TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cle­xa­ne Kul­la­nı­ma Ha­zır En­jek­törSanofi-Aventis

Eno­ksa­pa­rin

Ambalaj: 20 mg/0.2 mLx2 en­jek­tör : 40 mg/0.4 mLx2 en­jek­tör : 60 mg/0.6 mLx2 en­jek­tör : 80 mg/0.8 mLx2 en­jek­tör : 100 mg/1 mLx2 en­jek­tör : 120 mg/0.8 mLx10 en­jek­tör.

End.:Ve­nöztrom­bo­em­bo­li pro­fi­lak­si­sin­de (ven­ler­de pıh­tı olu­şu­mu­nun ön­len­me­si)özel­lik­le ba­zı iş­lem­ler, ör­ne­ğin or­to­pe­dik ve­ya ge­nel cer­ra­hi son­ra­sı;he­mo­di­ya­liz sı­ra­sın­da ekst­ra­kor­po­re­al do­la­şım­da trom­­boz olu­şu­mu­nunön­len­me­sin­de; oluş­muş de­rin ve trom­bo­zu­nun te­da­vi­sin­de, be­ra­be­rin­depul­mo­ner em­bo­li ol­du­ğu ya da ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da; ka­rar­sız an­ji­nave non-Q mi­yo­kard en­fark­tü­sün­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Enok­sa­pa­rinşu du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır: Enok­sa­pa­rin, he­pa­rin ya da di­ğe­rdü­şük mo­le­kül ağır­lık­lı he­pa­rin­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık (al­ler­ji)du­rum­la­rı; önem­li ka­na­ma bo­zuk­luk­la­rı; enok­sa­pa­rin ve­ya baş­ka he­pa­rin­ler­letrom­bo­si­to­pe­ni öy­kü­sü (geç­miş­te trom­bo­sit sa­yı­sın­da önem­li dü­şüş);ak­tif gast­ro­in­tes­ti­nal ül­ser ve­ya ka­na­ma­ya eği­lim­li lez­yon; akuten­fek­tif en­do­kar­dit (ya­pay ka­pa­ğın et­ki­len­di­ği du­rum­lar dı­şın­da).Enok­sa­pa­rin şu du­rum­lar­da ge­nel­lik­le öne­ril­mez: Cid­di böb­rek yet­mez­li­ği;he­mo­ra­jik vas­kü­ler se­reb­ral stro­ke; kont­rol­süz ar­te­ri­yel hi­per­tan­si­yon.

Uyar.: Enok­sa­pa­ri­nin spi­nal/epi­du­ral anes­te­zi al­tın­dauy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da, int­ras­pi­nal he­ma­tom­la­rın olu­şup uzun sü­re­live­ya ka­lı­cı pa­ra­li­zi­ye yol aç­tı­ğı, çok na­dir ol­gu­lar­da bil­di­ril­miş­tir.Ted­bir ola­rakenok­sa­pa­rin ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zir­me sı­ra­sın­da kul­la­nı­mın­dasa­kın­ca yok­tur.

Yan E.:He­mo­ra­ji,en­jek­si­yon ye­rin­de mo­rar­ma, lo­ka­li­ze ve­ya ge­nel al­ler­jik re­ak­si­yon­lar,trom­bo­si­to­pe­ni (anor­mal dü­şük dü­zey­de trom­bo­sit sa­yı­sı), na­di­renen­jek­si­yon ye­rin­de cid­di dö­kün­tü­lü re­ak­si­yon­lar, os­te­opo­roz ris­ki(te­da­vi bir­kaç ay­dan uzun sü­re uy­gu­lan­dı­ğın­da), ba­zı en­zim­le­rinkan dü­zey­le­rin­de ar­tış. Na­di­ren, enok­sa­pa­ri­nin spi­nal/­epi­du­ralanes­te­zi ile bir­lik­te uy­gu­la­ma­sın­da int­ras­pi­nal he­ma­tom­lar gö­rül­müş­tür.

Etkileş.:Ase­til­sa­li­si­likasit (ve tü­rev­le­ri), anal­je­zik ve an­ti­pi­re­tik doz­lar­da non­­s­te­ro­idan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar (ge­nel kul­la­nım yo­lu), tik­lo­pi­din, deks­t­­ran40 (pa­ren­te­ral yol) ile kombinasyonu önerilmez. Oral an­ti­ko­agü­lan­lar,trom­bo­li­tik ilaç­lar, an­tit­rom­bo­tik doz­lar­da ase­til­sa­li­si­lik asit(ka­rar­sız an­ji­na ve non-Q mi­yo­kard en­fark­tü­sü te­da­vi­sin­de), glu­ko­kor­ti­ko­id­ler(ge­nel kul­la­nım yo­lu) ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: 1 mg (0.01 mL) enok­sa­pa­rin yak­la­şık 100 IU an­ti-Xaak­ti­vi­te­si­ne eş­de­ğer­dir. Enok­sa­pa­rin pro­fi­lak­tik ve te­da­vi edi­cien­di­kas­yon­lar­da de­rin SC yol­dan, he­mo­di­ya­liz­de ise int­ra­vas­kü­leryol­dan kul­la­nıl­ma­lı­dır. İnt­ra­mus­kü­ler yol­dan kul­la­nıl­maz.

Clexane adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki