TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Co­del­sol Göz/Ku­lak Dam­la­sı      İ.E.Ula­gay

Pred­ni­zo­lon sod­yumfos­fat

Ambalaj: %1x5 mL’lik plas­tik şişe.

Eşdeğeri: Norsol Forte Göz/KulakDamlası: %1x5 mL (Bilim); Pred-ForteOf­tal­mik Süspansiyon: %1x5 mL (Abdi İbrahim).

End.:Dış ku­lakyo­lu enf­la­mas­yon­la­rı, je­ne­ra­li­ze enf­la­ma­tu­var der­ma­toz­lar­da(Se­bo­re, psö­ri­azis, aler­jik der­ma­tit ve­ya nö­ro­der­ma­tit) be­ra­bergö­rü­len oti­tis eks­ter­na­ ile gözde aler­jik kon­junk­ti­vit, ak­ne ro­za­sea,yü­ze­yel nok­ta şek­lin­de­ki ke­ra­tit, her­pes zos­ter ke­ra­ti­ti, iri­tis,sik­li­tis, ge­çi­ci en­fek­tif kon­junk­ti­vit gi­bi pal­pep­ral ve bul­berkon­junk­ti­va­nın, kor­nea ve göz kü­re­si­nin ar­ka seg­men­ti­nin ste­ro­ideya­nıt ve­ren enf­la­ma­tu­var du­rum­la­rın­da, kim­ya­sal-rad­yas­yon ve­yater­mal yan­ma­lar­da ve­ya ya­ban­cı ci­sim bat­ma­la­rın­da, ha­fif ve­ya cid­dienf­la­mas­yon­lar­da, özel­lik­le ola­ğa­nüs­tü hız­lı bir kont­rol ge­rek­ti­ğin­deöne­ri­lir.

Kontr.E.:Akut yü­ze­yelher­pes simp­leks ke­ra­ti­tin­de, göz ve ku­lak­ta­ki man­tar en­fek­si­yon­la­rın­da,kor­nea ve kon­junk­ti­va­nın vac­ci­nia, va­ri­cel­la ve di­ğer bir­çok vi­rüshas­ta­lık­la­rı­nın akut en­fek­si­yöz saf­ha­la­rın­da, ku­lak za­rı per­fo­ras­yon­la­rın­da,göz tü­ber­kü­lö­zün­de, pred­ni­zo­lo­na aşı­rı du­ya­rl­ıkta, komp­li­ke ol­ma­yanyü­ze­yel kor­nea ya­ban­cı ci­sim çı­ka­rıl­ma­sın­dan son­ra kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re­li kul­la­nım­lar­da art­mış int­ra­okü­ler ba­sınçve/ve­ya glo­kom, op­tik si­nir ha­sa­rı, gör­me kes­kin­li­ğin­de ve gör­meala­nın­da azal­ma, pos­te­ri­or sub­kap­sü­ler ka­ta­rak olu­şu­mu ve­ya se­kon­dergöz en­fek­si­yon­la­rı mey­da­na ge­le­bi­lir. Özel­lik­le gö­zün de­rin ya­pı­la­rıtu­tul­muş­sa sis­te­mik te­da­vi ya­pıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­renan­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Op­tik si­nirha­sa­rıy­la bir­lik­te glo­kom, gör­me kes­kin­li­ği ve gör­me ala­nın­da azal­ma,pos­te­ri­or sub­kap­sü­ler ka­ta­rak olu­şu­mu, her­pes simp­leks ve man­tar­la­rıiçe­ren pa­to­jen­le­rin ne­den ol­du­ğu se­kon­der okü­ler en­fek­si­yon­lar,en­der ola­rak ka­ta­rakt ame­li­ya­tı­nın ar­dın­dan ka­bar­cık­lar bil­di­ril­miş­tir.Ba­zan bat­ma ve yan­ma mey­da­na ge­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Kulakta baş­lan­gıç do­zu ola­rak gün­de 2-3 kez 3-4 dam­laöne­ri­lir. Uy­gun bir ya­nıt göz­len­me­si ha­lin­de uy­gu­la­nan doz ted­ri­cenazal­tı­lır ve te­da­vi­ye son ve­ri­lir. Ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de, dış ku­lakyo­lu so­lüs­yon­la do­yu­rul­muş bir gaz­lı bez­le ka­pa­tı­lır. Gaz­lı be­zinso­lüs­yon­la sü­rek­li nem­li kal­ma­sı sağ­la­nır ve 12-24 sa­at son­ra ye­rin­denalı­nır. Gözde, iyi­leş­me sağ­la­nın­ca­ya ka­dar gün­düz her 4 sa­at­te bir,ge­ce her iki sa­at­te bir kon­junk­ti­va ke­se­si­ne dam­la­tı­lır. Uy­gun birya­nıt göz­len­me­si ha­lin­de uy­gu­la­nan doz her 4 sa­at­te bir 1 dam­la­yaazal­tı­lır. Da­ha son­ra, semp­tom­la­rı kont­rol et­mek için gün­de 3 ile 4kez 1 dam­la­ya ka­dar doz azal­tı­mı ye­ter­li ola­bi­lir.

Codelsol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki