TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cos­mo­gen F­la­konMSD

Dak­ti­no­mi­si­n

Ambalaj: 0.5mgx1 flakon.

End.:Wilms tü­mö­rü,rab­do­mi­yo­sar­kom, tes­tis ve ute­rus kar­si­no­ma­sında endikedir. Ewingsar­ko­mu ve bot­ri­oid sar­ko­mun pal­ya­tif te­da­vi­sin­de ya di­ğer an­ti-ne­op­las­tikbi­le­şik­ler ve­ya X ışı­nı te­da­vi­siy­le bir­lik­te ya da yal­nız ola­rakendikedir.

Kontr.E.:Eğer dak­ti­no­mi­sinsu çi­çe­ği ve­ya her­pes zos­ter en­fek­si­yo­nu­na ya­kın bir za­man­da ve­yaen­fek­si­yon sı­ra­sın­da ve­ri­lir­se, ölüm­le so­nuç­la­na­bi­le­cek şid­det­li,je­ne­ra­li­ze bir has­ta­lık olu­şa­bi­lir.

Uyar.: Dak­ti­no­mi­sin sa­de­ce kan­ser ke­mo­te­ra­piajan­la­rı­nın kul­la­nı­mın­da tec­rü­be­li bir he­ki­min ne­za­re­ti al­tın­dakul­la­nıl­ma­lı­dır. Bu ilaç çok tok­sik olup, toz ve çö­zel­ti­si dik­kat­lekul­la­nı­lıp uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ka­za so­nu­cu göz­le te­mas eder­se, bolsuy­la yı­kan­ma­lı ve hız­la of­tal­mo­lo­jik kon­sül­tas­yon ya­pıl­ma­lı­dır.Ka­za ile cilt­le te­mas eder­se, et­ki­le­nen kı­sım en az 15 da­ki­ka bol suy­lahe­men yı­kan­ma­lı­dır. Gebelerde kullanılmamalıdır. Cid­di yan et­ki po­tan­si­ye­line­de­niy­le, an­ne­ye ila­cın öne­mi he­sap­la­na­rak em­zir­me­si ve­ya ila­cınke­sil­me­si hak­kın­da ka­rar ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Ke­yif­siz­lik,yor­gun­luk, uyu­şuk­luk, ateş, mi­yal­ji, prok­tit, hi­po­kal­se­mi, şe­lat,yut­ma güç­lü­ğü, özo­fa­jit, ül­se­ra­tif sto­ma­tit, fa­ren­jit, iş­tah­sız­lık,bu­lan­tı, kus­ma, ab­do­mi­nal san­cı, di­ya­re, gast­ro­in­te­sti­nal ül­se­ras­yon,ap­las­tik ane­mi nok­ta­sı­na ka­dar va­ra­bi­len ane­mi, ag­ra­nü­lo­si­toz,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, pan­si­to­pe­ni, re­ti­kü­lo­pe­ni, alo­pe­si,cilt ka­bar­tı­la­rı, ak­ne, eri­te­min art­ma­sı ve­ya ön­ce­den rad­yas­yo­nama­ruz kal­mış de­ri­nin pig­men­tas­yo­nun­da art­ma görülebilir.

Doz Önerisi:Gün­lük do­zaj ye­tiş­kin­ler ve ço­cuk­lar için, 5 günsü­re­sin­de 15 mg/kg/günve­ya vü­cut yü­ze­yi­nin met­re­ka­re­si ba­şı­na gün­de 400-600 mg’yi geç­me­me­li­dir. Va­sa­ti ye­tiş­kindo­zu mak­si­mum 5 gün için, IV ola­rak gün­lük 500 mg (0.5 mg) şek­lin­de­dir. Ço­cuk­lar­da5 gün için IV ola­rak, gü­nlük doz vü­cut ağır­lı­ğı­nın her ki­log­ra­mı için15 mg’dir (0.015 mg). De­ği­şik bir uy­gu­la­mabi­çi­mi ise, bir haf­ta­lık za­man için­de IV ola­rak vü­cut ala­nı­nın be­hermet­re­ka­re­si için to­tal 2500 mg (2.5 mg) ve­ril­me­si­dir.

Cosmogen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki