TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cla­fo­ran Fla­kon IM/IV     Sanofi-Aventis

Se­fo­tak­sim sod­yum

Ambalaj: 0.5 gx1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü :: 1 gx1fla­kon ve 4 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri: Be­taksim Fla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); Dok­se­tilFla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Bi­ofar­ma); Se­fa­gen Fla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Se­fok­simFla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon(Fa­ko); Se­fo­takFla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon(Ec­za­cı­ba­şı).

End.:Du­yar­lıbak­te­ri­le­rin yol aç­tı­ğı so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, KBB en­fek­si­yon­la­rı,de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar,komp­li­kas­yon­suz go­no­re, bak­te­ri­ye­mi, sep­ti­se­mi, ke­mik ve ek­lemen­fek­si­yon­la­rı, mer­ke­zi si­nir sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı (me­nen­jit,vent­ri­kü­lit) ve cer­ra­hi pro­fi­lak­si­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin­ler­le se­fa­los­po­rin­lerara­sın­da çap­raz du­yar­lık yük­sek ol­du­ğun­dan, se­fo­tak­sim te­da­vi­sisı­ra­sın­da pe­ni­si­li­ne aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde dik­kat­liolun­ma­lı­dır. Kre­ati­nin kli­ren­si­nin 20 mL/da­ki­ka­nın al­tı­na düş­tü­ğühas­ta­lar­da nor­mal do­zun ya­rı­sı­nın ve­ril­me­si öne­ri­lir. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe gebelikte kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Se­fo­tak­siman­ne sü­tü­ne ge­çer. Em­zi­ren ka­dın­la­rın ke­sin ge­rek­me­dik­çe se­fo­tak­simkul­lan­ma­la­rı öne­ril­mez.

Yan E.:En çok gö­rü­lenyan et­ki­ler en­jek­si­yon böl­ge­sin­de, da­mar içi uy­gu­la­ma­lar­da enf­la­mas­yon,kas içi uy­gu­la­ma­lar­da ağ­rı, en­dü­ras­yon ve du­yar­lık na­di­ren gö­rü­le­bi­lir.Ba­zı has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­le­ri, ka­şın­tı, ateş ve eo­zi­no­fi­li gi­biaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ko­lit, di­ya­re, bu­lan­tıve kus­ma gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­ler, öne­ri­len doz­lar­da vesü­re­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­da sey­rek­tir.

Etkileş.:Se­fo­tak­simve ami­nog­li­ko­zid­ler kom­bi­ne edil­di­ğin­de adi­tif ya da si­ner­jik biran­ti­bak­te­ri­yel et­ki el­de edil­mek­te­dir. Ba­zı se­fa­los­po­rin­ler,ami­nog­li­ko­zid­ler­le kom­bi­ne edil­dik­le­rin­de nef­ro­tok­sik et­ki art­mak­ta­dır.Kom­bi­nete­da­vi sı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Süt ço­cuk­la­rı ve 12 ya­şı­na ka­dar ço­cuk­lar: En­fek­si­yo­nun a­ğır­lı­ğı­na gö­re50-100 mg/kg’lik gün­lük doz­lar e­şit bö­lüm­le­re ay­rı­la­rak 12-6 sa­at­lika­ra­lık­lar­la uy­gu­la­nır. Ya­şa­mı teh­dit eden en­fek­si­yon­lar­da gün­de150-200 mg/kg’lik doz­la­ra i­yi ta­ham­mül e­dil­miş­tir. Pre­ma­tü­re­ler­de gün­de 50 mg/kg’dan da­ha yük­sekdoz­lar kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ye­tiş­kin­ler­de go­no­re te­da­vi­si i­çin IM 0.5 g’lik tek bir doz Cla­fo­ran uy­gu­la­nır. Te­da­vi­ye baş­lan­ma­dan ön­ce si­fi­liztest­le­ri ya­pıl­ma­lı­dır. Cla­fo­ran 1.0: 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da ve ye­tiş­kin­ler­de12 sa­at­te bir Cla­fo­ran 1.0 uy­gu­la­nır. Cid­di en­fek­si­yon­lar­da gün­lük doz mak­si­mum12 g’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. E­ğer gün­lük doz 4 g i­se, 12 sa­at a­ra­lık­lar­lai­ki­ye bö­lü­ne­rek uy­gu­la­na­bi­lir. Pe­ri­o­pe­ra­tif en­fek­si­yo­nunpro­fi­lak­si­sin­de a­me­li­ya­ta baş­lan­ma­dan 30-60 da­ki­ka ön­ce 1-2 g Cla­fo­ran uy­gu­la­ma­sı ö­ne­ri­lir. En­fek­si­yonteh­li­ke­si­ne gö­re ay­nı doz­lar tek­rar­la­na­bi­lir. Pse­u­do­mo­nas a­e­ru­gi­no­sa’dan i­le­ri ge­len en­fek­si­yon­lar­daPse­u­do­mo­nas’a et­ki­li di­ğer bir an­ti­bi­yo­tik­lekom­bi­ne uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Uy­gu­la­ma sü­re­si has­ta­nın ya­nı­tı­nagö­re de­ği­şir. A­teş düş­tük­ten son­ra te­da­vi­ye en az 3 gün da­ha de­vame­dil­me­li­dir.

Claforan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki