TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Coversyl Tab­let    Ser­vi­er

Pe­rin­dop­ril

Ambalaj: 2 mgx30 tab­let : 4 mgx30 tablet : 8 mgx30 tablet.

End.:A­CE in­hi­bi­tö­rü­olarak ar­te­ri­yel hi­per­tan­si­yon­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ço­cuk­lar­dakul­la­nıl­ma­sı kont­ren­di­ke­dir. İn­san­lar ü­ze­rin­de ye­ter­li ça­lış­mamev­cut ol­ma­dı­ğın­dan ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı kont­ren­di­ke­dir. Hay­van­lar­da pe­rin­dop­ril az mik­tar­daan­ne sü­tü­ne geç­mek­te­dir.

Uyar.: Pe­rin­dop­ril te­da­vi­sin­den ön­ceuy­gu­la­nan bir di­ü­re­tik te­da­vi­si var­sa en az 3 gün ön­ce­sin­den di­ü­re­tikke­sil­me­li ve son­ra ge­re­ki­yor­sa de­vam e­dil­me­li­dir. Böb­rek yet­mez­li­ğin­dedoz, böb­rek yet­mez­li­ği­nin de­re­ce­si­ne gö­re a­yar­lan­ma­lı­dır.

Yan E.:Ge­nel­lik­lete­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da baş dön­me­si, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı ve hu­zur­suz­lukgi­bi ha­fif ve ge­çi­ci yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Ay­rı­ca tat al­ma bo­zuk­luk­la­rı,spazm gi­bi spe­si­fik ol­ma­yan sin­di­rim şi­ka­yet­le­ri, ver­ti­go ve de­ridö­kün­tü­le­ri bil­di­ril­miş­tir. Ba­zı ol­gu­lar­da ku­ru, ir­ri­ta­tif, has­ta­yıfaz­la ra­hat­sız et­me­yen ku­ru ök­sü­rük bil­di­ril­miş­tir. Çok da­ha na­diro­la­rak da a­ğız ku­ru­lu­ğu ve sek­sü­el bo­zuk­luk­lar bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Pe­rin­dop­ri­linpo­tas­yum tuz­la­rı ve po­tas­yum tu­tu­cu di­ü­re­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı,ö­zel­lik­le böb­rek yet­mez­li­ği du­ru­mun­da, hi­per­ka­le­mi ris­ki a­çı­sın­dansa­kın­ca­lı­dır. Hi­po­ka­le­mi du­rum­la­rı ha­riç, bir A­CE in­hi­bi­tö­rüy­lehi­per­ka­le­mik bir di­ü­re­tik bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Nö­ro­lep­tik­lerve i­mip­ra­mi­nik an­ti­dep­re­san­lar i­le be­ra­ber kul­la­nı­mın­da or­tos­ta­tikhi­po­tan­si­yon ris­ki­nin ar­ta­ca­ğı u­nu­tul­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Yemeklerden önce, günlük tek doz olarak verilir. Normalşartlar altında ve hekim kontrolünde; etkili doz, sabahları alınmak üzere günde4 mg’dir. Tedaviye alınan cevaba göre, dozaj tedricen olmak üzere 3-4 haftaiçinde günlük tek seferde 8 mg’ye çıkartılır.

Coversyl Plus Tab­let

Pe­rin­dop­ril 4 mg,in­da­pa­mid 1.25 mg

Ambalaj: 30 tablet.

End.: Esan­si­yel hi­per­tan­si­yo­nun te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik­ler­le po­tas­yum ve lit­yumtuz­la­rı ile bir­lik­te kul­la­nım, bi­la­te­ral re­nal ar­ter ste­no­zu ve­yaiş­lev gö­ren tek böb­rek bu­lun­ma­sı, art­mış po­tas­yum dü­zey­le­ri. Pe­rin­dop­ri­leaşı­rı du­yar­lık, ön­ce­den an­ji­yo­ten­sin dö­nüş­tü­rü­cü en­zim in­hi­bi­törte­da­vi­siy­le iliş­ki­li gö­rü­len an­ji­yo­nö­ro­tik ödem (Qu­inc­ke öde­mi)öy­kü­sü, ge­be­lik, em­zir­me. Sül­fo­na­mid­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık, ağır böb­rekye­ter­siz­li­ği, ka­ra­ci­ğer en­se­fa­lo­pa­ti­si ve­ya ağır ka­ra­ci­ğer ye­ter­siz­li­ği,dü­şük po­tas­yum dü­zey­le­ri.

Uyar.: ACE in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi edi­len has­ta­lar­da,na­di­ren yüz­de, ekst­re­mi­te­ler­de, du­dak­lar­da, dil­de, glot­tis­teve/ve­ya la­renks­te an­ji­yo­nö­ro­tik ödem gö­rü­le­bil­ir. An­ji­yo­nö­ro­tiködem la­renks öde­miy­le bir­lik­te ise öl­dü­rü­cü ola­bi­lir. Ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da tiyazit di­üre­tik­ler ve iliş­ki­li mad­de­lerka­ra­ci­ğer en­se­fa­lo­pa­ti­si­ne yol aça­bi­lir. İla­cın do­zu, böb­rek ye­ter­siz­li­ği­ninde­re­ce­si­ne gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.

Yan E.: Baş ağ­rı­la­rı, as­te­ni, ser­sem­likhis­si, duy­gu­la­nım dal­ga­lan­ma­la­rı ve/ve­­ya uy­ku bo­zuk­luk­la­rı,kramp­lar, or­tos­ta­tik olan ve­ya ol­ma­yan hi­po­tan­si­yon, cilt dö­kün­tü­le­ri,gast­ral­ji, iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, ka­rın ağ­rı­sı, ACE in­hi­bi­tör­le­ri­nebağ­lı ila­cın ke­sil­me­siy­le kay­bo­lan ök­sü­rük, çok na­dir ola­rak an­ji­yo­nö­ro­tiködem, ka­ra­ci­ğer ye­ter­siz­li­ği olan­lar­da ka­ra­ci­ğer en­se­fa­lo­pa­ti­siris­ki, kons­ti­pas­yon ve çok na­di­ren pank­re­atit.

Etkileş.: Lit­yum, spi­ro­no­lak­ton, tri­am­te­ren,po­tas­yum tuz­la­rı, as­te­mi­zol, bep­ri­dil, erit­ro­mi­sin IV, ha­lo­fant­rinpen­ta­mi­din, sul­top­rid, ter­fe­na­din, vin­ka­min ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sıöne­ril­mez. İn­sü­lin, hi­pog­li­se­mik sül­fo­ni­lü­re­ler, bak­lo­fen, NSAİilaç­lar, yük­sek doz sa­li­si­lat­lar, tri­sik­lik an­di­dep­re­san­lar, nö­ro­lep­tik­ler,kor­ti­ko­ste­ro­id­ler, tet­ra­ko­sak­tid, am­fo­te­ri­sin B (İV), glu­ko­kor­ti­ko­id­ler,mi­ne­ra­lo­kor­ti­ko­id­ler (sis­te­mik yol­la ve­ri­len), uya­rı­cı lak­sa­tif­ler,kalp gli­ko­zid­le­ri, ami­lo­rid, ki­ni­din, hid­ro­ki­ni­din, di­sop­ra­mid,ami­oda­ron, bre­til­yum, so­ta­lol, met­for­min, iyo­di­ne (ve­ya iyot­lan­mış)kontrast mad­de­ler, kal­si­yum (tuz­la­rı), sik­los­po­rin­ler ile bir­lik­tekul­la­nı­mın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Tedaviye oral yoldan, tercihen sabahları olmak üze­re,günde tek doz Coversyl Plus ile başlanır. Yaşlılarda teda­­viye, sabahları alınmaküzere günde tek tablet Preterax ile başla­nılması önerilir. Ağır böbrek yetersiz­liğiolan hastalarda tedavi kontrendikedir. Kreatinin klirensi 30 mL/dak’dan büyükveya eş olan ve 60 mL/dak’ın altında olan hastalarda tedaviye, sabahlarıalınmak üzere tek doz Preterax ile başlanılması önerilir. Normal tedavi sırasındakreatinin ve potasyum düzeylerinin periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Coversyl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki