TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Com­bi­vent İn­ha­la­tör­lü Ae­ro­sol   Bo­eh­rin­gerIn­gel­he­im

İp­rat­rop­yum bro­mür20 µg, sal­bu­ta­mol sül­fat 120 µg/doz

Ambalaj: 200 öl­çü­lü doz­luk 10 mL süs­pan­si­yon içe­ren in­ha­la­tör­lüae­ro­sol.

Com­bi­vent Tek Doz­luk Fla­kon

İp­rat­rop­yum bro­mür0.52 mg, sal­bu­ta­mol 2.5 mg/2.5 mL

Ambalaj: Tek doz­luk 20 ve 60 fla­kon.

End.: Bir tek bron­ko­di­la­tö­re ya­nıt ver­me­yen or­ta-ile­ride­re­ce­de şid­det­li kro­nik obst­rük­tif ak­ciğer has­ta­lığı­na eş­lik edenbron­kos­paz­mın te­da­vi­sin­de bron­ko­di­la­tör ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Anam­ne­zin­de, bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gibi­ri­ne ya da at­ro­pi­ne ve­ya tü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık bu­lu­nanhas­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Hi­pert­ro­fik obst­rük­tif kar­di­yo­mi­yo­pa­ti, ta­şi­arit­mi,ye­te­rin­ce kont­rol al­tın­da ol­ma­yan di­abe­tes mel­li­tus, ya­kın­lar­dage­çi­ril­miş bir mi­yo­kard en­fark­tü­sü ve/ve­ya şid­det­li or­ga­nik kalpve­ya da­mar has­ta­lık­la­rı, hi­per­ti­ro­idizm du­rum­la­rın­da, özel­lik­leöne­ri­len­den da­ha yük­sek doz­lar söz ko­nu­su ol­duğun­da, yal­nız­ca dik­kat­libir risk/ya­rar değer­len­dir­me­si ya­pıl­dık­tan son­ra kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­lik ve lak­tas­yon sı­ra­sın­da yal­nız­ca sağ­la­na­cak ya­rar­la­rınola­sı risk­ler­den da­ha faz­la ol­ma­sı du­ru­mun­da kul­la­nı­la­bi­lir.

Yan E.: İs­ke­let kas­la­rın­da tre­mor ve si­nir­li­lik, da­haaz ola­rak ta­şi­kar­di, göz ka­rar­ma­sı, pal­pi­tas­yon ve­ya baş ağ­rı­sı(özel­lik­le hi­per­sen­si­tif­ler­de) gi­bi is­ten­me­yen yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.Ba­zı has­ta­lar­da ök­sü­rük ve çok en­der ola­rak da pa­ra­dok­sal bron­ko­konst­rik­si­yongöz­lem­len­miş­tir. İp­rat­rop­yum bro­mür gi­bi an­ti­ko­li­ner­jik­le­rinkul­la­nıl­ma­sı, özel­lik­le id­rar yo­lu çı­kı­şın­da ön­ce­den de tı­ka­nık­lıkbu­lu­nan ol­gu­lar­da ol­mak üze­re, id­rar re­tan­si­yo­nu­na ne­den ola­bi­lir.

Etkileş.: b-Ad­re­ner­jikilaç­lar, ksan­tin tü­rev­le­ri ve kor­ti­kos­te­ro­id­ler, bu bi­le­şi­min et­ki­si­niar­tı­ra­bi­lir. Bir­lik­te diğer b-mi­me­tik­le­rin,sis­te­mik ola­rak emi­len an­ti­ko­li­ner­jik­le­rin ve ksan­tin tü­rev­le­ri­ninkul­la­nıl­ma­sı, yan et­ki­le­ri ar­tı­ra­bi­lir. b-Blo­ker­ler­le bir­lik­te kul­la­nım sı­ra­sın­da et­ki önem­lide­re­ce­de aza­la­bi­lir. Diğer ilaç­la­rın an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi:Combivent İnhalatörlü Aerosol: Yaş­lı­lar da­hil eriş­kin has­ta­lar­dagün­lük doz, gün­de 4 kez 2 in­ha­las­yon­dur. Ge­rek du­yul­duğun­da bu doz,24 sa­at içe­ri­sin­de en çok 12 in­ha­las­yon uy­gu­lan­mak ko­şu­luy­la ar­tı­rı­la­bi­lir.12 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da her­han­gi bir de­ne­yim yok­tur. Com­bi­vent Ae­ro­sol gö­ze püs­kür­tül­me­me­li­dir. Combivent Flakon: Tek doz­luk fla­kon­lar­da­ki Com­bi­vent in­ha­las­yon so­lüs­yo­nu, uy­gunbir ne­bü­li­za­tör­le ve­ya in­ter­mi­tan po­zi­tif ba­sınç­lı ven­ti­la­tör­leve­ri­le­bi­lir. Eriş­kin­ler­de (yaş­lı­lar da­hil) ve 12 ya­şın­dan bü­yük­ler­degün­de 3 ya da 4 kez 1 fla­kon öne­ri­lir.

Combivent adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki