TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Clin Am­pul IM/IV     İ.E. Ula­gay

Klin­da­mi­sin fos­fat

Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 am­pul :: 600 mg/4 mLx1 ampul.

Eşdeğeri: 300 mg/2 mLx1 am­pul, 600 mg/4 mLx1 ampul (Ec­za­cı­ba­şı); Klin­dan Am­pul: 300 mg/2 mLx1 am­pul, 600 mg/4mLx1 ampul (Bi­lim); Kli­nok­sinAm­pul: 300 mg/2 mLx1 am­pul, 600 mg/4 mLx1 am­pul (De­va); Meneklin Am­pul: 300 mg/2 mLx1 am­pul, 600 mg/4mLx1 ampul (Tüm-Ekip).

Clin Kap­sül

Klin­da­mi­sin HCl

Ambalaj: 150 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri: Cle­o­cin Kap­sül:150 mgx16 kapsül (Ec­za­cı­ba­şı); Klin­danKap­sül: 150 mgx16 kapsül (Bi­lim); Kli­nok­sinKap­sül: 150 mgx16 kapsül (De­va).

End.: Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı tonsilit, farenjit,sinüzit, otitis media dahil üst so­lu­num yolu enfeksiyonları ve kızıl;bronşit, pnömoni, am­piyem ve akciğer absesi dahil alt solunum yoluenfeksiyonları; akne, furonkül, selülit, impetigo, abse, yara enfeksiyonları,erizipel ve paronişi gibi spesifik deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteo­miyelitve septik artrit dahil kemik ve eklem enfeksiyonları; endo­­met­rit, pelvikselülit, vajina kubbe enfeksiyonu ve tu­bo-ovari­yel abse, salpenjit veenflamatuvar pelvik hastalık dahil jinekolojik enfek­si­yonlar; peritonit veabdominal abse dahil int­ra­abdominal enfeksi­yonlar; septisemi ve endo­kardit;periodontal abse ve periodontit gibi dental enfeksiyonların tedavisinde en­dikedir.

Kontr.E.:Klin­da­mi­sinya da lin­ko­mi­si­ne du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Böbrekhastalığı olanlarda klinda­misin dozunun ayar­lanması gerekli de­ğildir. Ortave ağır karaciğer has­talığı olanlarda, klindami­sinin yarılanma süresiuzamakla birlikte, 8 saat arayla uygulandığında klindamisin birikiminin nadi­renoluşabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, kara­ciğer has­ta­­lı­ğında do­zunazaltılmasının gerekme­di­ği kabul edil­mek­tedir. Gebelik döneminde kullanımı­nıngüvenilirliği henüz gösteril­me­­miştir. Klinda­mi­sin an­ne sü­tü­ne geçmektedir.   

Yan E.:Karınağrısı, bulantı, kusma, diyare, makülopapüler döküntüler ve ürtiker gözlenmiş­tir.

Etkileş.:Klin­da­mi­sinile erit­ro­mi­sin bir ara­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Klin­da­mi­sin nö­ro­müs­kü­lerblok ya­pı­cı et­ki­ye sa­hip ol­du­ğun­dan di­ğer nö­ro­müs­kü­ler blok ya­pı­cıilaç­la­rın et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Do­la­yı­sıy­la, bu tip ilaç­la­rı alan has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Clin Ampul: Ye­tiş­kin­ler­de a­ğır en­fek­si­yon­lar­da IM ve­ya IV yol­dan 2, 3 yada 4 e­şit do­za bö­lü­ne­rek gün­de 600-1200 mg, çok a­ğır en­fek­si­yon­lar­daIM ve­ya IV yol­dan 2, 3 ya da 4 e­şit do­za bö­lü­ne­rek gün­de 1200-2700 mg,a­e­rob ve a­na­e­rob­la­ra bağ­lı ya­şa­mı teh­dit e­den du­rum­lar­da, ye­tiş­kin­ler­dedoz da­ha da ar­tı­rı­la­rak IV yol­dan gün­de en faz­la 4800 mg’ye ka­dar ve­ri­le­bi­lir.600 mg’nin ü­ze­rin­de­ki doz­la­rın bir ke­re­de IM o­la­rak tek doz­da uy­gu­lan­ma­ma­sıö­ne­ri­lir. Ço­cuk­lar­da: Ben­zil al­kol i­çer­di­ğin­den 2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­dakul­la­nıl­ma­z. A­ğır en­fek­si­yon­lar­da IM ve­ya IV yol­dan 3-4 e­şit do­zabö­lü­ne­rek gün­de 25-40 mg/kg. Has­ta­nın du­ru­mu uy­gun ol­du­ğun­da ClinKap­sül ve­ri­le­rek o­ral yol­la klin­da­mi­sinte­da­vi­si­ne de­vam e­di­le­bi­lir.Clin Kapsül: Ye­tiş­kin­le­re şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da6 sa­at­te bir 150-300 mg, çok şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 6 sa­at­te bir300-450 mg ve­ri­lir. 1 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da8-16 mg/kg’lik gün­lük doz 6 ya da 8 sa­at­lik a­ra­lar­la, e­şit doz­la­ra bö­lün­müşo­la­rak ve­ri­lir. Çok şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da gün­lük doz 16-20 mg/kgo­lup, 6 ya da 8 sa­at­lik a­ra­lar­la, bö­lün­müş e­şit doz­lar şek­lin­de ve­ri­lir.Kap­sül­ler ö­zo­fa­gus tah­ri­şi o­la­sı­lı­ğı­nı a­zalt­mak i­çin do­lu birbar­dak su i­le a­lın­ma­lı­dır. b-he­mo­li­tik strep­to­kok en­fek­si­yon­la­rın­da te­da­vi­yeen az 10 gün sü­rey­le de­vam e­dil­me­li­dir.

Clin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki