­sı:%0.3x5 mL (Bi­lim).

End.:Duyarlıbakterilerin ne­den ol­du­ğu kon­junk­ti­vit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Sip­rof­lok­sa­sin ve di­ğer ki­no­lon­la­ra aşı­rı du­yar­lık­takont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sis­te­mik ki­no­lon kul­la­nan aşı­rı du­yar­lık ol­du­ğubi­li­nen ol­gu­lar­da an­cak tıb­bi gö­ze­tim al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Gebelerde, an­cak tıb­bi zo­run­lu­luk ol­du­ğu du­rum­lar­da, ya­rar/risk ora­nıgöz önü­ne alı­na­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­di­ğin­dege­rek­li ön­lem­ler alın­ma­lı­dır.

Yan E.: En sık bil­di­ri­len ad­vers et­ki­ler lo­kal ya­nık­larve ra­hat­sız­lık his­si­dir. Ka­pak mar­ji­ni ka­bar­ma­sı, kris­tal­ler/pul­lar,ya­ban­cı ci­sim his­si, ka­şın­tı, kon­junk­ti­val hi­pe­re­mi ve uy­gu­la­ma­nınar­dın­dan kö­tü tat gö­rül­ebilir. Kor­nea be­nek­len­me­si, ke­ra­ti­tis/ke­ra­to­pa­ti,aler­jik re­ak­si­yon­lar, ka­pak öde­mi, ya­şar­ma, fo­to­fo­bi, bu­lan­tı vegör­me ala­nı­nın azal­ma­sı gi­bi et­ki­ler de nadiren görülebilir.

Doz Önerisi:Bakteriyelkeratit: Tedavi gece ve gündüz devamlıuygulanır. Başlan­gıç­ta 2 damla hastalıklı göze her 15 dakikada bir 6 saatsüre ile dam­latılır. Daha sonra günün kalan bölü­mün­de her 30 dakikada biryine 2 damla damlatılır. Te­da­vinin ikin­ci gününde hastalıklı göze saatte bir2 damla damlatılır. Teda­vinin 3-14. günlerinde ilaç hastalıklı göze 4 saattebir 2 damla damlatılır. Bakteriyelkonjunktivit: Bakteriyel konjunktivit tedavisiiçin hastalıklı göze (göz­lere) %0.3 oftalmik solüsyondan her 2 saatte bir 1-2damla damlatılır. Bu tedavi hastanın uyanık olduğu sa­at­lerde uygulanır ve 2gün sürdürülür. Daha sonra 5 gün süre ile hastanın uyanık olduğu saatlerdehastalıklı göze (göz­lere) her 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır. Tedavisi sıra­sındagöze kontakt lens takılmamalıdır.

Cipro adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki