TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cis-P­la­ti­num Fla­konAta­farm

Sisp­la­tin

Ambalaj: 10 mgx1 toz fla­kon :: 25 mgx1 toz fla­kon :: 50 mgx1toz fla­kon.

Eşdeğeri: Cisp­la­ti­n-Te­vaFla­kon: 10 mgx1 toz fla­kon, 50mgx1 toz fla­kon (Med-İlaç).

End.:Tes­tis,over, ute­rus (ser­viks, en­do­met­ri­um), baş-bo­yun, özo­fa­gus, ak­ci­ğerkar­si­nom­la­rının tedavisinde endikedir. Ke­mo­te­ra­pi­de da­ha çok di­ğer an­ti­ne­op­las­tik­ler­lekom­bi­ne ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Böb­rek iş­lev­le­rin­debo­zuk­luk (kre­ati­nin kli­ren­si ya da kan­da­ki kre­ati­nin dü­ze­yi­nin pa­to­lo­jikdü­zey­de bu­lun­ma­sı), işit­me bo­zuk­luk­la­rı, he­ma­to­lo­jik bo­zuk­luk­lar,sisp­la­tin ya da pla­tin­li bi­le­şik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık, ge­be­likve em­zir­me dö­nem­le­rin­de kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Yal­nız­ca kan­ser ke­mo­te­ra­pi­siko­nu­sun­da de­ne­yim­li he­kim­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­lı­dır. Böb­rekyet­mez­li­ği ris­ki­ni azalt­mak ama­cıy­la has­ta­da 24 sa­at­te en az 3 lit­re­likdi­ürez sağ­lan­ma­lı­dır. Hi­per­hid­ra­tas­yo­na ilk en­jek­si­yon­dan 24 sa­atön­ce baş­lan­ma­lı ve te­da­vi sü­re­sin­ce de­vam edil­me­li­dir. Sis­p­la­tiner­kek­ler­de ge­çi­ci ya da ka­lı­cı ste­ri­li­te­ye ne­den ola­bi­lir.

Yan E.:Re­nal tok­si­si­tekü­mü­la­tif do­za bağ­lı­dır; do­zu­n azal­tıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Doz sa­yı­sıart­tık­ça bi­la­te­ral ve uni­la­te­ral oto­tok­si­si­te ris­ki de ar­tar.Sisp­la­tin te­da­vi­si alan ba­zı has­ta­lar­da lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nive­ya ane­miy­le ken­di­ni gös­te­ren ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu da gö­rü­le­bi­lir.Has­ta­lar­da te­da­vi­den 1-4 haf­ta son­ra bu­lan­tı-kus­ma gö­rü­lür. 4-7 aysü­ren uzun te­da­vi dö­nem­le­rin­den son­ra pe­ri­fe­rik si­nir has­ta­lık­la­rı,tat du­yu­su kay­bı ve­ya du­yar­lık gö­rü­le­bi­lir. En­jek­si­yon­dan he­menson­ra yüz­de ödem, disp­ne, ta­şi­kar­di, hi­po­tan­si­yon gi­bi ana­fi­lak­sibul­gu­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Na­di­ren kar­di­yak ra­hat­sız­lık­lar, ano­rek­si, tran­sa­mi­naz­lar­dayük­sel­me gö­rü­lür.

Etkileş.:Nef­ro­tok­sikve oto­tok­sik po­tan­si­ye­li ar­tır­ma­da si­ner­jik et­ki gös­te­ren ami­nog­li­ko­zitsı­nı­fı ilaç­lar il­ke ola­rak bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sisp­la­tin,an­ti­kon­vül­zan ilaç­la­rın plaz­ma dü­zey­le­ri­ni dü­şü­rür.

 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki