TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Temmuz 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Con­vu­lex Kap­sül   Li­ba

Valp­ro­ik a­sit

Ambalaj: 150 mgx60 kap­sül : 300 mgx60 kap­sül : 500mgx60 kapsül.

Con­vu­lex Pe­di­yat­rik Şu­rup

Sod­yum valp­ro­at 250mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Con­vu­lex CR Tablet

Sod­yum valp­ro­at

Ambalaj: 300 mgx50 tablet : 500 mgx50 tablet.

End.:Je­ne­ra­li­zeve­ya par­si­yel e­pi­lep­si­nin te­da­vi­sin­de, ö­zel­lik­le ab­sans, mi­yok­lo­nik,to­nik-klo­nik, a­to­nik ve miks nö­bet şe­kil­le­ri­nin gö­rül­dü­ğü du­rum­­lar­da(ba­sit ve­ya komp­leks nö­bet­ler­de, se­kon­der je­ne­ra­li­ze nö­bet­ler,spe­si­fik send­rom­lar) en­di­ke­dir.

Kontr.E.:He­pa­tikyet­mez­lik ve he­mo­ra­jik di­a­tez du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri ö­zel­lik­le risk­lihas­ta­lar­da te­da­vi­den ön­ce ve te­da­vi­nin ilk 6 a­yın­da pe­ri­yo­dik o­la­rakya­pıl­ma­lı­dır. 3 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da sod­yum valp­ro­at uy­gu­la­na­cak­samo­no­te­ra­pi ö­ne­ri­lir, an­cak te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce ka­ra­ci­ğerha­ra­bi­ye­ti ris­ki bu grup­ta­ki has­ta­lar­da i­yi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.3 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da ay­nı za­man­da sa­li­si­lat kul­la­nı­mı,ka­ra­ci­ğer tok­si­si­te­si ris­ki ne­de­niy­le ön­len­me­li­dir. An­ti­e­pi­lep­tik te­da­vi gö­ren ka­dı­nınge­be kal­ma­sı ö­ne­ril­mez. Lak­tas­yon­da an­ne sü­tü ile bes­len­miş ço­cuk­lar­dakli­nik et­ki­le­re raslan­ma­mış­tır.

Yan E.:Saç dö­kül­me­si,pos­tu­ral in­ce tre­mor, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri de­ğiş­mek­si­zinhi­pe­ra­mo­ni­e­mi­ görülebilir. A­ne­mi, lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni ve­ya pan­si­to­pe­nide bil­di­ril­miş­tir. Ba­zan fa­ta­li­te ile so­nuç­la­nan pank­re­a­tit ta­nım­lan­mış­tır.Vas­kü­le­ra­tit gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir. Ki­lo ar­tı­şı gö­rü­le­bi­lir;a­me­no­re ve menst­rü­el dü­zen­siz­lik bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:SSS dep­re­san­la­rıve al­kol­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da sant­ral dep­re­san et­ki­ler ar­tar.As­pi­rin, kar­ba­ma­ze­pin ve di­ku­ma­rol gi­bi i­laç­lar se­rum dü­zey­le­ri­ninde­ğiş­me­si­ne ne­den o­lur. Fe­no­bar­bi­tal, pri­mi­don ve klo­ra­ze­pam­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Fe­ni­to­in­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­daye­ni­den doz a­yar­lama­sı ya­pıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Convulex Kapsül: Gün­lük doz baş­lan­gıç­ta 15mg/kg’dir. Bu doz bir haf­ta­lık dö­nem­ler­de 5-10 mg/kg/gün ol­mak ü­ze­re nö­bet­lerön­le­ne­ne ka­dar art­ı­rı­la­bi­lir. Mak­si­mum gün­lük doz 60 mg/kg’dir. To­talgün­lük doz 250 mg’yi aş­tı­ğın­da 2-4 kıs­ma bö­lü­ne­rek uy­gu­lan­ma­lı­dır. Con­vulex Pediyatrik Şurup: Gast­ro­in­tes­ti­nal tah­riş ya­kın­ma­sı olan ol­gu­lar­dayi­ye­cek­ler­le bir­lik­te ve bir mik­tar su ile ve­ri­le­bi­lir. Baş­lan­gıçdo­zu 15 mg/kg/gün ola­rak he­sap­la­nır. Bu doz bir haf­ta­lık dö­nem­ler­le5-10 mg/kg/gün ol­mak üze­re, nö­bet­ler ön­le­ne­ne ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir.Gün­lük mak­si­mum doz 60 mg/kg’dir. Ço­cuk­lar­da or­ta­la­ma doz­la­rı şöy­le­dir:7.5-14 kg ara­sı ço­cuk­lar­da 3-9 mL; 14-21 kg ara­sı çocuk­lar­da 6-12 mL;21-32 kg ara­sı ço­cuk­lar­da 12-18 mL’dir. Öne­ri­len bu gün­lük do­zun bir­kaçkereye bö­lü­ne­rek ve­ril­me­si öne­ril­mek­te­dir. Convulex CR Tab­let: Günde bir veya iki kez verilebilir. Tab­letler yarıyabölünebilir, fakat ezilmemelidir. Tab­let­ler bir miktar sıvı ile birlikte veyayiyeceklerden sonra alınmalıdır. Günlük dozaj ayarlamaları yaşa ve vücutağırlığına göre değişir. Erişkinlerde günlük 500-600 mg ile başlamalıdır. Genel­lik­ledozaj, vücut ağırlığına gö­re 20-30 mg/kg şeklinde, günde 1000-2000 mgaralığındadır. 20 kg’nin üstü çocuklarda başlangıç dozajı, nöbet kontro­lüneulaşılıncaya kadar, aralıklı artışlarla 250-300 mg/gün (kilo dikkatealınmaksızın) olmalıdır; bu genellikle vücut ağırlığı başına gün­de 20-30 mg/kgaralığı için­dedir.

Convulex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki