TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cor­timy­ci­ne Göz Po­ma­dıAbdiİbrahim

Hid­ro­kor­ti­zon ase­tat

Ambalaj: 50 mg/5 g’lik özel ka­nül­lü tüp­.

End.:Pal­peb­ralve bul­ber kon­junk­ti­va, ba­har ay­la­rın­da gö­rü­len aler­jik kon­junk­ti­vit,ak­ne ro­za­se ke­ra­tit, sü­per­fi­si­yel nok­ta­lı ke­ra­tit, her­pes zos­terke­ra­ti­ti, iri­tis ve sik­li­tis gi­bi göz kü­re­si­nin an­te­ri­or bö­lü­mü­neait il­ti­ha­bi du­rum­lar­da kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca kim­ya­sal mad­de, rad­yas­yon,ısı ve ya­ban­cı ci­sim pe­net­ras­yo­nuy­la olu­şan kor­ne­al, kon­junk­ti­valve skle­ral ha­ra­bi­yet­ler­de en­di­ke­dir. Ka­ta­rakt, glo­kom ve kor­ne­altrans­plan­tas­yon gi­bi göz ame­liyt­la­rın­dan son­ra pro­fi­lak­tik ola­rak,il­ti­ha­bı ön­le­mek ama­cıy­la da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Hid­ro­kor­ti­zo­naaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da, bak­te­ri­yel, vi­ral ve­ya fun­gal okü­ler en­fek­si­yon­lar­da,göz tü­ber­kü­lö­zün­de, akut sü­per­fi­si­yel her­pes simp­leks ke­ra­ti­tin­de(dend­ri­tik ke­ra­tit), can­lı vi­rüs aşı­la­rı­nın (çi­çek aşı­sı gi­bi) uy­gu­la­ma­sısı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Hid­ro­kor­ti­zon ufak ze­de­len­me­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Har­dal gaz (dik­lo­ra etil­sül­für) ke­ra­ti­ti, Sjog­renke­ra­to­kon­jon­ti­vi­ti ve­ya de­je­ne­ra­tif bo­zuk­luk­lar­da et­ki­li de­ğil­dir.Ge­niş açı­lı glo­kom, di­abe­tes mel­li­tus, 5 di­yopt­ri­den da­ha bü­yük mi­yo­piol­gu­la­rın­da ve Kru­ken­berg Spind­le’de çok dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.Her­pes simp­lek­sin ne­den ol­du­ğu sto­mal ke­ra­tit ve­ya uve­itis te­da­vi­sin­dean­ti­vi­ral ilaç­lar­la bir­lik­te hid­ro­kor­ti­zon uy­gu­la­ma­sı dik­kat­leya­pıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği bel­li de­ğil­dir. Özel­lik­leuzun sü­re­li ve yük­sek doz­lar­da­ki uy­gu­la­ma­lar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­desüt­le ye­ni­do­ğa­na ge­çe­bi­le­ce­ğin­den, be­bek­te yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Yan E.:Ba­zı ki­şi­ler­degöz içi ba­sın­cı ar­ta­bi­lir. Uzun sü­re­li kul­la­nım­da ge­niş açı­lı glo­kom,op­tik si­nir ha­ra­bi­ye­ti, gör­me bo­zuk­lu­ğu, ka­ta­rakt olu­şa­bi­lir. Na­di­renge­çi­ci ka­şın­tı ve­ya yan­ma, nid­ri­ya­zis, pto­zis, epi­te­li­el nok­ta­lıke­ra­tit, kor­ne­al ve­ya skle­ral ma­la­sia ile te­da­vi bi­ti­min­den son­rave­ya te­da­vi sı­ra­sın­da akut an­te­ri­or uve­itis gö­rü­le­bi­lir. Aşı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı göz­le­ne­bi­lir. Bu re­ak­si­yon­la­rın gö­rül­me­sidu­ru­mun­da ilaç he­men ke­sil­me­li­dir.

Doz Önerisi: Alt göz ka­pa­ğı aşa­ğı çe­ki­le­rek kon­junk­ti­va­yabir mik­tar sı­kı­lır. Göz ka­pa­ğı bir­kaç kez aşa­ğı-yu­ka­rı oy­na­tı­la­rakpo­ma­dın iyi­ce da­ğıl­ma­sı sağ­la­nır. Gün­de 3-4 kez tek­rar edi­lir.

Cortimycine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki