TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cri­xi­van Kap­sül     MSD

İn­di­na­vir sül­fat

Ambalaj: 400 mgx180 kap­sül­.

End.: Eriş­kin­ler­de­ki HIV-1 enf­ek­si­yo­nu­nunte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İndinavir te­da­vi­si uy­gu­la­nan has­ta­lar­da na­di­ren ka­ra­ci­ğeryet­mez­li­ği­ni içe­ren he­pa­tit bil­di­ril­miş­tir. HIV ile en­fek­te ve pro­te­azin­hi­bi­tör te­da­vi­si ya­pı­lan has­ta­lar­da ye­ni baş­la­yan di­abe­tesmel­li­tus ve­ya hi­perg­li­se­mi ge­li­şi­mi ve­ya mev­cut di­abe­tes mel­li­tusalev­len­me­le­ri bil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik­te indinavir kul­la­nı­mı, an­cakan­ne­ye sağ­la­na­cak po­tan­si­yel ya­rar fe­tu­sa olu­şa­bi­le­cek po­tan­si­yelza­ra­ra üs­tün ge­li­yor­sa dü­şü­nül­me­li­dir. An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ğibi­lin­me­mek­te­dir. İndinavir ile em­zi­ri­len be­bek­ler­de po­tan­si­yel is­ten­me­yenre­ak­si­yon­lar ne­de­niy­le, indinavir kul­la­nan an­ne­ler, em­zir­me­yi kes­me ko­nu­sun­dabil­gi­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.: As­te­ni, yor­gun­luk, ab­do­mi­nalağ­rı, asit re­gür­ji­tasyo­nu, di­ya­re, ağız ku­ru­lu­ğu, dis­pep­si, fla­tu­lans,bu­lan­tı, kus­ma, len­fa­de­no­pa­ti, ser­sem­lik, baş ağ­rı­sı, hi­pes­te­zi,uy­ku­suz­luk, cilt ku­ru­lu­ğu, ka­şın­tı, dö­kün­tü ve tat de­ği­şik­lik­le­ri­görülebilir.

Etkileş.: Ri­fam­pin ve in­di­na­vi­rin bir­lik­teuy­gu­lan­ma­sı öne­ril­me­mek­te­dir. İn­di­na­vir ile bir­lik­te uy­gu­lan­dığın­da ri­fa­bu­tindo­zu­nun azal­tıl­ma­sı ve in­di­na­vir do­zu­nun ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­li­dir. İn­di­na­vir ve ke­to­ko­na­zol bir­lik­te uy­gu­lan­dık­la­rın­dain­di­na­vi­rin plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rın­da ar­tış ola­ca­ğın­dan, in­di­na­virdo­zun­da bir azalt­ma dü­şü­nül­me­li­dir. İn­di­na­vir ve it­ra­ko­na­zol bir­lik­te uy­gu­lan­dık­la­rın­dain­di­na­vir do­zun­da azalt­ma öne­ri­lir. İn­di­na­vir ve de­la­vir­din bir­lik­te uy­gu­la­na­ca­ğıza­man in­di­na­vir do­zun­da bir azalt­ma dü­şü­nül­me­li­dir. İn­di­na­vir vedi­da­no­sin bir­lik­te uy­gu­lan­dık­la­rın­da, aç kar­nı­na ve en az bir sa­atara ile uy­gu­lan­ma­lı­dır­lar. Fe­no­bar­bi­tal, fe­ni­to­in, kar­ba­ma­ze­pin,dek­sa­me­ta­zon gi­bi ilaç­lar in­di­na­vi­rin plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu­nuazal­ta­bi­le­cek­le­rin­den, in­di­na­vir ile dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır­.

Doz Önerisi: Kap­sül­ler çiğ­nen­me­den ve açıl­ma­dan yu­tul­ma­lı­dır.Cri­xi­van te­da­vi­si 2.4 g/gün ola­rak baş­la­tıl­ma­lı­dır. Cri­xi­van‘ın tek ba­şı­na ya da di­ğer an­ti­ret­ro­vi­ralilaç­lar ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma doz­la­rı ay­nı­dır. Op­ti­mal emi­limiçin Cri­xi­van ye­mek­ler­den 1 sa­at ön­ce ya da 2sa­at son­ra suy­la alın­ma­lı­dır. Diğ­er se­çe­nek ola­rak Cri­xi­van yağ­sız süt, mey­ve su­yu, kah­ve ve­yaçay ile ay­rı­ca ha­fif bir ye­mek­le ör­ne­ğin re­çel­li ek­mek, mey­ve su­yu,yağ­sız şe­ker­li süt ile bir­lik­te alı­na­bi­lir. Ye­ter­li hid­ras­yo­nu sağ­la­makiçin has­ta­nın 24 sa­at bo­yun­ca en az 1.5 lit­re sı­vı iç­me­si öne­ri­lir.

Crixivan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki