TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cra­vit iV En­füz­yon Fla­konu    Fa­ko

Le­vof­lok­sa­sin

Ambalaj: 500 mg/100 mLx1 fla­kon.

Eşdeğeri: Tavanic IV EnfüzyonFlakonu: 500 mg/100 mLx1 fla­kon (Sanofi-Aventis).

Cra­vit Film Tab­let

Le­vof­lok­sa­sin

Ambalaj: 500 mgx7 tablet.

Eşdeğeri: Tavanic Film Tablet:500 mgx7 tablet (Sanofi-Aventis).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu şu en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir: Akut si­nü­zit, kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­si, top­lum­danka­za­nıl­mış pnö­mo­ni, pi­ye­lo­nef­rit da­hil komp­li­kas­yon yap­mış üri­nersis­tem en­fek­si­yon­la­r, de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı.

Kontr.E.: Le­vof­lok­sa­si­ne ve­ya flo­ro­ki­no­lon gru­bu bir di­ğeran­ti­bak­te­ri­yel ila­ca kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bi­li­nen has­ta­lar;epi­lep­si­si olan has­ta­lar; flo­ro­ki­no­lon gru­bu bir an­ti­bak­te­ri­ye­linkul­la­nı­mı­na bağ­lı ge­liş­ti­ği bi­li­nen ten­don ra­hat­sız­lı­ğı öy­kü­süve­ren­ler; pe­di­yat­rik yaş gru­bun­da ve­ya er­gen­lik dö­ne­min­de­ki­ler;ge­be­lik dö­ne­min­de­ki­ler ve em­zir­me dö­ne­min­de­ki­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Böb­rek yet­mez­li­ğin­de kre­ati­nin kli­ren­si­ne gö­redoz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. Le­vof­lok­sa­si­ne bağ­lı fo­to­sen­si­ti­zas­yonçok na­di­ren gö­rül­mek­le bir­lik­te, has­ta­la­ra, te­da­vi sü­re­sin­ce kuv­vet­ligü­neş ışı­ğı­na çık­ma­ma­la­rı ve­ya so­lar­yum gi­bi ya­pay ult­ra­vi­yo­lelam­ba­la­ra ma­ruz kal­ma­ma­la­rı öne­ril­me­li­dir. Le­vof­lok­sa­sin te­da­vi­sisı­ra­sın­da gö­rü­len ba­zı yan et­ki­ler has­ta­nın kon­sant­ras­yon, ref­leksve re­ak­si­yon ye­te­nek­le­ri­ni azal­ta­bi­ldi­ğin­den, bu ye­te­nek­le­rinazal­ma­sı­nın özel­lik­le önem­li ol­du­ğu mo­tor­lu ta­şıt ve­ya iş ma­ki­ne­sikul­la­nı­mı gi­bi du­rum­lar­da risk oluş­tu­ra­bi­lir.

Yan E.: Bu­lan­tı, di­ya­re ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­ri(ALT/AST) de­ğer­le­rin­de ar­tış, iş­tah­sız­lık, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, ha­zım­sız­lık,ka­şın­tı, de­ri dö­kün­tü­sü, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ser­sem­lik his­si,uy­ku­suz­luk, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni, bi­li­ru­bin ve se­rum kre­ati­ninde­ğer­le­rin­de ar­tış göz­len­miş­tir.

Etkileş.: Kon­vül­zi­yon eşi­ği­ni dü­şü­ren ilaç­lar (ör­ne­ğin te­ofi­lin)ve fen­bu­fen ve­ya ben­ze­ri di­ğer bir non­ste­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­varila­cın, ki­no­lon gru­bu bir an­ti­bi­yo­tik ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sıha­lin­de, be­yin kon­vül­zi­yon eşi­ği­nin düş­tü­ğü bil­di­ril­mek­te­dir. Le­vof­lok­sa­sin,pro­be­ne­sid ve si­me­ti­din gi­bi tü­bü­ler böb­rek sek­res­yo­nu­nu et­ki­le­yenilaç­lar­la bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de, özel­lik­le böb­rek yet­mez­li­ği olanhas­ta­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Sik­lo­sop­ri­nin ya­rı-öm­rü, le­vo­flok­sa­sinile bir­lik­te uy­gu­lan­dı­ğın­da %33 ora­nın­da art­mak­ta­dır. Le­vof­lok­sa­si­ninoral for­mu, de­mir tuz­la­rı, mag­nez­yum ve­ya alü­min­yum içe­ren an­ta­sit­ler­lebir­lik­te uy­gu­lan­dı­ğın­da, le­vof­lok­sa­si­nin emi­li­mi be­lir­gin şe­kil­deaza­lır. Bu ilaç­lar,le­vof­lok­sa­sin uy­gu­la­ma­sın­dan en az 2 sa­at ön­ce ve­ya 2 sa­at son­rauy­gu­lan­ma­lı­dır. Suk­ral­fat ile le­vof­lok­sa­sin oral ola­rak bir­lik­teuy­gu­la­na­cak­sa, suk­ral­fa­tın en ez 2 sa­at son­ra uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir.

Doz Önerisi:Cra­vit İV, sa­de­ce ya­vaş int­ra­ve­nöz en­füz­yon şek­lin­de 60 da­ki­ka­dauy­gu­lan­ma­lı­dır. ‰9 sod­yum klo­rür çö­zel­ti­si, %5 dekst­roz çö­zel­ti­sive %2.5 dekst­roz için­de rin­ger çö­zel­ti­siy­le uyum­lu­dur. Uy­gu­la­ma gün­detek doz ve­ya gün­de 2 kez, mak­si­mum 14 gü­ne ka­dar ya­pı­la­bi­lir. Has­ta­nındu­ru­mu­na bağ­lı ola­rak, ge­nel­lik­le bir­kaç gün için­de ay­nı do­zaj­laoral uy­gu­la­ma­ya ge­çi­le­bi­lir. Cra­vit Film Tab­let çiğ­nen­me­den, ye­ter­li mik­tar sı­vıy­la alın­ma­lı­dır.Doz ayar­la­ma­sı için tab­let­ler bö­lü­ne­bi­lir. Tab­let­ler ye­mek sı­ra­sın­dave­ya ye­mek ara­la­rın­da alı­na­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yon­la­rı nor­malolan has­ta­lar­da, akut si­nü­zit­te 10-14 gün sü­rey­le gün­de tek doz 500mg; kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­rin­de 7-10 gün sü­rey­le gün­detek doz 250-500 mg; top­lum­dan ka­za­nıl­mış pnö­mo­ni­de 7-14 gün sü­rey­legün­de tek doz ve­ya 2 kez 500 mg; pi­ye­lo­nef­rit da­hil, komp­li­kas­yon yap­mışüri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da 7-10 gün sü­rey­le gün­de tek doz 250mg; de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da 7-14 gün sü­rey­le gün­detek doz 250 mg ve­ya 2 kez 250-500 mg.

Cravit adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki