TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Com­bi­vir FilmTab­letGSK

La­mi­vu­din 150 mg,zi­do­vu­din 300 mg

Ambalaj: 60 film tablet.

End.:İler­le­mişba­ğı­şık­lık ye­ter­siz­li­ği olan HIV ile en­fek­te ye­tiş­kin­le­rin ve 12ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­la­rın an­ti­ret­ro­vi­ral te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Zi­do­vu­din ve la­mi­vu­dinden her­han­gi bi­ri­­ne aşı­rıdu­yar­lı ol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Çok dü­şük nöt­ro­filsa­yı­sı ya da çok dü­şük he­mo­g­lo­bin dü­zey­le­ri olan has­ta­lar­da zi­do­vu­dinkul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­lar, bu kombinasyon da­hil, gün­cel an­ti­ret­ro­vi­ralajan­lar­la te­da­vi­nin HIV has­ta­lı­ğı­nın cin­sel te­mas ya da kan ara­cı­lı­ğıile di­ğer ki­şi­le­re bu­laş­ma­sı ris­ki­ni ön­le­di­ği­nin ka­nıt­lan­ma­dı­ğıko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç ayı sı­ra­sın­da bu kombinemüstahzarın kul­la­nı­mı öne­ril­me­mek­te­dir. La­mi­vu­din+zi­do­vu­din kombinemüstahzarı alan an­ne­le­rin be­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­le­ri öne­ri­lir.

Yan E.: La­mi­vu­din ile en sık bil­di­ri­len yan olay­lar ba­şağ­rı­sı, yor­gun­luk, kı­rık­lık his­si, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ka­rın­daağ­rı ya da kramp, uy­ku­suz­luk, ök­sü­rük, na­zal semp­tom­lar ve kas-is­ke­letağ­rı­la­rı­dır. La­mi­vu­din, zi­do­vu­din ile kom­bi­ne ola­rak ve­ril­di­ğin­denöt­ro­pe­ni ve ane­mi (ba­zen şid­det­li) mey­­da­na gel­miş­tir. Trom­bo­si­to­pe­ni, ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de(AST, ALT) ge­çi­ci yük­sel­me­ler ve se­rum ami­laz­da yük­sel­me­ler kay­de­dil­miş­tir.Zidovu­din ile en cid­di is­ten­me­yen olay­lar ara­sın­da ane­mi (trans­füz­yonge­rek­ti­re­bi­lir), nöt­ro­pe­ni ve lö­ko­pe­ni bu­lun­mak­ta­dır.

Etkileş.: Yük­sek doz­da ko-tri­mok­sa­zol ilebe­ra­ber la­mi­vu­din+zi­do­vu­din kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. La­mi­vu­din+zi­do­vu­dinkombinas­yonu ve fe­ni­to­in alan has­ta­lar­da fe­ni­to­in kon­sant­ras­yon­la­rı­nındik­kat­le iz­len­me­si ge­rekir. Zi­do­vu­din te­da­vi­si sı­ra­sın­da, pa­ra­se­ta­molkul­la­nı­mı­nın özel­lik­le kro­nik te­da­vi­nin ar­dın­dan nöt­ro­pe­ni in­si­dan­sın­daar­tı­şa ne­den ol­du­ğu gös­te­ril­miş­tir. As­pi­rin, ko­de­in, mor­fin, in­do­me­ta­sin,ke­top­ro­fen, nap­rok­sen, ok­sa­ze­pam, lo­ra­ze­pam, si­me­ti­din, klo­fib­rat,dap­son ve izop­ro­no­zin da­hil (an­cak bun­lar­la sı­nır­lı de­ğil) di­ğerilaç­lar he­pa­tik mik­ro­zo­mal me­ta­bo­liz­ma­yı di­rekt ola­rak in­hi­beede­­rek ya da glu­ku­ro­ni­das­yo­nu ya­rış­ma­lı şe­kil­de in­hi­be ede­rekzi­do­vu­din me­ta­bo­liz­ma­sı­nı de­ğiş­ti­re­bi­lir. Po­tan­si­yel ola­raknef­ro­tok­sik ya da mi­ye­lo­sup­re­sif ilaç­lar­la (ör­ne­ğin sis­te­mik pen­ta­mi­din,dap­son, pri­me­ta­min, ko-tri­mok­sa­zol, am­fo­te­ri­sin, flu­si­to­zin, gan­sik­lo­vir,in­ter­fe­ron, vink­ris­tin, vinb­las­tin ve dok­so­ru­bi­sin gi­bi) be­ra­beruy­gu­la­ma, özel­lik­le akut te­da­vi, zi­do­vu­di­nin is­ten­me­yen et­ki ris­ki­nide ar­tı­ra­bi­lir. Nük­le­osid ana­lo­gu ri­ba­vi­rin, zi­do­vu­di­nin in vit­roan­ti­vi­ral et­kin­li­ği­ni an­ta­go­ni­ze e­der.

Doz Önerisi: Öne­ri­len doz gün­de 2 kez 1 Com­bi­vir tab­let­tir. Com­bi­vir yi­ye­cek ile be­ra­ber ya da aç kar­nı­naalı­na­bi­lir. Te­da­vi­ye HIV en­fek­si­yo­nu­nun te­da­vi­sin­de de­ne­yim­libir he­kim ta­ra­fın­dan baş­lan­ma­lı­dır. Böb­rek fonk­si­yon­la­rı bo­zuk ki­şi­ler­dekli­ren­sin azal­ma­sı ne­de­niy­le la­mi­vu­din ve zi­do­vu­di­nin kon­sant­ras­yon­la­rıyük­se­lir. Bu ne­den­le, doz ayar­la­ma­sı­nın ge­rek­li ol­du­ğu böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu bu­lu­nan ki­şi­ler­de la­mi­vu­din ve zi­do­vu­di­nin ay­rı ay­rıpre­pa­rat­la­rı­nın kul­la­nı­mı ge­rek­li ola­bi­lir. Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rıbo­zuk olan has­ta­lar­da, glu­ku­ro­ni­das­yo­nun azal­ma­sı ne­de­niy­le zi­do­vu­di­ninbi­rik­ti­ği gös­ter­ilmiş­tir.

Combivir adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki