TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cli­ma­ra Flas­ter     Sche­ring

Est­ra­di­ol

Ambalaj: 3.9 mg: 4 mat­riks flas­ter : 7.8 mg(For­te): 4 mat­riks flas­ter­.

End.:Do­ğal yada cer­ra­hi me­no­po­za bağ­lı ola­rak ge­li­şen est­ro­jen ek­sik­li­ği­ninsı­cak bas­ma­sı, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, ü­ro­ge­ni­tal at­ro­fi ve bu­nla­raeş­lik e­den ruh­sal de­ği­şik­lik­le­r gi­bi be­lir­ti ve semp­tom­la­rın te­da­vi­sin­de,hız­la­nan post­me­no­po­zal ke­mik kay­bı­nın ön­len­me­sin­de kul­­la­nı­lır.

Kontr.E.:Me­me ve­yaen­do­met­ri­um kan­se­ri, en­do­met­ri­yo­zis, ne­de­ni bi­lin­me­yen va­ji­nalka­na­ma, cid­di ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı, ge­çi­ril­miş ve­ya ak­tif trom­bof­le­bit,trom­bo­zis ve­ya trom­bo­em­bo­lik has­ta­lık­lar, ge­be­lik ve em­zir­me ve a­şı­rıdu­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Epi­de­mi­yo­lo­jik ça­lış­ma­lar, HRT’nin ve­nöz trom­bo­em­bo­li(VTE) (de­rin ve­nöz trom­boz ve­ya pul­mo­ner em­bo­li) ge­liş­me­si­nin art­mışnis­pi ris­ki ile iliş­ki­li ol­du­ğu­nu dü­şün­dür­mek­te­dir. Me­me kan­se­ri olan ve­ya geç­mi­şin­dehas­ta­lı­ğın hi­ka­ye­si olan ka­dın­la­ra est­ro­jen ve­ril­me­me­si öne­ril­mek­te­dir.

Yan E.:Baş ağ­rı­sı,bu­lan­tı, ka­rın kramp­la­rı, ka­rın­da şiş­kin­lik, uy­gu­la­ma böl­ge­sin­deka­şın­tı ile be­ra­ber ve­ya ka­şın­tı­sız ge­çi­ci eri­tem ve ir­ri­tas­yon,me­me­ler­de ra­hat­sız­lık his­si (est­ro­jen et­ki­si­nin be­lir­ti­si, aşı­rıdoz be­lir­ti­si), ara ka­na­ma­lar (ge­nel­lik­le est­ro­jen do­zu­nun yük­sekol­du­ğu­nun be­lir­ti­si­dir) görü­lebilir.

Etkileş.: HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyon kesilmeli veeğer ge­re­kiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemler alması öne­rilmelidir.Kara­ciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçok antikonvülsan veantibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonla­rının klirensini artırabilirve klinik etkinliğini azaltabilir. Bu tür kara­ciğer enzimi ile etkileşmeözelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisindegösteril­miştir ve okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin için dekuşkular vardır.

Doz Önerisi:Klimakteriksemptomların kontrolü: Tedavi endü­şük Climara dozu ile başlamalıdır. Gerekli görülürse daha yüksek dozageçilebilir. Tedaviye başlan­dıktan sonra semptomların düzelmesi için gerekliolan en düşük etkin doz kullanılmalıdır. Osteoporozun önlenmesi: Postmenopozalkemik kay­bının önlenmesi için tedaviye menopozdan sonra müm­kün olduğu kadarerken baş­lanmalıdır. Tedavi bireysel ge­reksinimlere göre ayarlanmalıdır. Uzun süreli tedavi önerilir. Tedavikesintisiz ya da siklik olarak verilebilir. Flas­terler kesintisiz olarak herhafta uygulanmalı, 7 günün sonunda çıkarılmalı ve bir yenisi farklı biruygulama yerine yapıştırılmalıdır. Uygulama yerleri bir haftalık aralarladeğişecek şekilde rotasyona tabi tutulmalıdır. Flaster doğru uygulandığında,hastanın herzamanki gibi duş veya banyo alması müm­kün­dür. Flaster ancak çoksıcak banyo ya da saunada deriden kalkabilir. Flasterin deriden düşmesihalinde, 7 günlük tedavi süresinden geriye kalan zaman için yeni bir flasteruygulanır.

Climara adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki