TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cu­si­mo­lol Göz Dam­la­sı     Al­con

Ti­mo­lol ma­le­at

Ambalaj: %0.5x5 mL’lik plas­tik şişe.

Eşdeğeri: Timabak Göz Damlası: ‰5x5 mL (Gürel); Ti­molol-POS Göz Dam­la­sı: ‰5x5mL (Biem); Ti­mop­ticOf­tal­mik So­lüs­yon: ‰5x5 mL (MSD); Ti­mo­solGöz Dam­la­sı: ‰5x5 mL (Bi­lim).

End.:İnt­ra­o­kü­ler ba­sın­cı dü­şür­me­deet­ki­li­dir. Okü­ler hi­per­tan­si­yon, kro­nik ge­niş açı­lı glo­kom (afa­kikhas­ta­lar da­hil) ve se­kon­der glo­ko­mun be­lir­li du­rum­la­rın­da yük­sel­mişgöz içi ba­sın­cı­nı dü­şü­re­rek et­ki gös­te­rir.

Kontr.E.:Ti­mo­lo­le kar­şı aşı­rı du­yar­lık,bron­şi­yal ast­ma, ağır kro­nik obst­rük­tif pul­mo­ner ra­hat­sız­lık­lar, si­nü­zalbra­di­kar­diy­le ikin­ci ve üçün­cü de­re­ce AV blok, be­lir­gin kalp yet­mez­li­ği,kar­di­yak şok du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Of­tal­mik ti­mo­lol kul­la­nı­mı so­nu­cub-blo­ker­le­re bağ­lı sis­te­mik yanet­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Has­ta baş­ka of­tal­mik b-blo­ker kul­la­nı­yor­sa, ti­mo­loldi­ğer ilaç­la ya­pı­lan son uy­gu­la­ma­yı iz­le­yen gün­de uy­gu­lan­ma­yabaş­la­nır. Has­ta b-blo­ker ol­ma­yan of­tal­mik bir an­tig­lo­kommüs­tah­za­rı kul­la­nı­yor­sa, ilk gün bu ilaç stan­dart ola­rak kul­la­nıl­ma­yade­vam edi­lir­ken, ti­mo­lol stan­dart doz­da te­da­vi­ye ek­le­nir. Er­te­sigün di­ğer ilaç tü­müy­le ke­si­lir ve ti­mo­lo­le de­vam edi­lir. Ge­be­ler­ve em­zi­ren an­ne­ler­de gü­ven­li kul­la­nı­mı he­nüz ka­nıt­lan­ma­dı­ğın­dan,ya­rar/za­rar iliş­ki­si çok iyi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Em­zi­ren an­ne­ler­dekul­la­nım sı­ra­sın­da em­zir­me­ye son ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: En­der ola­rak okü­ler ir­ri­tas­yon be­lir­ti­le­ri, kon­junk­ti­vit,ble­fa­rit, ba­zı gör­me de­ği­şik­lik­le­ri, ref­rak­ti­vi­te­ye iliş­kin de­ği­şik­lik­lergö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Ba­zı du­rum­lar­da epi­nef­rin­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­damid­ri­ya­zis olu­şa­bi­lir. Kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri, sis­te­mik b-blo­ker­ler ve ka­te­ko­la­min in­hi­bi­tör­le­ri­ninet­ki­le­ri­ni po­tan­si­ye­li­ze ede­bi­lir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de ge­nel ola­rak gün­de 2 kez 1’er dam­lahas­ta gö­ze uy­gu­la­nır. Ge­rek­ti­ğin­de mi­yo­tik­ler, epi­nef­rin ve kar­bo­nikan­hid­raz in­hi­bi­tör­le­riy­le kom­bi­ne kul­la­nı­la­bi­lir. Ti­mo­lol ileel­de edi­len et­ki­nin ka­rar­lı ha­le gel­me­si için yak­la­şık 4 haf­ta­lıkbir sü­re ge­re­ke­bi­lir. Göz içi ba­sın­cı de­ğer­len­di­ri­lir­ken bu gözönü­ne alın­ma­lı­dır. Göz içi ba­sın­cı bu sü­re so­nun­da et­kin bir bi­çim­dedü­şü­rü­le­bil­miş­se, has­ta­la­rın ço­ğun­da gün­de 1 kez 1 dam­la­lık sü­rekdo­zu göz içi ba­sın­cı­nı kont­rol al­tın­da tut­mak için ye­ter­li ol­mak­ta­dır.

Cusimolol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki