TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cirrus KapsülUCB

Setirizin 2HCl 5 mg,psödoefedrin HCl 120 mg

Ambalaj: 14 kapsül.

End.:Na­zalkon­jes­yon, ak­sı­rık, bu­run akın­tı­sı, göz ve bu­run ka­şın­tı­sı gi­bi mev­sim­selve pe­ren­ni­al al­ler­jik ri­nit­le il­gi­li semp­tom­la­rın gi­de­ril­me­sin­deen­di­ke­dir. Se­ti­ri­zi­nin an­ti­al­ler­jik özel­lik­le­ri­nin ve psö­do­efed­ri­ninde­kon­jes­tan ak­ti­vi­te­si­nin bir­lik­te is­ten­di­ği du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den bi­ri­ne, efed­rin ve­yadi­ğer pi­pe­ra­zin­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Sem­pa­to­ti­me­tik­ler, aşı­rı hi­per­tan­si­yo­nu ve­ya ko­ro­ner ar­ter has­ta­lı­ğıolan ki­şi­ler­de, MAO in­hi­bi­tö­rü kul­la­nan­lar­da, göz içi ba­sın­cı yük­sekki­şi­ler­de ve­ya üri­ner re­tan­si­yo­nu olan­­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Di­ya­bet, hi­per­ti­ro­idi, hi­per­tan­si­yon, ta­şi­kar­dive arit­mi, böb­rek ve­ya ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği bu­lu­nan has­ta­lar­da veyaş­lı ki­şi­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sem­pa­to­mi­me­tik ilaç­lar(de­kon­jes­tan­lar, iş­tah ke­si­ci­ler, am­fe­ta­min gi­bi psi­kos­ti­mü­lan­lar),tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar ve di­ji­tal alan ki­şi­ler­de kul­la­nı­mı­nadik­kat edil­me­li­dir. Mo­tor­lu ta­şıt ve dik­kat ge­rek­ti­ren araç­lar kul­la­na­cakhas­ta­lar­da öne­ri­len doz­la­rın üze­ri­ne çı­kıl­ma­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Ağız ku­ru­lu­ğu, baş ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk, uy­ku ha­li,as­te­ni, ta­şi­kar­di, si­nir­li­lik, ser­sem­lik, ver­ti­go ve mi­de bu­lan­tı­sıgörülebilir.

Etkileş.: MAO in­hi­bi­tör­le­ri ve b-ad­re­ner­jik blo­ker­ler, sem­pa­to­mi­me­tik amin­­­le­rin et­ki­si­niar­tı­rır­lar. Sem­pa­to­mi­me­tik amin­ler, me­til­do­pa, gu­ane­ti­dinve re­zer­pi­nin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir­ler. Psö­do­efed­rin,di­ji­tal­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da ek­to­pik pa­ce­ma­ker ak­ti­vi­te­siar­ta­bi­lir. An­ta­sit­ler, psö­do­efed­ri­ninemilimini ar­tı­rır, ka­olin ise azal­tır.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler ve 12 yaş ve üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da,gün­de 2 kez 1 kap­sül (sa­bah ve ak­şam ol­mak üze­re), aç ve­ya tok kar­nı­naalı­nır. Kap­sül­lerter­ci­hen bir mik­tar sı­vıy­la yu­tul­ma­lı, çiğ­nen­me­me­li­dir. Te­da­vi,nor­mal­de 2-3 haf­ta­yı aş­ma­ma­lı­dır. Na­zal semp­tom­lar ye­te­ri ka­darazal­dı­ğın­da, eğer ge­rek­liy­se te­da­vi se­ti­ri­zin ile sür­dü­rü­le­bi­lir.Böb­rek yet­mez­li­ği olan­lar­da doz, nor­mal ki­şi­ler­de­ki­nin ya­rı­sı­dır.

Cirrus adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki