TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cri­no­ne Va­ji­nal JelSe­ro­no

Pro­ges­te­ro­n

Ambalaj: %4: Her bi­ri 45 mg pro­ges­te­ron içe­ren 6 ap­li­ka­tör : %8: Herbi­ri 90 mg pro­ges­te­ron içe­ren 15 ap­li­ka­tör­.

End.:İnt­ra­va­ji­nalpro­ges­te­ron, est­ro­jen rep­las­man uy­gu­la­ma­la­rın­da ek te­da­vi ola­rak;pre­menst­rü­el send­ro­ma bağ­lı ra­him kramp­la­rı ve anor­mal/ağ­rı­lı ka­sıl­ma­lar,or­ga­nik pa­to­lo­ji yok­lu­ğun­da dis­fonk­si­yo­nel ra­him ka­na­ma­sı veest­ro­jen te­da­vi­si gö­ren­ler­de se­kon­der ame­no­re gi­bi ola­sı hor­mo­nalden­ge­siz­li­ğe bağ­lı bo­zuk­luk­lar­da; pro­ges­te­ron ek­sik­li­ği do­kü­man­teedil­miş ve­ya pro­ges­te­ron ek­sik­li­ğin­den kuş­ku­la­nı­lan ka­dın­lar­da,Yar­dım­cı Üre­me Tek­nik­le­ri (ART) uy­gu­la­ma­la­rı­nın bir bö­lü­mü ola­rakpro­ges­te­ron tak­vi­ye­si ve­ya pro­ges­te­ron rep­las­ma­nı­nın ge­rek­ti­ğiin­fer­ti­li­te te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Me­me­ler­deve­ya ge­ni­tal or­gan­lar­da bi­li­nen ve­ya kuş­ku­la­nı­lan ma­lig­nan­si,mis­sed abor­ti­on (at­lan­mış dü­şük), teş­his edil­me­miş ra­him ka­na­ma­sı,ak­tif trom­bo­fi­le­bit ve­ya trom­bo­em­bo­lik bo­zuk­luk­lar ve­ya hor­mo­nabağ­lı bir trom­bo­fi­le­bit ve­ya trom­bo­em­bo­lik bo­zuk­luk geç­mi­şi, ka­ra­ci­ğerfonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu ve­ya ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı ve pro­ges­te­ro­nakar­şı bi­li­nen hi­per­sen­si­ti­vi­te du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pro­ges­ta­jen­ler bir öl­çü­de sı­vı tu­tul­ma­sı­na ne­denola­bi­le­cek­le­ri için bu fak­tör­den et­ki­le­ne­bi­le­cek epi­lep­si, as­tım,mig­ren ve kalp ve­ya böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu gi­bi has­ta­lık­la­rıolan ka­dın­la­rın dik­kat­le göz­lem al­tın­da tu­tul­ma­sı ge­re­kir. Pro­ges­te­ronbir ART re­ji­mi yo­luy­la ge­be kal­mak is­te­yen ka­dın­lar­da, ge­be­li­ğinilk ay­la­rın­da uy­gu­la­nır. Tek­rar­la­yan dü­şük ve dü­şük teh­li­ke­sin­de en­di­kede­ğil­dir. Pro­ges­ta­jen­ler, bu ilaç­la­rı alan an­ne­le­rin sü­tün­de bu­lun­duk­la­rın­dan,lak­tas­yon­da kul­la­nı­mı öne­ril­me­mek­te­dir. Pro­ges­te­ron kul­la­nı­mı­nabağ­lı ola­rak som­no­lans ra­por­la­rı alın­mış ol­du­ğu için, teh­li­ke­li ma­ki­neve­ya mo­tor­lu araç kul­la­na­cak has­ta­la­ra dik­kat­li ol­ma­la­rı söy­len­me­li­dir.

Yan E.:Ka­rın,sırt, ek­lem ba­cak ağ­rı­sı ve­ya pe­ri­ne­al ağ­rı; şiş­kin­lik, me­me­ler­deşiş­kin­lik/du­yar­lık, yor­gun­luk, sı­cak bas­ma­sı, lak­tas­yon, su tu­tul­ma­sı;kons­ti­pas­yon, di­ya­re, dis­pep­si, ge­ğir­ti, fla­tü­lans, mi­de ağ­rı­sı,mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, cin­sel ar­zu­nun azal­ma­sı, dis­me­no­re, dis­pa­ro­ni,sık id­ra­ra çık­ma, lö­ko­re, nok­tü­ri, va­ji­nal ka­şın­tı/ir­ri­tas­yon, va­ji­nalka­na­ma ve le­ke­len­me, va­ji­nal sek­res­yon­da art­ma, baş dön­me­si, dep­res­yon,ruh­sal du­rum­da de­ğiş­ken­lik, baş ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk, ir­ri­ta­bi­li­te,si­nir­li­lik, som­no­lans, ak­ne, ge­ni­tal prü­rit görülebilir.

Etkileş.: İnt­ra­va­ji­nal pro­ges­te­ro­nundi­ğer int­ra­va­ji­nal pre­pa­rat­lar­la bir­lik­te ku­lal­nıl­ma­sı öne­ril­me­mek­te­dir.Has­ta­ya int­ra­va­ji­nal an­ti­fun­gal bir te­da­vi uy­gu­la­nı­yor­sa, oralte­da­vi­ye ge­çil­me­si öne­ri­lir.

Doz Önerisi: Ap­li­ka­tör­le int­ra­va­ji­nal ola­rak, her gün ay­nıza­man­da uy­gu­la­nır. Bir doz unu­tul­du­ğun­da, ha­tır­la­nır ha­tır­lan­mazhe­men uy­gu­lan­ma­lı­dır ve ön­ce­ki prog­ra­ma gö­re uy­gu­la­ma­ya de­vamedil­me­li­dir. Her iki form için de ola­ğan doz ara­lı­ğı: Do­zaj prog­ra­mın­da,bir menst­rü­el sik­lu­sun ve­ya est­ro­jen sik­lus­la­rı­nın 28 gün ol­du­ğuve 1. gü­nün, ka­na­ma­nın ve­ya sik­lik est­ro­jen te­da­vi­si­nin ilk gü­nüol­du­ğu ka­bul edil­mek­te­dir.Est­ro­jenRep­las­man Uy­gu­la­ma­la­rın­da Ek Te­da­vi: 28 gün­lük bir est­ro­jen te­da­vi­si­nin son 12 gü­nün­de,günaşırı (6 uy­gu­la­ma) bir uy­gu­la­ma. Ola­sı Hor­mo­nal Den­ge­siz­lik­ler­le İl­gi­li Bo­zuk­luk­lar: Est­ro­jen ve­ri­le­rek ha­zır­lan­mış ka­dın­da, ter­ci­hensa­bah­la­rı ol­mak üze­re top­lam 6 do­za ka­dar günaşırı bir va­ji­nal uy­gu­la­ma.İn­fer­ti­li­te Te­da­vi­si-ARTUy­gu­la­ma­sın­da Pro­ges­te­ron Tak­vi­ye­si ve­ya Rep­las­ma­nı: Pro­ges­te­ron ek­sik­li­ğin­den kuş­ku­la­nı­lan, nor­malola­rak ovü­las­yon gö­rü­len ka­dın­lar­da pro­ges­te­ron tak­vi­ye­si ola­rak,do­kü­man­te edi­len ovü­las­yon­dan son­ra baş­la­mak üze­re gün­de bir ve­yaiki kez %8’lik (90 mg) form uy­gu­la­ma­sı. Ge­be­lik olu­şur­sa te­da­vi 12haf­ta­ya ka­dar de­vam ede­bi­lir.

Crinone adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki